Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence: Förutsättningar för AI:s utveckling och användning

Kommissionen har identifierat åtgärder för att skapa rätt miljö för utveckling och användning av AI i Europa.

  Visuell representation av digitala anslutningar

© iStock by Getty Images -1226860670 Kutyaev

För att utvecklingen och användningen av AI ska bli framgångsrik krävs ett antal nödvändiga förutsättningar. För det första behövs en effektiv och fungerande ram för styrning och samordning för att skapa stordriftsfördelar och underlätta synergier. För det andra krävs stora, högkvalitativa och säkra data. För det tredje bör det finnas en beräkningsinfrastruktur för att lagra, analysera och behandla dessa data.

I den samordnade planen identifierades tre nyckelåtgärder för att bidra till att fastställa dessa nödvändiga villkor:

 1. förvärva, poola och dela policyinsikter om AI
 2. utnyttja potentialen hos data
 3. främja kritisk datorkapacitet

Förvärva, poola och dela policyinsikter

Utbyte av kunskap och politiska insikter och samordning av politiska åtgärder och investeringar kan vara en viktig konkurrensfördel. Detta gäller särskilt för ett så snabbt växande område som AI.

Alla medlemsstater har gjort betydande ansträngningar sedan 2018 för att utveckla nationella strategier för AI eller att inkludera en AI-dimension i befintliga strategier och program. Deras arbete har underlättat en strukturerad diskussion om prioriteringar och mål för utveckling och användning av AI. Och det har utlöst en bredare offentlig debatt i många medlemsstater.

Syftet med kommissionens åtgärder på detta område är att

 • maximera fördelarna med nationella strategier och påskynda föreslagna åtgärder
 • dra full nytta av den tekniska sakkunskapen hos expertgrupper om AI som stöds av Europeiska kommissionen, såsom högnivågruppen för AI.
 • stärka utbytet och samarbetet genom medlemsstaternas grupp för AI och digitalisering av den europeiska industrin

Utnyttja potentialen hos data

Högkvalitativa datamängder är avgörande för utveckling och införande av AI-system. Dessa dataset måste dock respektera mångfald och icke-diskriminering och användas på ett sätt som överensstämmer med GDPR.

Trots att data är en ständigt ökande råvara i Europa har datadelningen ännu inte tagits bort. I den första samordnade planen från 2018 efterlystes gemensamma europeiska dataområden för att dela data. Den europeiska strategin för data var det första steget för att uppnå detta. I förslaget föreslås en inre marknad för data med rättvisa och tydliga regler. Data Governance Act, som följde strategin, hoppas öka förtroendet för datadelning och införa åtgärder för vidareutnyttjande av data som innehas av den offentliga sektorn.

För att stödja åtgärder som rör data kommer kommissionen att anta ett förslag till en datalag. Kommissionen kommer också att föreslå en genomförandeakt för att göra den offentliga sektorns värdefulla datamängder i maskinläsbara format fritt tillgängliga för vidareutnyttjande.

Tillsammans med medlemsstaterna kommer kommissionen att

 • lansera en europeisk allians för industriella data och molntjänster 
 • investera i europeiska dataområden och den europeiska molnfederationen
 • samarbeta med alla intresserade medlemsstater för att inrätta ett eventuellt viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse med fokus på nästa generations molninfrastruktur och relaterade tjänster.

Främja kritisk datorkapacitet

Utan datainfrastrukturen för att behandla data för AI ger data i sig inget mervärde. Europa måste utveckla och investera i AI-lösningar som är tillräckligt kraftfulla för att behandla tillgängliga data och som är hållbara.

Europa håller redan på att utveckla en superdatorinfrastruktur i världsklass som lätt och säkert kommer att vara tillgänglig från hela Europa. Med stöd av medlemsstaterna kommer kommissionen att

 • starta en industriell allians för mikroelektronik
 • avsätta en test- och experimentanläggning på kantkomponenter och AI-system,
 • investera i forskning och innovation för datorbehov genom det europeiska partnerskapet för viktig digital teknik

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen öppnar tillgång till EU:s superdatorer för att påskynda utvecklingen av artificiell intelligens

I dag har kommissionen och det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) åtagit sig att öppna och bredda tillgången till EU:s superdatorresurser i världsklass för uppstartsföretag inom artificiell intelligens (AI), små och medelstora företag och den bredare AI-gemenskapen som en del av EU:s initiativ för uppstartsföretag inom AI.

Läs mer

Översikt

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, agera på AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att undvika fragmentering i Europa.

Se också

AI excellence blomstrar från labbet till marknaden

I den samordnade planen för artificiell intelligens läggs fram en konkret uppsättning gemensamma åtgärder för Europeiska kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.