Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Údaje

Dáta sú všade a rastú nebývalým tempom. Komisia vypracovala európsku dátovú stratégiu, ktorá nám pomôže využiť ich výhody.

    Visual representation of data

© iStock by Getty Images

Dáta sú základným stavebným kameňom moderných spoločností a produkujeme ich stále viac a viac: občania vytvárajú dáta pri prehliadaní internetu, rezervácii dovoleniek alebo nákupe oblečenia online a verejné orgány generujú dáta zo sledovania počasia a monitorovania dopravy. Preto by nás nemuselo prekvapiť, že sa očakáva, že od roku 2018 do roku 2025 sa päťnásobne zvýši množstvo existujúcich údajov.

V digitálnom veku dokážeme spracovať tieto obrovské množstvá dát rýchlejšie, než si vieme predstaviť, a používať ich rozmanitými spôsobmi, ktorých počet je takmer nekonečný. Správne používané dáta môžu občanom priniesť výhody, ako je personalizovaná medicína, lacnejšie verejné služby, bezpečnejšia a čistejšia verejná doprava a oveľa viac.

Dáta sú hnacou silou inovácií v priemyselných odvetviach a pre malé a stredné podniky pri vývoji nových produktov a služieb. Dáta prispievajú aj k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody: pomáhajú chrániť našu planétu optimalizáciou energetickej efektívnosti a znižovaním našej uhlíkovej stopy. Zberom informácií o životnom prostredí nám dáta môžu pomôcť v boji proti klimatickým krízam, ako sú povodne a prírodné požiare. A vďaka monitorovaniu spotreby energie budov a automobilov nám údaje môžu pomôcť znížiť našu produkciu uhlíka.

Na využitie tohto potenciálu je potrebné, aby sa dáta poskytovali vymieňali dôveryhodným spôsobom, ktorý rešpektuje pravidlá a hodnoty EÚ. Napríklad v oblasti ochrany údajov a rešpektovaním duševného vlastníctva a obchodného tajomstva. Preto vytvárame nový model s jasnými pravidlami: európsky jednotný trh s dátami, ktorý je otvorený, ale nezávislý. Bude to silný hnací motor pre inovácie a tvorbu nových pracovných miest.

Rok 2020 bol pre dáta kľúčovým rokom. Európska dátová stratégiapredstavená vo februári 2020 zavádza opatrenia, aby sme v plnej miere využili potenciál, ktorý dáta ponúkajú. Zavedie ochranné mechanizmy pre dáta, aby sa zaistilo ich bezpečné a dôveryhodné uchovávanie. Stanovuje tiež ciele a pravidlá využívania dát jasným a dôveryhodným spôsobom v prospech občanov, podnikov, výskumných pracovníkov a orgánov verejnej správy.

Medzi kľúčové prvky európskej dátovej stratégie patrí:

Na dosiahnutie týchto cieľov Komisia v novembri 2020 navrhla akt o správe údajov. Cieľom aktu o správe údajov je uľahčiť zdieľanie údajov v celej EÚ a medzi sektormi v záujme rastu a aby občania aj podniky mali väčšiu kontrolu nad tým, ako sa nakladá s ich údajmi, a tomuto procesu dôverovali. Vzniknúť má tak alternatívny európsky model k postupom, akým spracúvajú dáta hlavné technologické platformy. Dosiahnutím tohto míľnika dátovej politiky sa podporia aj európske dátové priestory, v ktorých sa posilní spoločné využívanie údajov vo viacerých oblastiach, od energetiky až po mobilitu, od zdravia po Európsku zelenú dohodu.

V rámci digitálneho desaťročia budú nasledovať ďalšie míľniky. Navrhovaný akt o správe údajovpomôže vytvoriť spravodlivé dátové hospodárstvo, v ktorom majú európske spoločnosti a občania väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a vlády môžu lepšie využívať veľké dáta v súkromnom sektore v prospech spoločnosti. Okrem toho nové pravidlá týkajúce sa súborov údajov s vysokou hodnotou podľasmernice o otvorených dátachzabezpečia bezplatný prístup k určitým súborom údajov v celej EÚ, napríklad k meteorologickým dátam a údajom o mobilite.

Prihláste sa na odber najnovších správ o tejto téme či ďalších témach

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Cloud computing

Cieľom Európskej komisie je poskytnúť európskym podnikom a verejným orgánom prístup k bezpečným, udržateľným a interoperabilným cloudovým infraštruktúram a službám.

Európska dátová stratégia

Dátová stratégia sa zameriava na to, aby ľudia na prvom mieste vyvíjali technológie a chránili a presadzovali európske hodnoty a práva v digitálnom svete.