Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Togra le haghaidh creat rialála maidir leis an intleacht shaorga

Tá an chéad chreat dlíthiúil riamh maidir leis an intleacht shaorga á mholadh ag an gCoimisiún, lena dtugtar aghaidh ar na rioscaí a bhaineann leis an intleacht shaorga agus lena gcuirtear ar chumas na hEorpa ról ceannasach a bheith aici ar fud an domhain.

  fear agus bean ag obair ar scáileán ardteicneolaíochta

© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

Is é is aidhm don togra rialála ceanglais agus oibleagáidí soiléire a chur ar fáil d’fhorbróirí, d’imlonnóirí agus d’úsáideoirí IS maidir le húsáidí sonracha IS. Ag an am céanna, féachann an togra le hualaí riaracháin agus airgeadais a laghdú do ghnólachtaí, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna).

Tá an togra mar chuid de phacáiste intleachta saorga níos leithne, lena n-áirítear freisin an Plean Comhordaithe nuashonraithe maidir leis an Intleacht Shaorga. I dteannta a chéile, ráthóidh an Creat Rialála agus an Plean Comhordaithe sábháilteacht agus cearta bunúsacha daoine agus gnólachtaí a mhéid a bhaineann leis an intleacht shaorga. Agus neartóidh siad an glacadh, an infheistíocht agus an nuálaíocht san intleacht shaorga ar fud an Aontais.

Cén fáth a bhfuil rialacha maidir leis an intleacht shaorga de dhíth orainn?

Áirithítear leis an rialachán IS atá beartaithe gur féidir le muintir na hEorpa muinín a bheith acu as a bhfuil le tairiscint ag IS. Cé go bhfuil formhór na gcóras intleachta saorga teoranta d’aon riosca agus gur féidir leo rannchuidiú le go leor dúshlán sochaíoch a réiteach, cruthaíonn córais intleachta saorga áirithe rioscaí nach mór dúinn aghaidh a thabhairt orthu chun torthaí neamh-inmhianaithe a sheachaint.

Mar shampla, is minic nach féidir a fháil amach cén fáth a ndearna córas intleachta saorga cinneadh nó tuar agus a ndearna sé beart ar leith. Mar sin, d’fhéadfadh sé a bheith deacair a mheas an raibh duine faoi mhíbhuntáiste éagórach, mar shampla i gcinneadh fruilithe nó in iarratas ar scéim sochair phoiblí.

Cé go dtugtar cosaint áirithe leis an reachtaíocht atá ann cheana, ní leor aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shonracha a d’fhéadfadh a bheith ag baint le córais intleachta saorga.

Déanfaidh na rialacha atá beartaithe an méid seo a leanas:

 • aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a chruthaítear go sonrach le feidhmchláir intleachta saorga;
 • liosta d’iarratais ardriosca a mholadh;
 • ceanglais shoiléire a leagan síos maidir le córais intleachta saorga le haghaidh feidhmchláir ardriosca;
 • oibleagáidí sonracha a shainiú d’úsáideoirí IS agus do sholáthraithe feidhmchlár ardriosca;
 • measúnú comhréireachta a mholadh sula gcuirfear an córas intleachta saorga i mbun seirbhíse nó sula gcuirfear ar an margadh é;
 • forfheidhmiú a mholadh tar éis córas intleachta saorga den sórt sin a chur ar an margadh;
 • struchtúr rialachais a mholadh ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal náisiúnta.

Cur chuige rioscabhunaithe

pirimid a léiríonn na ceithre leibhéal riosca: Riosca do-ghlactha; Ardriosca; riosca teoranta, riosca íosta nó riosca ar bith

Sainítear 4 leibhéal riosca sa Chreat Rialála maidir leis an intleacht shaorga:

 • Riosca do-ghlactha
 • Riosca ard
 • Riosca teoranta
 • Riosca íosta nó gan aon riosca

Riosca do-ghlactha

Gach córas intleachta saorga a mheastar a bheith ina bhagairt shoiléir ar shábháilteacht, ar shlite beatha agus ar chearta daoine, cuirfear cosc ar na córais sin scóráil shóisialta a dhéanamh ar bhréagáin a úsáideann cúnamh gutha agus a spreagann iompraíocht chontúirteach.

