Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publicatie

De Europese Commissie tijdens de IoT-week 2022

Deskundigen uit het bedrijfsleven en de academische wereld kwamen in juni bijeen tijdens de conferentie in Dublin om het ivd en de toekomst van edge computing te bespreken, met inbegrip van trends op het gebied van digitale platforms en normalisatie, sectorale dataruimten, IoT-technologieën voor duurzame ontwikkeling en trans-Atlantische samenwerking.

Banner of the IoT Week event

De IoT-week, die jaarlijks wordt georganiseerd door het IoT-forum, biedt deskundigen uit het bedrijfsleven en de academische wereld een platform om de strategische rol van het internet der dingen bij de digitalisering van onze economie en samenleving te bespreken. Van 20 tot en met 23 juni 2022 konden meer dan 380 sprekers en bijna 700 deelnemers uit 49 landen opnieuw fysiek bijeenkomen, ditmaal in Ierland, nadat het evenement vorig jaar volledig virtueel was gemaakt als gevolg van COVID-19-beperkingen.

Vertegenwoordigers van de Commissie organiseerden en namen deel aan tal van conferenties, wat aanleiding gaf tot een discussie over de strategische oriëntatie op het gebied van duurzaam ivd, normalisatie en veiligheid. De sessies hebben geleid tot een sterke dynamiek op het gebied van databeleid, dataruimten en datarktplaatsen, ondersteund door de Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) en de Big Data Value Association (BVDA).

Wil Europa zijn sterke punten in het computercontinuüm behouden, dan moet het toekomstige Europese platforms voor het internet der dingen en de edge creëren, die door de gemeenschap worden aangestuurd en open zijn. Op 22 juni vond er een startsessie plaats voor een nieuwe cluster van 6 onderzoeks- en innovatieacties voor meta-besturingssystemen (RIA) — ICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros en NEPHELE — en 3 coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA) — OpenContinuum, Unlock-CEI enHiPEAC — in het cloud-edge-IoT-domein, waarvoor 64 miljoen EUR aan EU-financiering werd ontvangen en op 1 september van start ging (met de lancering van Unlock-CEI en HiPEAC op respectievelijk 1 juni en 1 december). Tijdens de sessie werd ook gesproken over de lancering van een nieuw webportaal eucloudedgeiot.eu dat fungeert als platform om het ecosysteem van Horizon Europa te ondersteunen en de mogelijkheden voor open oproepen en grootschalige proefprojecten te bevorderen.

Buiten de conferentiesessies van het evenement in 115 konden inschrijvers meer weten over diverse andere door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatie-initiatieven die hun werk onder de aandacht brachten op de tentoonstellingsruimte van de IoT-week, die werd geopend door de Ierse minister van de Groene Partij van State Ossian Smyth, waaronder projecten als Demeter, GateKeeper,InterConnect,NGIoT, OpenDEI en VEDLIoT.

Vermogen tot de rand

Als vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie (DG CONNECT) heeft de directeur van Future Networks Pearse O’Donohue tijdens de openingsceremonie de wereldwijde visie van de EU op het internet der dingen geschetst. In de geopolitieke context waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd, benadrukte hij de noodzaak om onze technologische soevereiniteit te versterken en onze afhankelijkheid op bepaalde kritieke gebieden te verminderen. Om deze uitdagingen aan te pakken, is de Commissie voortgegaan met het verwezenlijken van haar digitale prioriteiten en met het lanceren van ambitieuze nieuwe initiatieven.

Het eerste daarvan is REPowerEU: een plan om Europa vóór 2030 niet langer afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen door de transitie naar schone energie te diversifiëren, te besparen en te versnellen. Tegelijkertijd ontwikkelt de Commissie een actieplan voor de digitalisering van energie, dat als synergie met REPowerEU fungeert. Een door het IoT ondersteund slim energiesysteem kan de consument voordelen op het gebied van energie-efficiëntie bieden door de instrumenten aan te reiken om het energieverbruik, de productie en de opslag van energie te begrijpen en te beheren in tijden van een toenemend aandeel hernieuwbare energie, gedecentraliseerde opwekking en elektrische voertuigen. Een belangrijk innovatief beginsel van het internet der dingen van de volgende generatie dat dit slimme energiesysteem mogelijk maakt, is gedecentraliseerde intelligentie, die fungeert als een faciliterende technologie om energie aan de rand van het netwerk te brengen.

