Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Europeiska kommissionen vid IoT-veckan 2022

Experter inom industrin och den akademiska världen samlades i juni vid konferensen i Dublin för att diskutera sakernas internet och framtiden för edge computing, inbegripet trender inom digitala plattformar och standardisering, sektoriella dataområden, sakernas internet för hållbar utveckling och samarbete över Atlanten.

Banner of the IoT Week event

© IoT Forum

IoT-veckan anordnas årligen av forumet för sakernas internet och ger experter inom industrin och den akademiska världen en plattform för att diskutera den strategiska roll som sakernas internet spelar i digitaliseringen av vår ekonomi och vårt samhälle. Den 20–23 juni 2022 kunde över 380 talare och nästan 700 deltagare från 49 länder samlas fysiskt igen, denna gång i Irland, efter förra årets evenemang helt virtuellt på grund av covid-19-restriktionerna.

Företrädare för kommissionen organiserade och deltog i ett flertal konferenser och inledde diskussioner om den strategiska inriktningen på hållbar sakernas internet, standardisering och säkerhet. Sessionerna drev på en stark dynamik när det gäller datapolitik, dataområden och datamarknader, med stöd av Alliance for Sakings Innovation (AIOTI) och Big Data Value Association (BVDA).

För att Europa ska kunna behålla sina starka sidor i datakontinuiteten måste man skapa framtida europeiska plattformar för sakernas internet och framkant, som är samhällsdrivna och öppna. Den 22 juni lanserades ett nytt kluster med 6 metaoperativsystem för forskning och innovation – ICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros och NEPHELE – och 3 samordnings- och stödåtgärder (CSA) – OpenContinuum, Unlock-CEI och HiPEAC – på området molnedge-IoT, som fick 64 miljoner euro i EU-finansiering och startade den 1 september (med Unlock-CEI och HiPEAC som inleddes den 1 juni respektive den 1 december). Vid sessionen diskuterades också lanseringen av en ny webbportal eucloudedgeiot.eu som fungerar som en plattform för att stödja Horisont Europas ekosystem och främja möjligheter till öppna ansökningsomgångar och storskaliga pilotprojekt.

Utanför evenemangets konferenssessioner 115 kunde de registrerade lära sig om olika andra EU-finansierade forsknings- och innovationsinitiativ som visade upp deras arbete vid utställningslokalen för sakernas internet, som öppnades av Irlands miljöpartiminister Ossian Smyth, som omfattade projekt som Demeter, GateKeeper, InterConnect, NGIoT, OpenDEI och VEDLIoT.

Kraft till kanten

Som företrädare för Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) beskrev direktören för framtidens nätverk Pearse O’ Donohue EU:s globala vision för sakernas internet vid evenemangets öppningsceremoni. I det geopolitiska sammanhang som Europa för närvarande står inför betonade han behovet av att stärka vår tekniska suveränitet och minska vårt beroende på vissa kritiska områden. För att ta itu med dessa utmaningar har kommissionen fortsatt att genomföra sina digitala prioriteringar och lansera ambitiösa nya initiativ.

Det första av dessa är REPowerEU: en plan för att stoppa Europas beroende av ryska fossila bränslen före 2030 genom att diversifiera, spara och påskynda omställningen till ren energi. Samtidigt håller kommissionen på att utarbeta en handlingsplan för digitalisering av energi, som fungerar som en synergi med REPowerEU. Ett smart energisystem som stöds av sakernas internet kan medföra energieffektivitetsfördelar för konsumenterna genom att tillhandahålla verktyg för att förstå och hantera energiförbrukning, energiproduktion och lagring i tider av ökande andel förnybar energi, decentraliserad produktion och elfordon. En viktig innovativ princip för nästa generations sakernas internet som möjliggör detta smarta energisystem är decentraliserad intelligens, som fungerar som en underlättande teknik för att föra ut kraft till nätets utkant.

