Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Индекс за широколентова свързаност в цифровата икономика и общество

Комисията продължава да наблюдава свързаността в целия ЕС, като измерва както предлагането, така и търсенето на стационарен и мобилен широколентов достъп.

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Считано от 2023 г. и в съответствие с програмата за политиката в областта на цифровото десетилетие за 2030 г., DESI вече е интегрирана в доклада за състоянието на цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. 

Доклад за индекса на цифровата икономика и обществото за 2022 г. — Свързаност

Проучвания за свързаността за 2022 г.

Широколентово покритие в Европа 2021 г.

Проучването относно широколентовото покритие в Европа има за цел да следи напредъка на държавите — членки на ЕС, по отношение на техните специфични цели за широколентово покритие, а именно: „Универсално широколентово покритие със скорости най-малко 100 Mbps, които могат да бъдат модернизирани до гигабитова скорост, до 2025 г.„и „гигабитова свързаност за всички до 2030 г.“

Мобилни и фиксирани цени за широколентов достъп в Европа през 2021 г.

Мобилните и фиксираните цени за широколентов достъп в Европа за 2021 г. предоставят изчерпателни данни за цените на дребно за 2021 г. на офертите за стационарен и мобилен широколентов достъп за потребителите в ЕС-27, Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея и САЩ.

Графиката на Desi Connectivity класира Дания, Холандия и Испания в топ 3

Доклад за индекса на цифровата икономика и обществото за 2021 г. — Свързаност

Проучвания за свързаността за 2021 г.

Проучване относно цените на мобилния и фиксирания широколентов достъп в Европа в края на 2020 г.

Проучването относно мобилните и фиксираните цени за широколентов достъп обединява данни от ЕС-27, Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея и САЩ. В него се сравняват цените в целия ЕС, ценовите разлики между ЕС и държавите извън ЕС и развитието на цените.

Проучване относно широколентовото покритие в стратегията „Европа 2020“

В проучването относно широколентовото покритие в Европа през 2020 г. се наблюдава напредъкът на държавите — членки на ЕС, в постигането на целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. По-специално в него се наблюдава напредъкът към „универсално широколентово покритие със скорост най-малко 30 Mbps до 2020 г.„и „50 % от домакинствата следва да имат абонаменти за широколентов достъп от 100 Mbps или повече до 2020 г.“.

Проучване на националните планове за широколентов достъп в ЕС-27

В проучването на националните планове за широколентов достъп в държавите — членки на ЕС, се прави преглед на мерките за свързаност в различните държави от ЕС, определени в националните планове за широколентов достъп. Тя също така предоставя оценка на осъществимостта на изпълнението на целите на Програмата в областта на цифровите технологии за стратегията „Европа 2020“ и на обществото на гигабитов интернет за 2025 г.

Прочетете проучването относно националните планове за широколентов достъп в ЕС-27 (.pdf)

Доклад за индекса на цифровата икономика и обществото за 2020 г. — Свързаност.

DESI 2020: Развитие на пазара на широколентови услуги в ЕС (.pdf)

Проучвания за свързаност 2020 г.

Проучване относно цените на мобилния и фиксирания широколентов достъп в Европа в края на 2019 г.

В проучването се прави преглед на цените на дребно за 2019 г. на офертите за стационарен и мобилен широколентов достъп за потребителите в 27-те държави от ЕС и Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея и САЩ. За първи път през същия период на мониторинг бяха събрани данни както за стационарни, така и за мобилни широколентови услуги, от 7 до 20 октомври 2019 г.

Проучване относно широколентовото покритие в Европа през 2019 г. (SMART 2019/0020)

Проучването относно широколентовото покритие в Европа има за цел да следи напредъка на държавите — членки на ЕС, по отношение на техните специфични цели за широколентово покритие, а именно: „Универсално широколентово покритие със скорост най-малко 30 Mbps до 2020 г.„и „50 % от домакинствата следва да имат абонаменти за широколентов достъп от 100 Mbps или повече до 2020 г.“

Проучвания за свързаност 2019 г.

