Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An chibearshlándáil i gclár DIGITAL na hEorpa

Cuideoidh an Clár don Eoraip Dhigiteach leis an Aontas Eorpach ardleibhéal cibearshlándála coiteann a bhaint amach.

De réir mar a bhogann tuilleadh seirbhísí ar líne, tá an chibearshlándáil ríthábhachtach don domhan digiteach. Le leibhéal láidir coiteann cibearshlándála, cosnaítear sinn ar chibearghníomhaíochtaí mailíseacha, a chuireann ár ngeilleagair agus ár modh maireachtála i mbaol.

Is deis eacnamaíoch í an chibearshlándáil freisin: fásann an margadh domhanda le haghaidh táirgí agus seirbhísí faoi 15-20 % in aghaidh na bliana. Agus, is réamhriachtanas é don Eoraip ceannasacht dhigiteach a bhaint amach.

Leis an gClár don Eoraip Dhigiteach, tugtar deis borradh a chur faoin leibhéal coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais, agus béim á leagan ar Straitéis Chibearshlándála an Aontais.

Is clár infheistíochta é an Clár don Eoraip Dhigiteach a chuidíonn leis an Aontas creat bunaithe ar luachanna don teicneolaíocht a bhaint amach. Áirítear leis sin RGCS, tograí nua maidir leis an Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise (NIS), an intleacht shaorga, agus na hIonstraimí um Sheirbhísí Digiteacha agus um Margaí Digiteacha.

Infheisteoidh sé chun bonneagair Eorpacha chibearshlándála a thógáil — an ‘cibearsciath’. Agus, cuirfidh sé chun cinn cur in úsáid agus úsáid fhorleathan cleachtas agus trealamh cibearshlándála úrscothach. Tá sé sin ríthábhachtach chun ceannasacht dhigiteach an Aontais a fhorbairt, rud a bhraitheann ar shláine agus athléimneacht an bhonneagair sonraí, na líonraí agus na cumarsáide.

Is é an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta, Teicneolaíochta agus Taighde Cibearshlándála atá á bhunú i mBúcairist a bhainisteoidh roinn cibearshlándála an Chláir don Eoraip Dhigiteach. Oibreoidh an Lárionad Inniúlachtaí seo i gcomhar le Líonra de Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta. I dteannta a chéile, comhordóidh siad infheistíochtaí cibearshlándála an Aontais, na mBallstát agus na tionsclaíochta.

Cuspóirí oibríochtúla

Féachann an Rialachán lena mbunaítear an Clár don Eoraip Dhigiteach le tacú leis na cuspóirí oibríochtúla seo a leanas:

  • ardtrealamh, arduirlisí agus ardbhonneagar sonraí cibearshlándála, i gcomhar leis na Ballstáit;
  • eolas, acmhainneacht agus scileanna a bhaineann leis an gcibearshlándáil; dea-chleachtais;
  • réitigh éifeachtacha úrscothacha chibearshlándála a chur in úsáid go forleathan, agus aird ar leith á tabhairt ar údaráis phoiblí agus ar FBManna;
  • cumais laistigh de na Ballstáit agus den earnáil phríobháideach tacú le Treoir NIS;
  • athléimneacht, feasacht riosca, leibhéil bhunúsacha cibearshlándála ar a laghad;
  • sineirgí agus comhordú a fheabhsú idir réimsí sibhialta agus cosanta na cibearshlándála, trí mhalartú eolais agus dea-chleachtas agus tuilleadh a éascú.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An Clár don Eoraip Dhigiteach

Is clár maoiniúcháin de chuid an Aontais é an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar theicneolaíocht dhigiteach a thabhairt do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus do riaracháin phoiblí.

Féach freisin

An Tionscnamh um Ríomh-Chartlannú

Cuireann an Tionscnamh um Ríomh-Chartlannú príomhshonraíochtaí, bogearraí, oiliúint agus eolas ar fáil chun cabhrú le daoine faisnéis a stóráil ar feadh tréimhse níos faide.

Clár DIGITAL na hEorpa – Cláir Oibre

Tugtar tuairisc sna cláir oibre ar chuspóirí foriomlána, raon feidhme, torthaí agus táirgí insoláthartha chomh maith le leithdháiltí buiséid, le haghaidh gach topaice. Ar an leathanach gréasáin seo, gheobhaidh tú doiciméid agus leasuithe ábhartha le haghaidh na gclár oibre a...

Scileanna sa chlár DIGITAL Europe

Leis an gclár DIGITAL Europe, maoineofar cláir agus tréimhsí oiliúna speisialaithe a dhearadh agus a sholáthar do shaineolaithe amach anseo i bpríomhréimsí acmhainneachta amhail sonraí agus an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, candam agus an ríomhaireacht ardfheidhmíochta.

An tsár-ríomhaireacht sa chlár DIGITAL Europe

Is é is aidhm don chlár DIGITAL Europe acmhainní sár-ríomhaireachta agus próiseála sonraí an Aontais a fhorbairt agus a neartú, rud a chuideoidh linn sár-ríomhaireacht eacsascálaithe a bhaint amach — ríomhaireacht a bhfuil cumhacht aici atá inchomparáide le cumais ríomhaireachta...

Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha

Is ionaid ilfhreastail iad na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIHanna) a thacaíonn le cuideachtaí agus le heagraíochtaí san earnáil phoiblí freagairt do dhúshláin dhigiteacha agus a bheith níos iomaíche.

Eile

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, chun ár...