Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łączność szerokopasmowa w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Komisja nadal monitoruje łączność w całej UE, mierząc zarówno podaż, jak i popyt na stacjonarne i mobilne sieci szerokopasmowe.

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. 

Sprawozdanie z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 – Łączność

Badania dotyczące łączności w 2022 r.

Zasięg sieci szerokopasmowych w Europie 2021

Badanie dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych w Europie ma na celu monitorowanie postępów państw członkowskich UE w realizacji ich konkretnych celów w zakresie zasięgu łączy szerokopasmowych, a mianowicie: „Uniwersalny zasięg szerokopasmowy o prędkościach co najmniej 100 Mb/s, które można zwiększyć do prędkości gigabitowej do 2025 r.” oraz „Łączność Gigabitowa dla wszystkich do 2030 r.”.

Ceny łączności ruchomej i stacjonarnej w Europie w 2021 r.

Ceny łączności ruchomej i stacjonarnej w Europie w 2021 r. dostarczają kompleksowych danych na temat cen detalicznych stacjonarnych i mobilnych usług szerokopasmowych w 2021 r. dla konsumentów w UE-27, Zjednoczonym Królestwie, Islandii, Norwegii, Japonii, Korei Południowej i USA.

DESI Connectivity wykres plasuje Danię, Holandię i Hiszpanię w pierwszej trójce

Sprawozdanie z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego za 2021 r. – Łączność

Badania dotyczące łączności w 2021 r.

Badanie na temat cen mobilnych i stacjonarnych łączy szerokopasmowych w Europie pod koniec 2020 r.

Badanie dotyczące cen mobilnych i stałych łączy szerokopasmowych zawiera dane z UE-27, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Japonii, Korei Południowej i USA. Porównuje ceny w całej UE, różnice cen między UE a krajami spoza UE oraz zmiany cen.

Badanie dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych w strategii „Europa 2020”

W badaniu dotyczącym zasięgu łączy szerokopasmowych w Europie w 2020 r. monitorowano postępy państw członkowskich UE w osiąganiu celów agendy cyfrowej dla Europy. W szczególności monitoruje postępy w kierunku „powszechnego dostępu szerokopasmowego z prędkością co najmniej 30 Mb/s do 2020 r.” i „50 % gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp szerokopasmowy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2020 r.”.

Badanie na temat krajowych planów sieci szerokopasmowych w UE-27

W badaniu dotyczącym krajowych planów sieci szerokopasmowych w państwach członkowskich UE przedstawiono przegląd środków w zakresie łączności w różnych państwach UE określonych w krajowych planach na rzecz sieci szerokopasmowych. Zawiera również ocenę wykonalności realizacji celów agendy cyfrowej dla strategii „Europa 2020” i społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.

Przeczytaj badanie na temat krajowych planów szerokopasmowych w UE-27 (.pdf)

Raport indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego za 2020 r. – łączność.

DESI 2020: Rozwój rynku szerokopasmowego w UE (.pdf)

Badania dotyczące łączności w 2020 r.

Badanie na temat cen mobilnych i stacjonarnych łączy szerokopasmowych w Europie pod koniec 2019 r.

W badaniu dokonano przeglądu cen detalicznych stacjonarnych i mobilnych usług szerokopasmowych w 2019 r. dla konsumentów w 27 państwach UE oraz w Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Japonii, Korei Południowej i USA. Po raz pierwszy dane dotyczące zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych ofert szerokopasmowych zebrano w tym samym okresie monitorowania, od 7 do 20 października 2019 r.

Badanie dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych w Europie 2019 (SMART 2019/0020)

Badanie dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych w Europie ma na celu monitorowanie postępów państw członkowskich UE w realizacji ich konkretnych celów w zakresie zasięgu łączy szerokopasmowych, a mianowicie: „Uniwersalny zasięg szerokopasmowy z prędkością co najmniej 30 Mb/s do 2020 r.” oraz „50 % gospodarstw domowych powinno mieć abonament szerokopasmowy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2020 r.”.

Badania dotyczące łączności w 2019 r.