En annan fråga som togs upp var den europeiska rättsakten om halvledare. I februari 2022 antog kommissionen ett förslag på 43 miljarder euro för att stärka ekosystemet för halvledare i EU, säkerställa leveranskedjornas motståndskraft och minska det externa beroendet. Detta kommer att göra det möjligt för Europa att fördubbla sin globala marknadsandel för halvledare till 20 % i enlighet med EU:s mål för teknisk suveränitet. Ett mål är att skapa halvledare för framtida smarta sensorer och kantdatorsystem, som återigen stöder paradigmet ”power to the edge”. Europa måste därför gå i bräschen när det gäller att utforska och utnyttja framväxande paradigm, såsom decentraliserad underrättelseverksamhet, svärm databehandling och kognitiv databehandling.

I och med att datorkraften närmar sig kanten påverkar datalagstiftningen reglerna i hela datakedjan. Kommissionen har lagt fram en rättslig ram för en blomstrande dataekonomi, såsom dataakten, som lades fram för rådet och parlamentet i mars 2022, i syfte att göra fler data tillgängliga och fastställa regler för användning och tillgång till data.

Syftet med EU:s datastrategi är att skapa en inre marknad för data som kommer att säkerställa vår globala konkurrenskraft och datasuveränitet. Genom ett digitalt Europa saminvesterar kommissionen i utbyggnaden av gemensamma europeiska dataområden för sektorer som jordbruk, energi, hälso- och sjukvård, tillverkning och transport, för att se till att fler data blir tillgängliga för användning i vår ekonomi och vårt samhälle, samtidigt som de företag och individer som genererar data hålls i kontroll.

EU investerar i ett europeiskt federerat kontinuum för molntjänster som skulle uppfylla de höga standarder för dataskydd, trygghet, säkerhet, energieffektivitet och portabilitet som krävs för den digitala omställningen. Från och med 2021 investerar kommissionen upp till 2 miljarder euro inom finansieringsprogram som Fonden för ett sammanlänkat Europa, ett digitalt Europa, Horisont Europa och NextGenerationEU. De nationella regeringarna kommer att komplettera dessa investeringar, tillsammans med sitt åtagande att följa medlemsstaternas molndeklaration och genom faciliteten för återhämtning och resiliens.

Samarbete är avgörande

Dessa europeiska initiativ visar hur svar på geopolitiska utmaningar kan vara en möjlighet att påskynda den gröna och digitala omställningen. För att göra detta måste vi samarbeta på EU-nivå och fortsätta att investera för att bygga ett hållbart, konkurrenskraftigt och suveränt Europa för medborgarna.

Men det är också viktigt att arbeta med likasinnade länder som delar våra mål och värderingar. Internationellt samarbete kan inledas tidigt i den tekniska utvecklingscykeln: den 21 juni 2022 inledde EU ett nytt samarbete om grundforskning mellan kommissionen och Förenta staternas nationella vetenskapsstiftelse, med inriktning på nya koncept för distribuerad databehandling och spwarm intelligens, vid ett exklusivt möte under sakernas vecka med amerikanska talare.

Båda parter enades om nästa steg för att fokusera på grundforskning om nya koncept för distribuerad databehandling och spwarm intelligens genom att inrätta ett avtal om kostnadsfördelning för landskaps- och förmedlingsverksamhet, samt bilateralt samarbete mellan projektpar genom forskningspartner, och inrätta regelbundna roterande workshoppar (både online och fysiskt) för kunskapsutbyte, med det första i september 2022.

Samarbete före det konkurrensutsatta stadiet kommer att vara till ömsesidig nytta för alla innovationsaktörer på båda sidor av Atlanten och bana väg för gemensamma standarder och arkitekturer för framtiden.

Närmare upplysningar

Digitaliseringen av jordbruket

Digitaliseringen av energisystemet

Digitaliseringen av mobilitetssektorn