Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cloud computing

Cieľom Európskej komisie je poskytnúť európskym podnikom a verejným orgánom prístup k bezpečným, udržateľným a interoperabilným cloudovým infraštruktúram a službám.

  Vizuálna reprezentácia cloud computingu

Postupný presun cloudových dát a služieb na okraj je neoddeliteľnou súčasťou cieľa. Cloud computing potrebuje bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry, ako aj bezpečné uchovávanie a prenos údajov. 

Globálny objem údajov rastie veľmi rýchlo. Keďže cloud computing sa dnes vyskytuje väčšinou vo veľkých dátových centrách, do roku 2025 sa tento trend zvráti: Očakáva sa, že 80 % všetkých dát bude spracovaných v inteligentných zariadeniach bližšie k používateľovi, známych ako edge computing. Dostupnosť edge computingu aj cloud computingu je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa údaje spracúvali čo najefektívnejšie. Energeticky účinné a dôveryhodné okrajové infraštruktúry a cloudové infraštruktúry budú mať zásadný význam pre udržateľné využívanie edge a cloud computing technológií. 

.

Do roku 2025 bude 80 % údajov spracovaných v blízkosti používateľa.

Táto široká ambícia v oblasti cloudu a okrajov je zakotvená v dvoch cieľoch digitálneho desaťročia EÚ. Do roku 2030: 

 • 75 % európskych podnikov by malo na svoje činnosti využívať technológie cloud-edge. 

 • zavedenie 10,000 klimaticky neutrálnych a vysoko bezpečných okrajových uzlov zabezpečí potrebnú pripojiteľnosť a umožní rýchle prenosy údajov. 

Podľa pravidelného zberu štatistických údajov o zavádzaní cloudu podnikmi, ktoré uverejnil Eurostat, v roku 2021 využívalo cloud computing len 41 % podnikov v EÚ.  

Edge Observatory bude monitorovať nárast počtu klimaticky neutrálnych a vysoko bezpečných okrajových uzlov (štúdia pre digitálne desaťročie sa začala v roku 2022). 

Na dosiahnutie týchto cieľov potrebujeme širokú škálu opatrení, ktoré odrážajú zložitosť a strategický význam tejto témy. Komisia preto zaviedla všetky nástroje, ktoré má k dispozícii na základe európskej dátovej stratégie, digitálnej stratégie, digitálneho desaťročia, priemyselnej stratégie a programov digitálnych investícií. 

Európska dátová stratégia 

Opatrenia navrhované v dátovej stratégii EÚ uľahčia prechod na okraj a zároveň vytvoria interoperabilné cloudové a okrajové služby na podporu budovania spoločných európskych dátových priestorov. Používatelia a poskytovatelia sa musia cítiť bezpečne pri prechode na cloud a profitovať z vysokej úrovne hospodárskej súťaže na trhu. Opatrenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu týchto cieľov, sú: 

 • Investovať do dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI), ktorý bude spájať energeticky účinné a dôveryhodné cloudové infraštruktúry a súvisiace služby.  

 • Simpl je otvorený zdrojový, udržateľný a bezpečný middleware, ktorý umožní federáciám typu cloud-to-edge a bude kľúčovým softvérom napájajúcim dátové priestory, ktoré inak financuje EÚ. 

 • EÚ plánuje zostaviť súbor pravidiel vo forme súboru pravidiel EÚ v oblasti cloud computingu a usmernenia o verejnom obstarávaní služieb spracúvania údajov. Súbor pravidiel poskytne jednotný európsky rámec záväzným a nezáväzným pravidlám pre používateľov a poskytovateľov cloudových služieb v Európe. S cieľom zvýšiť efektívnosť a kvalitu verejného obstarávania služieb spracúvania údajov v Európe sa v usmernení navrhnú odporúčania na vykonávanie konzistentných vnútroštátnych politík doplnených komplexným súborom základných kritérií pre služby spracúvania údajov, ktoré majú subjekty verejného sektora zvážiť počas postupu verejného obstarávania. 

 • V rámci aktu o kybernetickej bezpečnosti pracuje Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť ENISA na európskom systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre cloudové služby (EUCS). Systém poskytne podnikom, orgánom verejnej správy a občanom väčšiu istotu, že ich údaje sú bezpečné bez ohľadu na to, kde sú uložené alebo spracované.  

