Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett EU-finansieringsprogram som är inriktat på att föra digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Digital teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privatliv och affärsmiljöer. Vi förlitar oss på att de kommunicerar, arbetar, utvecklar vetenskap och svarar på aktuella miljöproblem. Covid-19-pandemin belyste inte bara hur mycket vi är beroende av vår teknik som är tillgänglig för oss, utan också hur viktigt det är att Europa inte är beroende av system och lösningar som kommer från andra regioner i världen. Rysslands aggressionskrig mot Ukraina har ytterligare avslöjat sårbarheterna i våra digitala leveranskedjor och vikten av att investera i cybersäkerhet och drastiskt förbättra EU:s digitala kapacitet.  

Programmet för ettdigitalt Europa (DIGITAL) tillhandahåller strategisk finansiering för att möta dessa utmaningar och stöder projekt inom viktiga kapacitetsområden såsom superdatorer, artificiell intelligens, cybersäkerhet, avancerade digitala färdigheter och säkerställande av en bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället. Den stöder industrin, små och medelstora företag och offentlig förvaltning i deras digitala omvandling med ett förstärkt nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH).

I september 2023 tillkom ett nytt kapacitetsområde för halvledare. Enligt lagen omhalvledaremobiliserades DIGITAL-finansiering för att åtgärda bristen på halvledare genom att främja kapacitetsuppbyggnad genom initiativet Chips for Europe.

Med en total budget på över 7,9 miljarder euro syftar DIGITAL till att forma den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi, i linje med EU:s mål i meddelandet – Digital Compass 2030: Den europeiska vägen för det digitala decenniet och i det politiska programmet Vägen till det digitala decenniet.

Programmet för ettdigitalt Europa tar inte upp utmaningar isolerat. Det kompletterar den finansiering som finns tillgänglig genom andra EU-program, såsom Horisont Europa (för forskning och innovation) och Fonden förett sammanlänkatEuropa (för digital infrastruktur),faciliteten för återhämtning och resiliens och strukturfonderna , för att nämna några. Det är en del av EU:s långtidsbudget, den fleråriga budgetramen 2021–2027.

Läs mer om hur du får finansiering.

Prenumerera på de senaste nyheterna om detta ämne och mer

Senaste nytt

EU investerar 325 miljoner euro för att stödja Europas ekosystem för halvledarinnovation

Det gemensamma företaget för halvledare tillkännagav att ansökningsomgångar skulle inledas för att stödja forsknings- och innovationsinitiativ för halvledare inom fotonik, kompetenscentrum och en molnbaserad plattform för halvledardesign som en del av initiativet chip för Europa inom ramen för förordningen om halvledare.

Läs mer

Översikt

Finansiering av digital teknik i den fleråriga budgetramen 2021–2027

EU:s långtidsbudget, även kallad den fleråriga budgetramen, kommer att främja digital teknik och stöd till återhämtningen från pandemin.

Fördjupning

Initiativet för e-arkivering

Initiativet eArchiving tillhandahåller grundläggande specifikationer, programvara, utbildning och kunskap för att hjälpa människor att lagra information längre.

Programmet för ett digitalt Europa – arbetsprogram

Övergripande mål, omfattning, resultat och delresultat samt budgetanslag för varje ämne beskrivs i arbetsprogrammen. På denna webbplats hittar du relevanta dokument och ändringsförslag till arbetsprogrammen när de har antagits av Europeiska kommissionen.

Kompetens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att finansiera utformning och tillhandahållande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet, kvant- och HPC.

Superdatorer i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet syftar till att bygga upp och stärka EU:s superdator- och databehandlingskapacitet och hjälpa oss att nå superdatorer i exaskala – datorer med en effekt som är jämförbar med aggregering av datorkapaciteten hos mobiltelefoner i hela EU:s befolkning –...

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag och organisationer inom den offentliga sektorn att reagera på digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

Se också

EU:s stöd till utbildning

Kommissionen erbjuder ett antal utbildningsmöjligheter för att hjälpa dig att komma igång på det digitala området, t.ex. vägledning om entreprenörskap, utbyten med mera.

Fonden för ett sammanlänkat Europa – FSE Digital

Den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital) kommer att stödja och katalysera både offentliga och privata investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet mellan 2021 och 2027.

Relaterat innehåll