Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI-kompetens: Möjliggörande förutsättningar för AI:s utveckling och användning

EU främjar åtgärder och investeringar för att skapa rätt miljö för utveckling och användning av AI i Europa.

    Visuell representation av digitala anslutningar

© iStock by Getty Images -1226860670 Kutyaev

EU har starka tillgångar för att skapa ett blomstrande ekosystem för uppstart och innovation för AI. Med ett ökande antal snabbväxande AI-startups, universitet och forskningscentrum har Europa högkvalitativ utbildning, en begåvad pool av forskare och en stark vetenskaplig bas.

I meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI beskrivs åtgärder och investeringar för de kommande åren. Syftet är att göra det möjligt för nystartade företag och industrier i EU att förverkliga sin potential att bli globala föregångare i utvecklingen av tillförlitliga avancerade AI-modeller, AI-system och AI-tillämpningar.

Förvärva, sammanföra och dela policyinsikter

Enframgångsrik utveckling och användning av AI beror på ett antal förutsättningar. Det behövs en effektiv och funktionell styrnings- och samordningsram för att skapa stordriftsfördelar och underlätta synergier. Dessutom krävs stora, högkvalitativa och säkra data, tillsammans med beräkningsinfrastrukturen för att lagra, analysera och bearbeta dessa data.

Att dela kunskap och politiska insikter och samordna politiska åtgärder och investeringar kan vara en viktig konkurrensfördel. Detta gäller särskilt för ett så snabbt växande område som AI. Sedan 2018 har alla medlemsstater gjort betydande ansträngningar för att utveckla nationella strategier för AI eller för att inkludera en AI-dimension i befintliga strategier och program. Deras arbete har underlättat strukturerad reflektion om prioriteringar och mål för utveckling och användning av AI. Och det har utlöst en bredare offentlig debatt i många medlemsstater.

Kommissionens åtgärder på detta område syftar till att

  • maximera fördelarna med nationella strategier och påskynda föreslagna åtgärder
  • dra full nytta av den tekniska sakkunskapen från expertgrupper om AI som underlättats av Europeiska kommissionen, t.ex. högnivåexpertgruppen för AI
  • stärka utbytet och samarbetet genom medlemsstaternas grupp för AI och digitalisering av den europeiska industrin.

Utnyttja potentialen hos data

Det finns två huvudsakliga drivkrafter som kommer att främja innovation:

  1. AI-fabrikerhar inrättats av kommissionen för att stärka ledarskapet för europeiska nystartade företag och stimulera framväxten av konkurrenskraftiga AI-ekosystem i EU. Dessa är öppna ekosystem som bildas runt europeiska offentliga superdatorer och sammanför viktiga material och mänskliga resurser som behövs för utvecklingen av generativa AI-modeller och AI-tillämpningar. AI-fabriker omfattar AI-specifika superdatorer, tillhörande datacenter – i närheten eller anslutna via höghastighetsnät – och humankapitalet för att använda dessa resurser på ett effektivt sätt. Således sammanför de superdator- och AI-experter, dataspecialister, forskare, startups och slutanvändare.
  2. Initiativet ”GenAI4EU” kommer att stimulera spridningen av generativ AI i EU:s viktigaste strategiska industriella ekosystem och stödja de omställningsvägar som beskrivs i EU:s industristrategi. ”GenAI4EU” kommer att uppmuntra utvecklingen av stora öppna innovationsekosystem som främjar samarbete mellan AI-startups och spridare av AI inom industrin och den offentliga sektorn.
    Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Detta kommer att omfatta industriella tillämpningar (t.ex. tillverkning), samtidigt som det återspeglar EU:s åtagande att miljöanpassa sin ekonomi och ta itu med klimatförändringarna. Viktiga tillämpningsområden för ”GenAI4EU” kommer att gynnas av AI-fabrikerna och relevanta data av hög kvalitet i de gemensamma europeiska dataområdena.

Initiativet kommer att stödja utvecklingen av viktiga tillämpningar som utnyttjar generativ AI för att förbättra deras prestanda eller kapacitet. Det nyligen inrättade europeiska AI- kontoret kommer att övervaka framstegen med att utveckla dessa strategiska tillämpningar genom konkreta genomförandemål.

Denna övervakningsverksamhet kommer att kopplas till den bedömning som görs via plattformen för europeiska övergångsvägar.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.

Se också

AI Excellence blomstrar från labbet till marknaden

Meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI innehåller konkreta gemensamma åtgärder för kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.