Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Údaje

Údaje sú všade a rastú bezprecedentným tempom. Komisia vypracovala európsku dátovú stratégiu, ktorá nám pomôže uvoľniť jej výhody.

    Vizuálna reprezentácia údajov

© iStock by Getty Images

Dátová stratégia: Koncepcia dátového modelu EÚ

Údaje sú základným stavebným kameňom moderných spoločností a neustále z nich vytvárame viac: občania vytvárajú údaje pri prehliadaní internetu, rezervácii cestovania alebo nakupovaní oblečenia online a verejné orgány generujú údaje zo sledovania počasia a monitorovania premávky. Možno vás teda neprekvapí, že sa očakáva, že množstvo údajov, ktoré existujú, sa v rokoch 2018 až 2025 vynásobí piatimi.

V digitálnom veku sme schopní spracovať tieto obrovské množstvá údajov rýchlejšie, ako sme si kedy predstavovali, a dať ich na takmer nekonečné množstvo použití. Údaje, ktoré sa používajú správne, môžu priniesť občanom výhody, ako sú personalizované lieky, lacnejšie verejné služby, bezpečnejšia a čistejšia verejná doprava a oveľa viac.

Údaje sú hnacou silou inovácií pre priemyselné odvetvia a MSP pri vývoji nových produktov a služieb. Údaje takisto prispievajú k Európskej zelenej dohode: pomáha chrániť našu planétu optimalizáciou našej energetickej účinnosti a znižovaním našej uhlíkovej stopy. Zhromažďovaním informácií o životnom prostredí nám údaje môžu pomôcť v boji proti klimatickým núdzovým udalostiam, ako sú záplavy a lesné požiare. A monitorovaním spotreby energie budov a automobilov nám údaje môžu pomôcť znížiť našu produkciu uhlíka. 

Na využitie tohto potenciálu je potrebné, aby sa údaje zdieľali dôveryhodným spôsobom v súlade s pravidlami a hodnotami EÚ. Napríklad v oblasti ochrany údajov a rešpektovania duševného vlastníctva a obchodného tajomstva. Preto naša iniciatíva zahŕňa vytvorenie rámca s výslovnými usmerneniami – európskym jednotným trhom s údajmi – ktorý vyvažuje otvorenosť so suverenitou. Táto iniciatíva má slúžiť ako katalyzátor inovácií a vytvárania nových pracovných miest.

V roku 2020 sa začala transformačná éra pre údaje zavedením európskej dátovej stratégie vo februári. Táto stratégia vymedzila iniciatívy zamerané na plné využitie potenciálu údajov. Zahŕňa opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov, zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého uchovávania. Okrem toho sa v stratégii stanovujú odlišné ciele a nariadenia s cieľom transparentne a spoľahlivo využívať údaje v prospech občanov, podnikov, výskumných pracovníkov a orgánov verejnej správy.

Medzi kľúčové prvky európskej dátovej stratégie patria:

  • umožniť voľný tok údajov v rámci EÚ a medzi odvetviami;
  • prekonávanie prekážok spoločného využívania prostredníctvom technickej infraštruktúry, právnych pravidiel a etických usmernení;
  • podpora rozvoja zberu údajov špecifických pre jednotlivé odvetvia;
  • zabezpečenie autonómie EÚ pri poskytovaní európskych cloudových služieb.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Cieľom aktu o správe údajov (v platnosti od septembra 2023) je uľahčiť výmenu údajov v celej EÚ a medzi odvetviami s cieľom vytvoriť rast, zvýšiť kontrolu a dôveru občanov aj spoločností, pokiaľ ide o ich údaje. Je tiež súčasťou úsilia EÚ o vytvorenie európskeho modelu nakladania s údajmi, ktorý je alternatívou k postupom, ktoré používajú hlavné technologické platformy. Tento míľnik v politike v oblasti údajov takisto podporuje rozvoj európskych dátových priestorov, pričom podporuje výmenu údajov v rôznych oblastiach vrátane energetiky, mobility, zdravia a Európskej zelenej dohody.

Ďalšie míľniky by mali prísť počas digitálneho desaťročia. Akt o údajoch pomáha vytvárať spravodlivé dátové hospodárstvo, v ktorom majú európske spoločnosti a občania väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a vlády môžu lepšie využívať veľké dáta v súkromnom sektore v prospech spoločnosti. Okrem toho nové pravidlá týkajúce sa súborov údajov s vysokou hodnotou podľa smernice o otvorených údajoch zabezpečujú bezplatný prístup k určitým súborom údajov v celej EÚ, napríklad k meteorologickým údajom a údajom o mobilite.

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Spoločné európske dátové priestory

Spoločné európske dátové priestory sprístupnia viac údajov na prístup a opakované použitie. Uskutoční sa to v dôveryhodnom a bezpečnom prostredí v prospech európskych podnikov a občanov.

Cloud computing

Cieľom Európskej komisie je poskytnúť európskym podnikom a verejným orgánom prístup k bezpečným, udržateľným a interoperabilným cloudovým infraštruktúram a službám.

Európska dátová stratégia

Dátová stratégia sa zameriava na to, aby ľudia na prvom mieste vyvíjali technológie a chránili a presadzovali európske hodnoty a práva v digitálnom svete.