Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence: Tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton edellytykset

Komissio on yksilöinyt toimia, joilla luodaan oikea ympäristö tekoälyn kehittämiselle ja käyttöönotolle Euroopassa.

  Digitaalisten yhteyksien visuaalinen esitys

© iStock by Getty Images -1226860670 Kutyaev

Tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton onnistuminen edellyttää useita mahdollistavia edellytyksiä. Ensinnäkin tarvitaan tehokas ja toimiva hallinto- ja koordinointikehys mittakaavaetujen luomiseksi ja synergioiden helpottamiseksi. Toiseksi tarvitaan suuria, laadukkaita ja turvallisia tietoja. Kolmanneksi tietojen tallentamista, analysointia ja käsittelyä varten olisi oltava laskentainfrastruktuuri.

Koordinoidussa suunnitelmassa yksilöitiin kolme avaintoimea, joiden avulla voidaan luoda nämä mahdollistavat edellytykset:

 1. hankkia, yhdistää ja jakaa näkemyksiä tekoälystä
 2. hyödynnä datan potentiaalia
 3. kriittisen laskentakapasiteetin edistäminen

Hanki, yhdistä ja jaa politiikkaa koskevia näkemyksiä

Tietämyksen ja poliittisten näkemysten jakaminen sekä poliittisten toimien ja investointien koordinointi voi olla merkittävä kilpailuetu. Tämä koskee erityisesti niin nopeasti kehittyvää aluetta kuin tekoälyä.

Kaikki jäsenvaltiot ovat vuodesta 2018 lähtien pyrkineet merkittävästi kehittämään kansallisia tekoälystrategioita tai sisällyttämään tekoälyulottuvuuden nykyisiin strategioihin ja ohjelmiin. Niiden työ on helpottanut tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa koskevien painopisteiden ja tavoitteiden jäsenneltyä pohdintaa. Lisäksi se on käynnistänyt laajemman julkisen keskustelun monissa jäsenvaltioissa.

Tällä alalla toteutettavien komission toimien tavoitteena on

 • maksimoidaan kansallisten strategioiden edut ja nopeutetaan ehdotettuja toimia
 • hyödynnetään täysimääräisesti Euroopan komission avustamien tekoälyä käsittelevien asiantuntijaryhmien, kuten tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän, teknistä asiantuntemusta.
 • vahvistetaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden tekoälyä ja Euroopan teollisuuden digitalisointia käsittelevän ryhmän kautta

Hyödynnä datan potentiaalia

Laadukkaat tietoaineistot ovat olennaisen tärkeitä tekoälyjärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Näiden tietokokonaisuuksien on kuitenkin kunnioitettava monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä, ja niitä on käytettävä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Vaikka data on jatkuvasti kasvava hyödyke Euroopassa, datan yhteiskäyttö ei ole vieläkään käynnistynyt. Ensimmäisessä koordinoidussa suunnitelmassa vuodelta 2018 vaadittiin yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia datan jakamiseksi. Euroopan datastrategia oli ensimmäinen askel tämän saavuttamiseksi. Siinä ehdotetaan datan sisämarkkinoita, joilla on oikeudenmukaiset ja selkeät säännöt. Strategiaa seuranneella datahallintolailla pyritään lisäämään luottamusta datan jakamiseen ja ottamaan käyttöön julkisen sektorin hallussa olevan datan uudelleenkäyttöä koskevia toimenpiteitä.

Dataa koskevien toimien tukemiseksi komissio hyväksyy ehdotuksen datasäädökseksi. Se aikoo myös ehdottaa täytäntöönpanosäädöstä, jolla julkisen sektorin arvokkaita data-aineistoja asetetaan koneellisesti luettavassa muodossa vapaasti saataville uudelleenkäyttöä varten.

Komissio aikoo yhdessä jäsenvaltioiden kanssa

 • teollisuuden dataa ja pilvipalveluja koskevan eurooppalaisen allianssin perustaminen 
 • investoidaan eurooppalaisiin data-avaruuksiin ja eurooppalaiseen pilvipalveluliittoon
 • tehdään yhteistyötä kaikkien asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden kanssa mahdollisen Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen (IPCEI) perustamiseksi, jossa keskitytään seuraavan sukupolven pilvipalveluinfrastruktuuriin ja niihin liittyviin palveluihin.

Kriittisen laskentakapasiteetin edistäminen

Ilman tietojenkäsittelyinfrastruktuuria tekoälyn datan käsittelemiseksi data itsessään ei tuota lisäarvoa. Euroopan on kehitettävä ja investoitava tekoälyratkaisuihin, jotka ovat riittävän tehokkaita käytettävissä olevan datan käsittelemiseksi ja jotka ovat kestäviä.

Eurooppa on jo kehittämässä maailmanluokan suurteholaskentainfrastruktuuria, joka on helposti ja turvallisesti saatavilla eri puolilta Eurooppaa. Komissio aikoo jäsenvaltioiden tuella

 • käynnistää mikroelektroniikan teollisen allianssin
 • osoitettava testaus- ja kokeilulaitteisto reuna-AI-komponenteille ja -järjestelmille,
 • investoidaan tietojenkäsittelytarpeisiin liittyvään tutkimukseen ja innovointiin keskeisiä digitaaliteknologioita koskevan eurooppalaisen kumppanuuden avulla

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Syöpäkuva Eurooppa -foorumi: yleiseurooppalaisen digitaalisen infrastruktuurin ensimmäinen prototyyppi on toiminnassa

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite on tänään saavuttanut ensimmäisen tärkeän virstanpylvään etenemissuunnitelmassa, jonka tavoitteena on luoda syöpäkuvien eurooppalainen federoitu infrastruktuuri, jonka avulla terveydenhuollon tarjoajat, tutkimuslaitokset ja innovoijat voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla innovatiivisia datavetoisia ratkaisuja syövän hoidossa ja hoidossa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Coordinated Plan on Artificial Intelligence

The Coordinated Plan on Artificial Intelligence aims to accelerate investment in AI, act on AI strategies and programmes and align AI policy to avoid fragmentation in Europe.

Katso myös