Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie na Slovensku

Slovensko si stanovilo dlhodobý cieľ poskytnúť všetkým domácnostiam do roku 2030 prístup k ultrarýchlemu internetu.

    vlajka Slovenska

Súhrn vývoja širokopásmového pripojenia v Slovenskej republike

Do roku 2030 sa v národnom pláne širokopásmového pripojenia na Slovensku počíta s pokrytím všetkých domácností rýchlosťou najmenej 100 Mb/s, s možnosťou aktualizácie na 1 Gbps, ako aj s pokrytím sociálno-ekonomických faktorov gigabitovou konektivitou.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

Hlavné ciele a opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

Slovenský národný plán širokopásmového pripojenia, schválený v marci 2021, sa zameriava na pokrytie všetkých domácností rýchlosťou najmenej 100 Mbps s možnosťou modernizácie na 1 Gbps, ako aj na pokrytie sociálno-ekonomických faktorov (školy, inštitúcie, kancelárie, dopravné uzly) s rýchlosťou najmenej 1 Gbps do roku 2030. Podľa plánu sú ciele najlepšie splnené podporou výstavby pasívnych optických sietí.

Investičná medzera sa odhaduje na 960 miliónov EUR. Náklady sa pokryjú najmä zo súkromných zdrojov, v prípade potreby aj z verejných zdrojov a z európskych fondov (RRF a EŠIF). Plán predpokladá podporu prevádzkovateľom pri budovaní infraštruktúry tam, kde doteraz nebola pre nich ekonomicky príťažlivá. To možno kombinovať aj s inými stimulmi, ako sú poukážky pre domácnosti na nákup moderných telekomunikačných služieb alebo výzva, aby obce vybudovali potrebnú infraštruktúru so štátnou podporou a potom ju prenajali prevádzkovateľom.

Strategický dokument Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025 stanovuje víziu a ciele zavádzania 5G.

Údaje o vývoji širokopásmového pripojenia a technológiách na Slovensku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatení a penetráciách, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch nájdete v správach hodnotiacej tabuľky a v správach o jednotlivých krajinách podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Pridelenie frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovaných prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom observatóriu 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ

Slovenčina

Slovenčina

Kontaktné informácie

BCO Slovensko (národný úrad pre širokopásmové kompetencie):  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika Kontakt
prostredníctvom e-mailu Telefón
: + 421 2 20 92 83 28 Webová stránka

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Adresa: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovensko Kontakt
prostredníctvom e-mailu Telefón
: + 421 2 5949 4111 Webová stránka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovensko Kontakt
prostredníctvom e-mailu Telefón
: + 421 2 3278 0700 Webová stránka

Regulačný úrad pre elektronické komunikácie a poštové služby (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Adresa: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovensko Kontakt
prostredníctvom e-mailu Telefón
: + 421 2 5788 1111 Webová stránka

Najnovšie správy

EÚ 39 dosahuje 70 % pokrytie FTTH/B podľa Rady FTTH Europe

Podľa Panorámy trhu Vlákno domov/budovy (FTTTH/B) dosiahla EÚ 39 (27 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo, 4 krajiny SNŠ, Island, Izrael, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko) 70 % mieru pokrytia FTTH/B, 244 miliónov domácností a 121 miliónov predplatiteľov FTTH/B od septembra 2023.

VIDEO |
EFRR financuje rozšírenie gigabitového širokopásmového pripojenia mesta Halle

Mesto Halle vo východnom Nemecku sa vydáva na transformačnú cestu k rozšíreniu svojej širokopásmovej infraštruktúry a uspokojuje svoje rastúce obyvateľstvo a ambície digitálnej ekonomiky. Zvýšením gigabitového prístupu tento projekt podporuje inovácie a sociálno-ekonomický rozvoj v regióne a pomáha regiónu plniť ciele digitálneho desaťročia EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového pripojenia sa zameriava na budovanie národnej širokopásmovej siete ako prvý krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti pripojiteľnosti.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Cieľom programu Portugal Digital je rozvoj digitálnej infraštruktúry, ktorá občanom umožní využívať nové príležitosti, ktoré ponúkajú technológie.

Širokopásmové pripojenie v Holandsku

Všetky domácnosti v Holandsku by mali mať možnosť prístupu k širokopásmovým sieťam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps a prevažná väčšina by mala do roku 2023 využívať 1 Gbps.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mb/s, ktoré možno aktualizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Talianska stratégia pre ultraširokopásmové pripojenie smerom k gigabitovej spoločnosti má za cieľ poskytnúť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Írsku

V národnom pláne širokopásmového pripojenia pre Írsko sa predpokladá, že do roku 2026 budú mať všetky priestory v Írsku prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom národnej stratégie digitalizácie Maďarska na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť cieľ 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

Národný plán pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2027 podporuje využívanie pevných sietí s veľmi vysokou kapacitou a sietí 5G. Grécka Biblia o digitálnej transformácii na roky 2020 – 2025 zdôrazňuje konektivitu ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele...

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom širokopásmovom programe France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie optických sietí založených na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete.

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Niekoľko politických iniciatív zameraných na celoštátne pevné a mobilné širokopásmové pokrytie podporuje dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda sa usiluje o to, aby sa Dánsko stalo priekopníkom v oblasti digitálnych technológií, a to vytvorením základu pre...

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Belgická stratégia širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digitálne Belgicko. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú k dispozícii vysokorýchlostné služby...

Širokopásmové pripojenie v Rakúsku

Rakúska stratégia širokopásmového pripojenia sa zameriava na celoštátne dodávky gigabitových pripojení (pevných a mobilných) do roku 2030.