Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Liostaí Iontaofa an Aontais

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit liostaí iontaofa de sholáthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe agus de na seirbhísí a sholáthraíonn siad a bhunú, a chothabháil agus a fhoilsiú.

Faoin Rialachán maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach (Rialachán eIDAS), tá éifeacht bhunaitheach ag liostaí iontaofa náisiúnta. Is é sin le rá, soláthraí seirbhísí iontaoibhe agus na seirbhísí iontaoibhe a sholáthraíonn sé, ní bheidh siad cáilithe ach amháin má tá sé i liosta iontaofa. Ní bhainfidh úsáideoirí, lena n-áirítear saoránaigh, gnólachtaí agus riaracháin phoiblí, tairbhe as an éifeacht dhlíthiúil a bhaineann le seirbhís iontaoibhe cháilithe ar leith ach amháin má tá an tseirbhís sin liostaithe mar sheirbhís cháilithe atá cáilithe sna liostaí iontaofa.

Le hAirteagal 22 de Rialachán eIDAS, cuirtear d’oibleagáid ar na Ballstáit liostaí iontaofa a bhunú, a chothabháil agus a fhoilsiú. Ba cheart a áireamh ar na liostaí sin faisnéis a bhaineann leis na soláthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe a bhfuil siad freagrach astu, agus faisnéis a bhaineann leis na seirbhísí iontaoibhe cáilithe a sholáthraíonn siad. Foilseofar na liostaí ar bhealach slán, sínithe nó séalaithe go leictreonach i bhformáid atá oiriúnach do phróiseáil uathoibrithe.

Tá liostaí iontaofa bunriachtanach chun cinnteacht a áirithiú i measc oibreoirí margaidh toisc go léiríonn siad stádas an tsoláthraí seirbhíse agus na seirbhíse tráth na maoirseachta. Is é is aidhm dóibh idir-inoibritheacht seirbhísí iontaoibhe cáilithe a chothú trí bhailíochtú ríomhshínithe agus ríomhshéalaí agus tuilleadh a éascú. 

Féadfaidh na Ballstáit seirbhísí iontaoibhe seachas na seirbhísí cáilithe a chur leis na liostaí iontaofa, ar bhonn deonach. Is ar an leibhéal náisiúnta amháin atá sé sin, áfach, agus ní mór a chur in iúl go soiléir nach bhfuil siad cáilithe de réir Rialachán eIDAS.

Chun rochtain ar liostaí iontaofa na mBallstát uile a cheadú, cuireann an Coimisiún na liostaí iontaofa ar fáil don phobal, trí chainéal slán chuig freastalaí gréasáin fíordheimhnithe, arna bhfógairt ag na Ballstáit, i bhfoirm shínithe nó shéalaithe atá oiriúnach do phróiseáil uathoibrithe.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Teacht i bhfeidhm an Rialacháin maidir le Céannacht Dhigiteach

Tháinig na rialacha maidir le Céannacht Dhigiteach Eorpach a bhunú i bhfeidhm Dé Luain. Réiteoidh siad an bealach do shaoránaigh agus cónaitheoirí uile an Aontais chun tairbhe a bhaint as Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí phearsanta in 2026.

PRESS RELEASE |
An chéad scéim deimhniúcháin cibearshlándála uile-Aontais chun an spás digiteach Eorpach a dhéanamh níos sábháilte

Ghlac an Coimisiún an chéad scéim Eorpach um dheimhniú cibearshlándála riamh, i gcomhréir le Gníomh um Chibearshlándáil an Aontais. Cuireann an scéim sraith rialacha agus nósanna imeachta uile-Aontais ar fáil maidir le conas táirgí TFC a dheimhniú ina saolré agus ar an gcaoi sin iad a dhéanamh níos iontaofa d’úsáideoirí.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Seirbhísí iontaobhais

Tá rialacha tugtha isteach ag an Aontas chun seirbhísí iontaoibhe a neartú agus chun a chinntiú go bhfuil ár ngníomhaíocht ar líne slán ar fud an Aontais.

Féach freisin

Marc iontaobhais AE

Insíonn marc iontaoibhe AE d’úsáideoirí gur féidir leo muinín a bheith acu as seirbhís áirithe ar líne chun a n-idirbhearta ar líne a dhéanamh ar bhealach sábháilte, áisiúil agus slán.

Rialachán eIDAS

Le rialachán eIDAS éascaítear idirbhearta slána trasteorann trí chreat a bhunú le haghaidh céannacht dhigiteach agus fíordheimhniú. Is é is aidhm dó muinín a chothú in idirghníomhaíochtaí leictreonacha agus seirbhísí digiteacha gan uaim a chur chun cinn san Aontas.