Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga

Is tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh í an Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga chun idirphlé beartais oscailte a bhunú maidir leis an Intleacht Shaorga. Ó seoladh é in 2018, tá thart ar 6000 geallsealbhóir gafa ag an gComhghuaillíocht intleachta saorga trí imeachtaí rialta, comhairliúcháin phoiblí agus malartuithe fóram ar líne.

    Lámh dhaonna agus róbatach a bhaint amach dá chéile

Cad é an Chomhghuaillíocht um Intleacht Shaorga

Ó mhí an Mheithimh 2018 i leith, tá an Coimisiún Eorpach i mbun idirphlé oscailte le saoránaigh, leis an tsochaí shibhialta, le heagraíochtaí gnó agus tomhaltóirí, le ceardchumainn, leis an saol acadúil, le húdaráis phoiblí agus le saineolaithe, faoi chuimsiú a Straitéis maidir leis an Intleacht Shaorga. Is é is aidhm don Straitéis seo an leas is fearr is féidir a bhaint as na deiseanna a chuireann IS ar fáil agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin nua a ghabhann léi. Ag tosú mar fhóram ar líne le haghaidh plé, tá pobal bríomhar anois ag an gComhghuaillíocht intleachta saorga a rannchuidigh le roinnt de na tionscnaimh bheartais is tábhachtaí a seoladh i réimse na hintleachta saorga le blianta beaga anuas.

Intleacht shaorga iontaofa a chur chun cinn

Cruthaíodh an Chomhghuaillíocht IS ar dtús chun obair an tSainghrúpa Ardleibhéil um an Intleacht Shaorga (AI HLEG) a stiúradh. Ba dhoiciméid thábhachtacha iad Treoirlínte Eitice an ghrúpa chomh maith lena Moltaí Beartais agus Infheistíochta a mhúnlaigh coincheap na hintleachta saorga Iontaofa, rud a chuireann le cur chuige an Choimisiúin i leith na hintleachta saorga. Bhí an obair seo bunaithe ar mheascán d’ionchur saineolaithe agus d’aiseolas pobalbhunaithe.

Tar éis do shainordú HLEG IS a bheith dúnta, leanann pobal na Comhghuaillíochta um Intleacht Shaorga de IS Iontaofa a chur chun cinn trí dhea-chleachtais a roinnt i measc na gcomhaltaí agus trí chabhrú le forbróirí IS agus geallsealbhóirí eile príomhcheanglais a chur i bhfeidhm, tríd an uirlis ALTAI — Liosta measúnaithe praiticiúil le haghaidh IS Iontaofa.

Feabhas agus Iontaobhas na hintleachta saorga a fhorbairt san Eoraip

I mí Feabhra 2020, d’ fhoilsigh an Coimisiún Páipéar Bán chun a chur chuige le haghaidh Éiceachóras Barr Feabhais agus Iontaoibhe san Intleacht Shaorga a chur i láthair. Tháinig an doiciméad a spreag obair AI HLEG, den chuid is mó, faoi réir comhairliúchán poiblí oscailte. Fuarthas breis agus 1215 aighneacht (lena n-áirítear 400 páipéar seasaimh) trí cheistneoir ar líne agus trí bhealaí cumarsáide na Comhghuaillíochta um Intleacht Shaorga.  Eagraíodh sraith cruinnithe agus cruinnithe comhchéime le saineolaithe IS chun an fhís sin a shaibhriú le gach dearcadh sochaíoch, eacnamaíoch agus eolaíoch. Mar thoradh air sin, thíolaic an Coimisiún Eorpach a Thogra le haghaidh Rialachán lena leagtar síos rialacha comhchuibhithe maidir leis an intleacht shaorga agus an Plean Comhordaithe Athbhreithnithe maidir leis an Intleacht Shaorga, i mí Aibreáin 2021.

Cruinnithe Pobail agus Imeachtaí AI

Buaileann comhaltaí Chomhghuaillíocht Eorpach na hintleachta saorga le saineolaithe, geallsealbhóirí agus gníomhaithe idirnáisiúnta i réimse Ai, in imeachtaí rialta. Ó seoladh an fóram, tugadh na himeachtaí sin le chéile ar an meán 500 (go pearsanta) go 1000 (fíorúil) rannpháirtí ar bhonn bliantúil.

Dhá imeacht eile a eagraíodh i mí an Mhártaagus i mí an Mheithimh 2022 ba ea“Sármhaitheas agus Iontaobhas na hEorpa sa domhan” agus “An Rialachán maidir leis an Intleacht Shaorga a ThabhairtAr Aghaidh”. Bhí pobal na hintleachta saorga rannpháirteach sna himeachtaí chun gnéithe den intleacht shaorga iontaofa a phlé, i gcomhthéacs na for -rochtana idirnáisiúnta agus an chomhordaithe idir na Ballstáit agus na Ballstáit faoi seach.

Tá an 4ú Tionól Comhghuaillíochta IS agus imeachtaí eile atá tiomnaithe do réimsí beartais sonracha den Phlean Comhordaithe um Intleacht Shaorga Athbhreithnithe agus den Ghníomh um Intleacht Shaorga atá le teacht beartaithe do 2023.

Cad atá ann domsa?

Ós rud é gur pobal oscailte ar líne é, tugann an Chomhghuaillíocht um Intleacht Shaorga rochtain saor in aisce do gach duine ar dhoiciméid agus ar acmhainní atá ábhartha do ghnéithe beartais éagsúla den intleacht shaorga.

I roinn atá dírithe ar nuacht agus ar imeachtaí, coimeádtar comhaltaí ar an eolas faoi chruinnithe agus imeachtaí atá ar na bacáin agus atá á n-eagrú ag an gCoimisiún nó atá rannpháirteach iontu. Is féidir le comhaltaí a n-imeachtaí féin a roinnt ar an ardán freisin.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi phobal na Comhghuaillíochta um Intleacht Shaorga. 

Conas clárú don Chomhghuaillíocht IS?

Tá an Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga á hóstáil ar ardán Futurium an Aontais agus is féidir le cách rochtain a fháil uirthi gan bhac. Chun bheith i do bhall den Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga, is féidir leat na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  1. Cruthaigh cuntas EU Login
  2. Líon isteach an fhoirm le bheith ina comhalta den Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga 

Tabhair faoi deara gur féidir leis an bpróiseas seo roinnt ama a thógáil. Nuair a bheidh do chlárú bailíochtaithe, gheobhaidh tú fógra ríomhphoist. Ansin, beidh tú in ann rochtain a fháil ar an gComhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga agus tosú ag rannchuidiú.

Má bhíonn deacrachtaí agat agus tú ag clárú, téigh i dteagmháil le foireann Futurium.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cur chuige Eorpach i leith na hintleachta saorga

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.

Féach freisin

Plean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga

Is é is aidhm don Phlean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga dlús a chur le hinfheistíocht san intleacht shaorga, gníomhú maidir le straitéisí agus cláir intleachta saorga agus beartas intleachta saorga a ailíniú chun ilroinnt san Eoraip a sheachaint.