Een ander punt dat aan de orde werd gesteld, is dat van de Europese chipwet. In februari 2022 heeft de Commissie een voorstel van EUR 43 miljard goedgekeurd om het ecosysteem voor halfgeleiders in de EU te versterken, de veerkracht van toeleveringsketens te waarborgen en externe afhankelijkheden te verminderen. Dit zal Europa in staat stellen zijn wereldwijde marktaandeel van halfgeleiders te verdubbelen tot 20 %, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU op het gebied van technologische soevereiniteit. Een van de doelstellingen is het creëren van halfgeleiders voor toekomstige slimme sensoren en edgecomputersystemen, die opnieuw het „power to the edge” -paradigma ondersteunen. Als zodanig moet Europa het voortouw nemen bij het verkennen en benutten van opkomende paradigma’s, zoals gedecentraliseerde intelligentie, warme computers en cognitieve computing.

Aangezien de rekenkracht dichter bij de edge komt, beïnvloedt de datawetgeving de regels in het computercontinuüm. De Commissie heeft het wetgevingskader voor een bloeiende data-economie voorgesteld, zoals de dataverordening die in maart 2022 aan de Raad en het Parlement werd voorgesteld, met als doel meer gegevens beschikbaar te stellen en regels vast te stellen voor het gebruik van en de toegang tot gegevens.

De Europese datastrategie heeft tot doel een eengemaakte markt voor data tot stand te brengen die ons mondiale concurrentievermogen en onze soevereiniteit op het gebied van gegevens zal waarborgen. Via Digitaal Europa investeert de Commissie samen in de uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimten voor sectoren als landbouw, energie, gezondheidszorg, productie en vervoer, om ervoor te zorgen dat meer gegevens beschikbaar komen voor gebruik in onze economie en samenleving, terwijl bedrijven en personen die de gegevens genereren, de controle behouden.

De EU investeert in een Europees gefedereerd cloud-edge continuum dat voldoet aan de hoge normen inzake gegevensbescherming, veiligheid, beveiliging, energie-efficiëntie en portabiliteit die nodig zijn voor de digitale transitie. Vanaf 2021 investeert de Commissie tot 2 miljard EUR in financieringsprogramma’s zoals de Connecting Europe Facility, Digitaal Europa, Horizon Europa en NextGenerationEU. De nationale regeringen zullen deze investeringen aanvullen, samen met hun inzet voor de cloudverklaring van de lidstaten en via de faciliteit voor herstel en veerkracht.

Samenwerking is van cruciaal belang

Deze Europese initiatieven laten zien hoe een antwoord op geopolitieke uitdagingen een kans kan zijn om de groene en de digitale transitie te versnellen. Daartoe moeten we de krachten op EU-niveau bundelen en blijven investeren in de opbouw van een duurzaam, concurrerend en soeverein Europa voor zijn burgers.

Maar samenwerking met gelijkgestemde landen die onze doelstellingen en waarden delen, is ook van cruciaal belang. Internationale samenwerking kan in een vroeg stadium van de technologie-ontwikkelingscyclus van start gaan: op 21 juni 2022 is de EU in een exclusieve IoT-week met Amerikaanse sprekers begonnen met een nieuwe samenwerking op het gebied van fundamenteel onderzoek tussen de Commissie en de US National Science Foundation, waarbij de nadruk lag op nieuwe concepten voor gedistribueerde computers en warme intelligentie.

Beide partijen zijn het eens geworden over de volgende stappen om zich te concentreren op het fundamentele onderzoek naar nieuwe concepten voor gedistribueerde computers en warme intelligentie door een CSA op te zetten voor landschapsvorming en tussenhandel, alsook bilaterale samenwerking tussen projectparen via onderzoekspartners, en door regelmatig roulerende workshops (zowel online als fysiek) voor kennisdeling op te zetten, waarvan de eerste in september 2022 zal plaatsvinden.

Samenwerking in een preconcurrentiële fase zal alle innovatie-actoren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan ten goede komen en de weg effenen voor gemeenschappelijke normen en architectuur van de toekomst.

Meer informatie

De digitalisering van de landbouw

De digitalisering van het energiesysteem

De digitalisering van de mobiliteitssector