Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

    Slovakkia lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Slovaki Vabariigis

Slovakkia riikliku lairibaühenduse kavaga nähakse 2030. aastaks ette kõigi kodumajapidamiste hõlmatus kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, mida on võimalik suurendada 1 Gbit/s, ning gigabitiühendusega sotsiaal-majanduslike sõidukijuhtide hõlmatus.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid ja meetmed

Slovakkia riikliku lairibaühenduse kava, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, eesmärk on hõlmata 2030. aastaks kõik vähemalt 100 Mbit/s kiirusega kodumajapidamised, mille kiirus on vähemalt 1 Gbit/s, ning sotsiaal-majanduslikud autojuhid (koolid, asutused, kontorid, transpordisõlmed) kiirusega vähemalt 1 Gbit/s. Kava kohaselt on need eesmärgid kõige paremini saavutatavad passiivsete kiudoptiliste võrkude ehitamise toetamisega.

Investeeringute puudujääk on hinnanguliselt 960 miljonit eurot. Kulud kaetakse peamiselt erasektori allikatest, vajaduse korral ka riiklikest allikatest ja Euroopa fondidest (RRFid ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid). Kavas nähakse ette operaatorite toetamine infrastruktuuri ehitamiseks seal, kus see ei ole seni olnud nende jaoks majanduslikult atraktiivne. Seda võib kombineerida ka muude stiimulitega, näiteks vautšeritega kodumajapidamistele kaasaegsete telekommunikatsiooniteenuste ostmiseks või üleskutsetega, et kohalikud omavalitsused ehitaksid riigi toetusel vajaliku taristu ja seejärel rendiksid selle operaatoritele.

Strateegiadokumendis „ Toetus 5G võrkude arendamiseks Slovakkias aastateks 2020–2025“ on esitatud visioon ja eesmärgid 5G kasutuselevõtuks.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Slovakkias

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud ja ELi väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Slovaki keel

Kontaktinfo

BCO Slovakkia (riiklik lairibaühenduse pädevusamet):  Slovaki Vabariigi investeeringute, regionaalarengu ja teavitamise ministeerium (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Aadress: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovaki Vabariik Kontakt e-posti teel Telefon: + 421 2 20 92 83 28 veebisaiti

Slovaki Vabariigi transpordiministeerium (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Aadress: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovakkia Kontakt e-posti teel Telefon: + 421 2 5949 4111 veebisait

Riiklik võrgu- ja elektrooniliste teenuste amet (Národná agentúra pre sieŇové a elektronické služby)

Aadress: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovakkia Kontakt e-posti teel Telefon: + 421 2 3278 0700 veebisait

Elektroonilise side ja postiteenuste reguleeriv asutus (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Aadress: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovakkia Kontakt e-posti teel Telefon: + 421 2 5788 1111 veebisait

Viimased uudised

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Lairibaühenduse kättesaadavus Euroopas 2022

2022. aasta lairibaühenduse katvuse uuringus jälgitakse liikmesriikide edusamme digikümnendi poliitikaprogrammis seatud eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Gigabitiühenduvus kõigile 2030. aastaks“ ja „vähemalt 5G kõigis asustatud piirkondades“.

NEWS ARTICLE |
Kandideerige 2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindadega tõstetakse esile projekte, mis viivad meid Euroopa digikümnendini. Gigabitiühenduvusele ja 5G-teenustele juurdepääsu pakkuvatel projektidel on viimane võimalus taotleda auhinda 15. septembriks.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.