Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

    flaga Słowacji

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Republice Słowackiej

Do 2030 r. słowacki krajowy plan dostępu szerokopasmowego przewiduje zasięg wszystkich gospodarstw domowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s, a także objęcie siecią napędową społeczno-ekonomiczną łączności gigabitowej.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

Główne cele i środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Słowacki krajowy plan dostępu szerokopasmowego, zatwierdzony w marcu 2021 r., ma na celu objęcie wszystkich gospodarstw domowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s z możliwością modernizacji do 1 Gb/s, a także objęcie zakresem czynników społeczno-gospodarczych (szkoły, instytucje, biura, węzły transportowe) o prędkości co najmniej 1 Gb/s do 2030 r. Zgodnie z planem cele najlepiej realizuje się poprzez wsparcie budowy pasywnych sieci światłowodowych.

Lukę inwestycyjną szacuje się na 960 mln EUR. Koszty zostaną pokryte głównie ze źródeł prywatnych, w razie potrzeby również ze źródeł publicznych i z funduszy europejskich (RRF i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych). Plan przewiduje wsparcie dla operatorów w budowaniu infrastruktury tam, gdzie dotychczas nie była ona dla nich atrakcyjna ekonomicznie. Można to również połączyć z innymi zachętami, takimi jak bony dla gospodarstw domowych na zakup nowoczesnych usług telekomunikacyjnych lub wezwanie gmin do budowy niezbędnej infrastruktury przy wsparciu państwa, a następnie dzierżawy jej operatorom.

Dokument strategiczny „ Wsparcie rozwoju sieci 5G na Słowacji na lata 2020–2025” określa wizję i cele wdrożenia sieci 5G.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii na Słowacji

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

Język angielski

Słowacki

Dane kontaktowe

BCO Słowacja (krajowe Biuro Kompetencji Szerokopasmowych):  Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Adres e-mail: Pribinova 25, 811 09 Bratysława, Słowacja Kontakt
przez e-mail Telefon
: +421 2 20 92 83 28 Strona internetowa

Ministerstwo Transportu Republiki Słowackiej (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Adres e-mail: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Słowacja Kontakt
przez e-mail Telefon
: +421 2 5949 4111 Strona internetowa

Krajowa Agencja Sieci i Usług Elektronicznych (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Adres e-mail: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Słowacja Kontakt
przez e-mail Telefon
: +421 2 3278 0700 Strona internetowa

Urząd Regulacji Łączności Elektronicznej i Usług Pocztowych (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Adres e-mail: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Słowacja Kontakt
przez e-mail Telefon
: +421 2 5788 1111 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

UE39 osiąga 70 % pokrycia FTTH/B według FTTH Council Europe

Według panoramy rynkowej Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) UE39 (27 państw członkowskich UE, Zjednoczone Królestwo, 4 kraje WNP, Islandia, Izrael, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja) osiągnęła 70 % wskaźnik pokrycia FTTH/B, 244 mln domów przebytych i 121 mln abonentów FTTH/B od września 2023 r.

WIDEO |
EFRR finansuje gigabitową rozbudowę sieci szerokopasmowych miasta Halle

Miasto Halle we wschodnich Niemczech rozpoczyna transformacyjną podróż, aby rozszerzyć swoją infrastrukturę szerokopasmową, odpowiadając na rosnącą populację i aspiracje gospodarki cyfrowej. Dzięki zwiększeniu dostępu gigabitowego projekt ten wspiera innowacje i rozwój społeczno-gospodarczy w regionie oraz pomaga regionowi osiągnąć cele unijnej dekady cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Krajowy plan szerokopasmowy Szwecji, przyjęty w 2016 r., ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie łączy szerokopasmowych jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Sieć szerokopasmowa w Luksemburgu

Jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej o docelowym dostępie do łączy szerokopasmowych na terenie całego kraju.

Internet szerokopasmowy na Litwie

Litwa zamierza zapewnić do 2027 r. 100 Mb/s dla obszarów wiejskich, a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.

Internet szerokopasmowy na Łotwie

Łotwa wspiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, która może zostać zmodernizowana do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także do pokrycia 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

Krajowy plan szerokopasmowy dla Irlandii przewiduje, że do 2026 r. wszystkie lokale w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Krajowa strategia cyfryzacji Węgier na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Krajowy plan szerokopasmowy na lata 2021–2027 promuje wykorzystanie stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu strategicznych osi i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowych opartym na konkurencji, wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu, oraz doradzają lokalnym gminom w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do uczynienia Danii liderem cyfrowym, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Sieć szerokopasmowa w Austrii

Austriacka strategia szerokopasmowa koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.