DESI 2019 – Łączność – rozwój rynku sieci szerokopasmowych w UE (pdf)

Badanie dotyczące cen łączy szerokopasmowych w Europie w 2019 r. (SMART 2018/0045)

Niniejsze badanie zawiera kompleksowe dane na temat cen detalicznych mobilnych usług szerokopasmowych z 2019 r. dla konsumentów w UE-28, Islandii, Norwegii, Türkiye, Japonii, Korei Południowej i USA. Uwzględniono największych operatorów sieci ruchomych (MNO) w każdym kraju. Wyniki nowego badania pokazują, że ceny usług szerokopasmowych w sieciach komórkowych nadal spadają.

Badanie dla KE: Badanie dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych w Europie 2018 SMART 2016/0043

Badanie dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych w Europie ma na celu monitorowanie postępów państw członkowskich UE w realizacji konkretnych celów w zakresie zasięgu sieci szerokopasmowych określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej, a mianowicie: „Powszechny zasięg szerokopasmowy z prędkością co najmniej 30 Mb/s do 2020 r.” oraz „Szerokopasmowe wykorzystanie 50 % gospodarstw domowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s do 2020 r.”

Stałe ceny sieci szerokopasmowych w Europie 2018 (SMART 2018/0044)

W badaniu przedstawiono kompleksowe dane na temat cen detalicznych stacjonarnych usług szerokopasmowych z 2018 r. dla konsumentów w UE-28, Islandii, Norwegii, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie i USA. Uwzględniono pięciu największych dostawców usług internetowych (ISP) w każdym kraju. W dniach 8-22 października 2018 r. zebrano dane ze stron internetowych dostawców usług internetowych.

Badania dotyczące łączności w 2018 r.

DESI 2018 – Łączność – rozwój rynku sieci szerokopasmowych w UE (PDF)

Ceny sieci szerokopasmowych w Europie 2018 – SMART 2016/0045

Wskaźniki rynku łączności elektronicznej

Stałe ceny sieci szerokopasmowych w Europie 2017 (SMART – 2016/0044)

W badaniu przedstawiono kompleksowe dane na temat cen detalicznych stacjonarnych usług szerokopasmowych z 2017 r. dla konsumentów w UE-28, Islandii, Norwegii, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie i USA. Uwzględniono pięciu największych dostawców usług internetowych (ISP) w każdym kraju. W dniach 10-24 października 2017 r. zebrano dane ze stron internetowych dostawców usług internetowych.

Badanie dla KE: Ceny sieci szerokopasmowych w Europie 2017 (SMART 2016/0045)

W badaniu przedstawiono kompleksowe dane na temat cen detalicznych mobilnych usług szerokopasmowych z 2017 r. dla konsumentów w 28 krajach UE, Islandii, Norwegii, Turcji, Japonii, Korei Południowej i USA. Badania opierają się na koszach na telefony i koszach tylko danych (laptopy i tablety).  W lutym 2017 r. zebrano dane ze stron internetowych operatorów telefonii komórkowej (dwa lub trzy największe w każdym kraju) w odniesieniu do ofert obejmujących telefonię (zestaw słuchawkowy) oraz w lipcu 2017 r. w odniesieniu do ofert wyłącznie danych (laptop lub tablet).

Zasięg szerokopasmowy w Europie 2017 – (SMART 2016/0043)

Niniejsze sprawozdanie obejmuje trzydzieści jeden krajów w całej Europie – UE-28, a także Norwegię, Islandię i Szwajcarię – i analizuje dostępność dziewięciu technologii szerokopasmowych (DSL, VDSL, modem kablowy, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE i satelitę) na każdym rynku, na poziomie krajowym i wiejskim. 

Stała i mobilna konwergencja w Europie. Pomiary jakości w zakresie 5G i gęstości sieci (SMART 2016/0046)

W niniejszym badaniu przeanalizowano sieci stacjonarne i komórkowe (FMC) z perspektywy zwiększenia europejskiej łączności szerokopasmowej za pośrednictwem gęstych małych sieci komórkowych. Analiza koncentruje się na praktycznej stronie sieci 5G pod względem zapewnienia jakości usług i zachęcania do zasięgu ogólnounijnego dzięki obowiązkom regulacyjnym dotyczącym mobilnych łączy szerokopasmowych. W badaniu przeanalizowano wskaźniki jakości usług wraz z całymi ramami niezbędnymi do wprowadzenia tak istotnej transformacji.

 

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

W latach 2014–2022 indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) podsumował wskaźniki dotyczące wydajności cyfrowej Europy i śledził postępy państw UE.

Zobacz też

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Powiązane treści

Łączność

Celem UE jest, aby Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem do 2030 r.