Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir ES finansēšanas programma, kas vērsta uz digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Digitālajām tehnoloģijām un infrastruktūrai ir izšķiroša nozīme mūsu privātajā dzīvē un uzņēmējdarbības vidē. Mēs paļaujamies uz viņiem, lai sazinātos, strādātu, attīstītu zinātni un risinātu pašreizējās vides problēmas. Covid-19 pandēmija parādīja ne tikai to, cik lielā mērā mēs paļaujamies uz mūsu tehnoloģiju pieejamību, bet arī to, cik svarīgi ir, lai Eiropa nebūtu atkarīga no sistēmām un risinājumiem, kas nāk no citiem pasaules reģioniem. Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu ir vēl vairāk atklājis mūsu digitālo piegādes ķēžu neaizsargātību un to, cik svarīgi ir ieguldīt kiberdrošībā un krasi uzlabot ES digitālās spējas.  

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) nodrošina stratēģisku finansējumu šo problēmu risināšanai, atbalstot projektus tādās svarīgās spēju jomās kā: superdatošana, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, padziļinātas digitālās prasmes un digitālo tehnoloģiju plašas izmantošanas nodrošināšana ekonomikā un sabiedrībā. Tā atbalsta rūpniecību, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un valsts pārvaldi to digitālajā pārveidē, izmantojot pastiprinātu Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIH) tīklu.

2023. gada septembrī tikapievienota jauna pusvadītāju jaudas zona. Saskaņā ar Mikroshēmu aktutika mobilizēts DIGITAL finansējums pusvadītāju trūkuma novēršanai, veicinot spēju veidošanu, izmantojotiniciatīvu “MikroshēmasEiropai”.

Ar kopējo budžetu vairāk nekā 7,9 miljardu EUR apmērā DIGITAL mērķis ir veidot Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitālo pārveidi saskaņā ar ES mērķiem, kas noteiktipaziņojumā “ Digitālais kompass 2030. gadam: Eiropas ceļam digitālajai desmitgadei unpolitikas programmai“Digitālās desmitgades ceļš”.

Programma “Digitālā Eiropa” problēmas nerisina izolēti. Tas papildina finansējumu, kas pieejams no citām ES programmām, piemēram, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (pētniecībai un inovācijai) un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (digitālajai infrastruktūrai), Atveseļošanas un noturības mehānismaun struktūrfondiem. Tā ir daļa no ES ilgtermiņa budžeta — daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam.

Uzziniet vairāk par to , kā saņemt finansējumu.

Abonējiet jaunākās ziņas par šo tēmu un vairāk

Jaunākās ziņas

ES iegulda 325 miljonus eiro Eiropas pusvadītāju inovācijas ekosistēmas atbalstam

Kopuzņēmums “Mikroshēmas” (kopuzņēmums “Mikroshēmas”) paziņoja par uzaicinājumu izsludināšanu, lai atbalstītu pusvadītāju pētniecības un inovācijas iniciatīvas fotonikā, kompetenču centros un mākonī balstītā pusvadītāju projektēšanas platformā, kas ir daļa no iniciatīvas “Mikroshēmas Eiropai” saskaņā ar Mikroshēmu aktu.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Finansējums digitalizācijai daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam

ES ilgtermiņa budžets, kas pazīstams arī kā daudzgadu finanšu shēma, veicinās digitālās tehnoloģijas un atbalstu atveseļošanai pēc pandēmijas.

Rociet dziļāk!

E-arhivēšanas iniciatīva

E-arhivēšanas iniciatīva nodrošina galvenās specifikācijas, programmatūru, apmācību un zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem uzglabāt informāciju ilgāk.

Programma “DIGITĀLĀ Eiropa” — darba programmas

Vispārējie mērķi, darbības joma, rezultāti un nodevumi, kā arī budžeta piešķīrumi katram tematam ir aprakstīti darba programmās. Šajā tīmekļa vietnē atradīsiet darba programmu attiecīgos dokumentus un grozījumus pēc tam, kad tos būs pieņēmusi Eiropas Komisija.

Prasmes programmā DIGITAL Europe

Programma DIGITAL Europe finansēs specializētu programmu un stažēšanās izstrādi un nodrošināšanu nākamajiem ekspertiem tādās svarīgās spēju jomās kā dati un mākslīgais intelekts, kiberdrošība, kvantu un HPC.

Superdatošana programmā DIGITAL Europe

Programmas DIGITAL Europe mērķis ir līdz 2022./2023. gadam izveidot un stiprināt ES superdatošanas un datu apstrādes spējas, palīdzot mums sasniegt eksalīmeņa superdatošanas — datošanas — skaitļošanas jaudu, kuras jauda ir salīdzināma ar visu ES iedzīvotāju mobilo tālruņu...

Eiropas digitālās inovācijas centri

Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH) ir vienas pieturas aģentūras, kas palīdz uzņēmumiem un publiskā sektora organizācijām reaģēt uz digitālajām problēmām un kļūt konkurētspējīgākām.

Skatīt arī

ES atbalsts izglītībai un apmācībai

The Commission offers a number of education and training opportunities to help you get started in digital, such as entrepreneurship guidance, exchanges and more.

Saistītais saturs