Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Zaufane listy UE

Państwa członkowskie mają obowiązek tworzenia, utrzymywania i publikowania zaufanych wykazów kwalifikowanych dostawców usług zaufania i świadczonych przez nich usług.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS) krajowe zaufane listy mają zasadnicze znaczenie. Innymi słowy, dostawca usług zaufania i świadczone przez niego usługi zaufania będą kwalifikowane tylko wtedy, gdy pojawią się na zaufanej liście. Użytkownicy, w tym obywatele, przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej, będą korzystać ze skutków prawnych związanych z daną kwalifikowaną usługą zaufania tylko wtedy, gdy ta ostatnia jest wymieniona jako kwalifikowana na zaufanych listach.

Art. 22 rozporządzenia eIDAS zobowiązuje państwa członkowskie do tworzenia, utrzymywania i publikowania zaufanych list. Wykazy te powinny zawierać informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania, za których są oni odpowiedzialni, oraz informacje dotyczące świadczonych przez nich kwalifikowanych usług zaufania. Wykazy mają być publikowane w sposób zabezpieczony, podpisane elektronicznie lub opieczętowane w formacie odpowiednim do automatycznego przetwarzania.

Zaufane listy mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pewności wśród operatorów rynku, ponieważ wskazują status dostawcy usług i usługi w momencie sprawowania nadzoru. Mają one na celu wspieranie interoperacyjności kwalifikowanych usług zaufania poprzez ułatwianie walidacji podpisów elektronicznych i e-pieczęć oraz nie tylko. 

Państwa członkowskie mogą na zasadzie dobrowolności dodać usługi zaufania inne niż kwalifikowane do zaufanych list. Jest to jednak tylko na szczeblu krajowym i należy wyraźnie wskazać, że nie są one kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem eIDAS.

Aby umożliwić dostęp do zaufanych list wszystkich państw członkowskich, Komisja udostępnia publicznie za pośrednictwem bezpiecznego kanału uwierzytelnionemu serwerowi internetowemu zaufane listy zgłoszone przez państwa członkowskie, w formie podpisanej lub zapieczętowanej, nadającej się do automatycznego przetwarzania.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Wejście w życie rozporządzenia w sprawie tożsamości cyfrowej

Przepisy dotyczące ustanowienia europejskiej tożsamości cyfrowej weszły w życie w poniedziałek. W 2026 r. utorują one drogę wszystkim obywatelom i mieszkańcom UE do korzystania z osobistego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności online w całej UE.

Zobacz też

Unijny znak zaufania

Unijny znak zaufania mówi użytkownikom, że mogą ufać pewnej usłudze online, aby przeprowadzać swoje transakcje online w bezpieczny, wygodny i bezpieczny sposób.

rozporządzenie eIDAS

Rozporządzenie eIDAS ułatwia bezpieczne transakcje transgraniczne poprzez ustanowienie ram dla tożsamości cyfrowej i uwierzytelniania cyfrowego. Jego celem jest budowanie zaufania do interakcji elektronicznych i promowanie płynnych usług cyfrowych w UE.