Desi 2019 — Свързаност — развитие на пазара на широколентови услуги в ЕС (pdf)

Проучване относно цените на мобилния широколентов достъп в Европа през 2019 г. (SMART 2018/0045)

Това проучване предоставя изчерпателни данни за цените на дребно за 2019 г. на офертите за мобилни широколентови услуги за потребителите в ЕС-28, Исландия, Норвегия, Тюркие, Япония, Южна Корея и САЩ. Включени са най-големите оператори на мобилни мрежи (ОММ) във всяка държава. Резултатите от новото проучване показват, че цените на мобилния широколентов достъп продължават да намаляват.

Проучване за ЕК: Проучване относно широколентовото покритие в Европа 2018 SMART 2016/0043

Проучването относно широколентовото покритие в Европа има за цел да следи напредъка на държавите — членки на ЕС, по отношение на специфичните цели за широколентово покритие, определени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, а именно: „Универсално широколентово покритие със скорост най-малко 30 Mbps до 2020 г.„и „широколентов достъп на 50 % от домакинствата със скорост най-малко 100 Mbps до 2020 г.“

Фиксирани цени за широколентов достъп в Европа 2018 г. (SMART 2018/0044)

Проучването предоставя изчерпателни данни за цените на дребно за 2018 г. на офертите за фиксирани широколентови услуги за потребителите в ЕС-28, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея, Канада и САЩ. Включени са петте най-големи доставчици на интернет услуги (ISPs) във всяка държава. Данните бяха събрани от уебсайтовете на интернет доставчиците между 8 и 22 октомври 2018 г.

Проучвания за свързаност 2018 г.

Desi 2018 — Свързаност — развитие на пазара на широколентови мрежи в ЕС (pdf)

Мобилни широколентови цени в Европа 2018 — SMART 2016/0045

Показатели за пазара на електронни съобщения

Фиксирани цени за широколентов достъп в Европа през 2017 г. (SMART — 2016/0044)

Проучването предоставя изчерпателни данни за цените на дребно за 2017 г. на офертите за фиксирани широколентови услуги за потребителите в ЕС-28, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея, Канада и САЩ. Включени са петте най-големи доставчици на интернет услуги (ISPs) във всяка държава. Данните бяха събрани от уебсайтовете на интернет доставчиците между 10 и 24 октомври 2017 г.

Проучване за ЕК: Мобилни широколентови цени в Европа през 2017 г. (SMART 2016/0045)

Проучването предоставя изчерпателни данни за цените на дребно за 2017 г. на офертите за мобилни широколентови услуги за потребителите в 28-те държави от ЕС, Исландия, Норвегия, Турция, Япония, Южна Корея и САЩ. Изследването се основава на кошници за мобилни телефони, базирани на оферти, и кошници само за данни (лаптопи и таблети).  Данните бяха събрани от уебсайтовете на мобилните оператори (два или три най-големи във всяка държава) през февруари 2017 г. за оферти, включително телефония (с ръка) и през юли 2017 г. за оферти само за данни (лаптоп или таблет).

Широколентово покритие в Европа през 2017 г. — (SMART 2016/0043)

Настоящият доклад обхваща тридесет и една държави в цяла Европа — ЕС-28, плюс Норвегия, Исландия и Швейцария, и анализира наличието на девет широколентови технологии (DSL, VDSL, кабелен модем, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE и сателит) на всеки пазар на национално и селско равнище. 

Фиксирана и мобилна конвергенция в Европа. Измерване на качеството за 5G и мрежова денсификация (SMART 2016/0046)

В настоящото проучване се разглеждат фиксираните и мобилните мрежи (FMC) от гледна точка на увеличаването на европейската широколентова свързаност чрез плътни малки клетъчни мрежи. Анализът е съсредоточен върху практическата страна на 5G мрежите по отношение на гарантирането на качеството на услугата и насърчаването на покритието в целия ЕС чрез регулаторни задължения за мобилен широколентов достъп. Проучването разглежда показателите за качеството на услугите заедно с цялата рамка, необходима за въвеждането на такава основна трансформация.

 

 

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

От 2014 г. до 2022 г. индексът за цифровата икономика и общество (DESI) обобщи показателите за цифровите резултати на Европа и проследи напредъка на държавите от ЕС.

Вижте също

Резултати на държавите в областта на цифровизацията

В докладите по държави за цифровото десетилетие на 2023 г. се очертава как всяка държава членка прави по отношение на кардиналните точки на цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

Свързано съдържание

Свързаност

Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.