Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

    Slovakkia lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Slovaki Vabariigis

Slovakkia riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse 2030. aastaks ette kõigi kodumajapidamiste kaetus kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, mida saab suurendada kiiruseni 1 Gbit/s, ning sotsiaal-majanduslike keskuste kaetus gigabitiühenduvusega.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid ja meetmed

2021. aasta märtsis heaks kiidetud Slovakkia riikliku lairibaühenduse kava eesmärk on katta 2030. aastaks kõik kodumajapidamised kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, võimalusega suurendada kiirust 1 Gbit/s, ning sotsiaal-majanduslikud keskused (koolid, asutused, bürood, transpordisõlmed) kiirusega vähemalt 1 Gbit/s. Kava kohaselt on eesmärke kõige parem saavutada passiivsete kiudoptiliste võrkude ehitamise toetamisega.

Investeeringute puudujääk on hinnanguliselt 960 miljonit eurot. Kulud kaetakse peamiselt erasektori allikatest, vajaduse korral ka avaliku sektori allikatest ning Euroopa fondidest (taaste- ja vastupidavusrahastu ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid). Kavas nähakse ette toetus ettevõtjatele taristu ehitamiseks seal, kus see ei ole nende jaoks seni majanduslikult atraktiivne olnud. Seda võib kombineerida ka muude stiimulitega, nagu vautšerid kodumajapidamistele kaasaegsete telekommunikatsiooniteenuste ostmiseks või üleskutse omavalitsustele ehitada riigi toetusel vajalik taristu ja seejärel rentida see operaatoritele.

Strateegilises dokumendis „Toetus 5G-võrkude arendamiseks Slovakkias aastatel 2020–2025“ on esitatud 5G kasutuselevõtu visioon ja eesmärgid.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Slovakkias

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

slovaki

Kontaktandmed

BCO Slovakia (riiklik lairibaühenduse pädevuse büroo):  Slovaki Vabariigi investeeringute, regionaalarengu ja teavitamise ministeerium (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Aadress: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovaki Vabariik
Kontakt e-postiteel
Telefon: +421 2 20 92 83 28
Veebileht

Slovaki Vabariigi transpordiministeerium (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Aadress: Námestie lohakas č. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovakkia
Kontakt e-postiteel
Telefon: +421 2 5949 4111
Veebileht

Riiklik võrgu- ja elektrooniliste teenuste amet (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Aadress: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovakkia
Kontakt e-postiteel
Telefon: +421 2 3278 0700
Veebisait

Elektroonilise side ja postiteenuste reguleeriv asutus (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Aadress: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovakkia
Kontakt e-postiteel
Telefon: +421 2 5788 1111
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.