Riosca ard

Áirítear ar na córais intleachta saorga a shainaithnítear mar chórais ardriosca teicneolaíocht intleachta saorga a úsáidtear sna réimsí seo a leanas:

 • bonneagair chriticiúla (e.g. iompar), a d’fhéadfadh beatha agus sláinte na saoránach a chur i mbaol;
 • oiliúint oideachais nó gairmoiliúint, a d’fhéadfadh rochtain ar oideachas agus ar chúrsa gairmiúil i saol duine a chinneadh (e.g. scrúduithe a scóráil);
 • comhpháirteanna sábháilteachta táirgí (e.g. feidhm IS i máinliacht róbatchuidithe);
 • fostaíocht, bainistiú oibrithe agus rochtain ar fhéinfhostaíocht (e.g. bogearraí lena ndéantar CV-sórtáil le haghaidh nósanna imeachta earcaíochta);
 • seirbhísí príobháideacha agus poiblí riachtanacha (e.g. scór creidmheasa lena ndiúltaítear deis do shaoránaigh iasacht a fháil);
 • forfheidhmiú an dlí a d’fhéadfadh cur isteach ar chearta bunúsacha daoine (e.g. meastóireacht ar iontaofacht na fianaise);
 • bainistiú imirce, tearmainn agus rialaithe teorann (e.g. barántúlacht doiciméad taistil a fhíorú);
 • riar an cheartais agus próisis dhaonlathacha (e.g. an dlí a chur i bhfeidhm maidir le sraith nithiúil fíricí).

Beidh córais intleachta saorga ardriosca faoi réir oibleagáidí diana sular féidir iad a chur ar an margadh:

 • córais leordhóthanacha um measúnú riosca agus um maolú;
 • ardcháilíocht na dtacar sonraí lena gcothaítear an córas chun rioscaí agus torthaí idirdhealaitheacha a íoslaghdú;
 • logáil gníomhaíochta chun inrianaitheacht na dtorthaí a áirithiú;
 • doiciméadacht mhionsonraithe ina soláthraítear an fhaisnéis uile is gá maidir leis an gcóras agus maidir lena chuspóir do na húdaráis measúnú a dhéanamh ar a chomhlíonadh;
 • faisnéis shoiléir agus leordhóthanach don úsáideoir;
 • bearta iomchuí formhaoirseachta daonna chun riosca a íoslaghdú;
 • ardleibhéal stóinseachta, slándála agus cruinnis.

Meastar go bhfuil riosca ard ag baint leis na cianchórais sainaitheanta bithmhéadraí uile agus go bhfuil siad faoi réir diancheanglais. I bprionsabal, tá toirmeasc ar chian-sainaithint bhithmhéadrach a úsáid i spásanna a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu chun críocha fhorfheidhmiú an dlí.

Déantar eisceachtaí cúnga a shainiú agus a rialáil go docht, amhail nuair is gá chun cuardach a dhéanamh ar leanbh atá ar iarraidh, chun garbhagairt shonrach sceimhlitheoireachta a chosc nó chun déantóir ciona choiriúil thromchúisigh nó amhrastach cion coiriúil tromchúiseach a bhrath, a aimsiú, a shainaithint nó a ionchúiseamh.

Tá úsáid den sórt sin faoi réir údarú ó chomhlacht breithiúnach nó ó chomhlacht neamhspleách eile agus faoi réir teorainneacha iomchuí ama, geografacha agus na mbunachar sonraí arna gcuardach.

Riosca teoranta

Tagraíonn riosca teoranta do chórais intleachta saorga a bhfuil oibleagáidí sonracha trédhearcachta orthu. Agus córais intleachta saorga amhail róbait chomhrá á n-úsáid acu, ba cheart d’úsáideoirí a bheith ar an eolas go bhfuil siad ag idirghníomhú le meaisín ionas gur féidir leo cinneadh eolasach a dhéanamh chun leanúint ar aghaidh nó chun céim siar.

