Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zoznam dôveryhodných informácií EÚ

Členské štáty sú povinné zostavovať, viesť a zverejňovať dôveryhodné zoznamy kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb a služieb, ktoré poskytujú.

Podľa nariadenia o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie eIDAS) majú vnútroštátne zoznamy dôveryhodných informácií ustanovujúci účinok. Inými slovami, poskytovateľ dôveryhodných služieb a dôveryhodné služby, ktoré poskytuje, budú kvalifikovaní len vtedy, ak sú uvedené v zozname dôveryhodných informácií. Používatelia vrátane občanov, podnikov a orgánov verejnej správy budú mať prospech z právneho účinku spojeného s danou kvalifikovanou dôveryhodnou službou len vtedy, ak je táto dôveryhodná služba uvedená ako kvalifikovaná v dôveryhodných zoznamoch.

V článku 22 nariadenia eIDAS sa členským štátom ukladá povinnosť vytvoriť, viesť a zverejňovať zoznamy dôveryhodných informácií. Tieto zoznamy by mali obsahovať informácie týkajúce sa kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, za ktorých sú zodpovední, a informácie týkajúce sa kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. Zoznamy sa uverejňujú zabezpečeným spôsobom, elektronicky podpísané alebo zapečatené vo formáte vhodnom na automatizované spracovanie.

Dôveryhodné zoznamy sú nevyhnutné na zabezpečenie istoty medzi subjektmi na trhu, keďže uvádzajú štatút poskytovateľa služieb a služby v čase dohľadu. Ich cieľom je podporiť interoperabilitu kvalifikovaných dôveryhodných služieb uľahčením validácie elektronických podpisov a elektronických pečatí a ešte viac. 

Členské štáty môžu do dôveryhodných zoznamov na dobrovoľnom základe pridať iné dôveryhodné služby ako kvalifikované služby. Je to však len na vnútroštátnej úrovni a musí sa jasne uviesť, že nie sú kvalifikované podľa nariadenia eIDAS.

S cieľom umožniť prístup k dôveryhodným zoznamom všetkých členských štátov Komisia sprístupní verejnosti prostredníctvom zabezpečeného kanála na overený webový server zoznamy dôveryhodných informácií oznámené členskými štátmi v podpísanej alebo zapečatenej forme vhodnej na automatizované spracovanie.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Nadobudnutie účinnosti nariadenia o digitálnej identite

Pravidlá týkajúce sa vytvorenia európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť v pondelok. Pripravia pôdu pre všetkých občanov a obyvateľov EÚ, aby mohli v roku 2026 využívať výhody osobnej európskej peňaženky digitálnej identity.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dôveryhodné služby

EÚ zaviedla pravidlá na posilnenie dôveryhodných služieb a zabezpečenie bezpečnosti našej online činnosti v celej EÚ.

Pozri aj

Značka dôvery EÚ

Značka dôvery EÚ hovorí používateľom, že môžu dôverovať určitej online službe, aby mohli vykonávať svoje online transakcie bezpečným, pohodlným a bezpečným spôsobom.

nariadenie eIDAS

Nariadenie eIDAS uľahčuje bezpečné cezhraničné transakcie vytvorením rámca pre digitálnu identitu a autentifikáciu. Jeho cieľom je vytvoriť dôveru v elektronické interakcie a podporovať plynulé digitálne služby v EÚ.