Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

    flaga Słowacji

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Republice Słowackiej

Do 2030 r. słowacki krajowy plan dostępu szerokopasmowego przewiduje zasięg wszystkich gospodarstw domowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s, a także objęcie siecią napędową społeczno-ekonomiczną łączności gigabitowej.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

Główne cele i środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Słowacki krajowy plan dostępu szerokopasmowego, zatwierdzony w marcu 2021 r., ma na celu objęcie wszystkich gospodarstw domowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s z możliwością modernizacji do 1 Gb/s, a także objęcie zakresem czynników społeczno-gospodarczych (szkoły, instytucje, biura, węzły transportowe) o prędkości co najmniej 1 Gb/s do 2030 r. Zgodnie z planem cele najlepiej realizuje się poprzez wsparcie budowy pasywnych sieci światłowodowych.

Lukę inwestycyjną szacuje się na 960 mln EUR. Koszty zostaną pokryte głównie ze źródeł prywatnych, w razie potrzeby również ze źródeł publicznych i z funduszy europejskich (RRF i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych). Plan przewiduje wsparcie dla operatorów w budowaniu infrastruktury tam, gdzie dotychczas nie była ona dla nich atrakcyjna ekonomicznie. Można to również połączyć z innymi zachętami, takimi jak bony dla gospodarstw domowych na zakup nowoczesnych usług telekomunikacyjnych lub wezwanie gmin do budowy niezbędnej infrastruktury przy wsparciu państwa, a następnie dzierżawy jej operatorom.

Dokument strategiczny „ Wsparcie rozwoju sieci 5G na Słowacji na lata 2020–2025” określa wizję i cele wdrożenia sieci 5G.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii na Słowacji

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

Język angielski

Słowacki

Dane kontaktowe

BCO Słowacja (krajowe Biuro Kompetencji Szerokopasmowych):  Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Adres e-mail: Štefánikova 15, 811 05 Bratysława, Słowacja Kontakt przez e-mail Telefon: +421 2 2092 8160 Strona internetowa

Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)

Adres e-mail: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Słowacja Kontakt przez e-mail Telefon: +421 2 5949 4111 Strona internetowa

Krajowa Agencja Sieci i Usług Elektronicznych (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Adres e-mail: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Słowacja Kontakt przez e-mail Telefon: +421 2 3278 0700 Strona internetowa

Urząd Regulacji Łączności Elektronicznej i Usług Pocztowych (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Adres e-mail: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Słowacja Kontakt przez e-mail Telefon: +421 2 5788 1111 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Łączność cyfrowa w celu przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich

Najnowsze badanie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wprowadza rozpoznawczą koncepcję „pojedynczych miejsc” w Europie. Jak wyjaśniono w wywiadzie wideo, takie miejsca są podatne na zagrożenia pod względem niewystarczającego wyposażenia lokalnego, dostępności lub łączności.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przyjmuje zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych określono zasady, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać środki pomocy państwa zgłoszone przez państwa członkowskie w celu wsparcia budowy i upowszechnienia sieci szerokopasmowych w UE.

WYDARZENIE |
Przedkomercyjne zaproszenie do składania zamówień na aplikacje Galileo/Copernicus

Warsztaty te obejmą finansowanie w wysokości 5,2 mln EUR przeznaczone dla zainteresowanych stron z sektora publicznego na opracowanie w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych innowacyjnych rozwiązań europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (EGNSS) lub rozwiązań opartych na programie Copernicus. Termin składania wniosków: 2 marca 2023 r.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia szerokopasmowa została włączona do szerszej strategii politycznej Digital Belgium. Celem krajowego planu dotyczącego stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi dużych prędkości są...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.