Riosca íosta nó gan aon riosca

Ceadaítear leis an togra úsáid saor in aisce a bhaint as an intleacht shaorga lena mbaineann riosca íosta. Áirítear leis sin feidhmchláir amhail físchluichí atá cumasaithe ag IS nó scagairí turscair. Is sa chatagóir sin atá formhór mór na gcóras intleachta saorga a úsáidtear san Aontas faoi láthair.

próiseas céim ar chéim maidir le dearbhú comhréireachta
How does it all work in practice for providers of high risk AI systems?

A luaithe a bheidh córas intleachta saorga ar an margadh, beidh na húdaráis i gceannas ar fhaireachas margaidh, áirithíonn úsáideoirí formhaoirseacht agus faireachán daonna, agus tá córas faireacháin iarmhargaidh i bhfeidhm ag soláthraithe. Tuairisceoidh soláthraithe agus úsáideoirí teagmhais thromchúiseacha agus mífheidhmiú freisin.

Reachtaíocht a sheasfaidh an aimsir

Ós rud é gur teicneolaíocht í an intleacht shaorga atá ag athrú go tapa, tá cur chuige a sheasfaidh an aimsir ag an togra, rud a fhágann gur féidir rialacha a chur in oiriúint d’athrú teicneolaíoch. Ba cheart feidhmchláir intleachta saorga a bheith iontaofa i gcónaí fiú tar éis dóibh a bheith curtha ar an margadh. Chuige sin, ní mór do sholáthraithe bainistiú leanúnach cáilíochta agus riosca a dhéanamh.

Na chéad chéimeanna eile

Tar éis an togra ón gCoimisiún i mí Aibreáin 2021, d’fhéadfadh an rialachán teacht i bhfeidhm go déanach in 2022/go luath in 2023 le linn idirthréimhse. Sa tréimhse sin, dhéanfaí caighdeáin a shainordú agus a fhorbairt, agus bheadh na struchtúir rialachais a chuirfí ar bun ag feidhmiú. Is é an dara leath de 2024 an t-am is luaithe a d’fhéadfadh an rialachán a bheith infheidhme maidir le hoibreoirí a bhfuil na caighdeáin réidh agus na chéad mheasúnuithe comhréireachta curtha i gcrích acu.

Mar sheachadadh rialála breise ar an bPáipéar Bán maidir leis an Intleacht Shaorga, glacadh Treoir atá beartaithe maidir le dliteanas IS an 28 Meán Fómhair 2022.

An Nuacht is Déanaí

AE-an tSín: An dara hIdirphlé Digiteach Ardleibhéil ag an gCoimisiún agus ag an tSín

Thionóil an Coimisiún an dara hIdirphlé Digiteach Ardleibhéil leis an tSín inniu.

PRESS RELEASE |
Deich mBliana Digiteacha 2030: Táscairí glactha ag an gCoimisiún chun faireachán a dhéanamh ar chlaochlú digiteach na hEorpa agus tugann sé treoir do na Ballstáit

Ghlac an Coimisiún na Príomhtháscairí Feidhmíochta (KPInna) inniu chun gur féidir an dul chun cinn a rinneadh maidir le spriocanna 2030 maidir le Deacáid Dhigiteach a thomhas, agus d’eisigh sé treoir maidir leis an gcaoi ar cheart do na Ballstáit a dtreochláir náisiúnta a struchtúrú, chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cur chuige Eorpach i leith na hintleachta saorga

Tá cur chuige an Aontais i leith na hintleachta saorga dírithe ar bharr feabhais agus ar mhuinín, arb é is aidhm dó borradh a chur faoin taighde agus faoin acmhainneacht thionsclaíoch agus sábháilteacht agus cearta bunúsacha á n-áirithiú ag an am céanna.

Féach freisin

Plean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga

Is é is aidhm don Phlean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga dlús a chur le hinfheistíocht san intleacht shaorga, gníomhú maidir le straitéisí agus cláir intleachta saorga agus beartas intleachta saorga a ailíniú chun ilroinnt san Eoraip a sheachaint.

An Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga

Is tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh í an Chomhghuaillíocht Eorpach um Intleacht Shaorga chun idirphlé beartais oscailte a bhunú maidir leis an Intleacht Shaorga. Ó seoladh é in 2018, tá thart ar 6000 geallsealbhóir gafa ag an gComhghuaillíocht intleachta saorga trí...