 • Spravodlivý a konkurencieschopný cloudový trh ako súčasť zákona o údajoch: Riešením odkázanosti na dodávateľa sa zákon o údajoch snaží zabezpečiť rýchly, bezplatný a technologicky plynulý prechod medzi rôznymi poskytovateľmi cloudových služieb. Jeho cieľom je tiež posilniť interoperabilitu a poskytnúť záruky pre medzinárodné prenosy údajov. 

 • Ochrana údajov v cloude:  Komisia uľahčila vytvorenie platformy pre priemysel na vypracovanie dvoch kódexov správania pre ochranu údajov v cloude. Viac informácií o spracúvaní osobných a iných ako osobných údajov v cloude možno nájsť v Usmernení Komisie o zmiešaných súboroch údajov

 • Nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov, ktoré spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov zvyšuje právnu istotu pre používateľov cloudu zabezpečením voľného pohybu všetkých údajov v EÚ. 

Európske mapovanie tokov údajov umožní posúdiť objem a hospodársku hodnotu tokov údajov do európskeho digitálneho hospodárstva a prinesie podnikom cenné poznatky. 

Digitálna stratégia 

Cloud a edge computing budú patriť medzi digitálne technológie, ktoré prispejú k cieľom Európskej zelenej dohody v oblasti udržateľnosti tým, že podporia nové digitálne riešenia. Komisia zároveň pracuje na posilnení udržateľnosti cloud computingu a edge computingu, najmä prostredníctvom opatrení zameraných na efektívne využívanie zdrojov v dátových centrách s cieľom splniť cieľ, podľa ktorého „do roku 2030 musia byť dátové centrá klimaticky neutrálne a vysoko energeticky účinné.“ Súčasné príklady toho, ako to dosiahnuť, sú: začlenenie dátových centier do taxonómie EÚ pre udržateľné činnosti, nové ustanovenia v smernici o energetickej efektívnosti, kritériá zeleného verejného obstarávania alebo kódex správania pre energeticky účinné dátové centrá.   

Digitálne desaťročie 

Okrem dvoch cieľov týkajúcich sa zavádzania cloudu podnikmi a zvýšenia počtu okrajových uzlov bude EÚ investovať do viacnárodných projektov. Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu týkajúci sa cloudových a okrajových počítačových služieb novej generácie je súčasťou viacnárodného projektu v oblasti spoločnej európskej dátovej infraštruktúry a služieb v rámci politického programu Digitálne desaťročie. Bude úzko spolupracovať s možným Konzorciom pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC) pre sektorové spoločné európske dátové priestory. 

Investície do nových a prierezových technológií cloud-edge pomôžu vybudovať infraštruktúru novej generácie cloud-edge, a to aj s cieľom umožniť spoločné európske dátové priestory. Nové cloudové služby budú musieť reagovať na požiadavky vysokej úrovne, pokiaľ ide o ochranu údajov, výkonnosť, odolnosť a energetickú efektívnosť. Služby a infraštruktúry budú musieť spĺňať budúce potreby digitalizácie priemyslu a verejného sektora. EÚ uskutočňuje konkrétne investície do týchto oblastí prostredníctvom rozvoja cloud computingu a edge computingu, ako aj otvoreného zdroja v Európe prostredníctvom programov financovania EÚ Horizont Európa, programu DIGITAL Europe, Nástroja na prepájanie Európy (NPE). 

Priemyselná stratégia 

Cieľom Európskej aliancie pre priemyselné údaje, Edge a cloud je formovať novú generáciu bezpečných, nízkouhlíkových a interoperabilných cloudových a okrajových služieb a infraštruktúry. Prostredníctvom tejto platformy priemyselnej spolupráce verejné a súkromné strany spolupracujú okrem iného na investičnom pláne, ako aj na pravidlách verejného obstarávania pre cloud. 

 

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Údaje

Údaje sú všade a rastú bezprecedentným tempom. Komisia vypracovala európsku dátovú stratégiu, ktorá nám pomôže uvoľniť jej výhody.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Spoločné európske dátové priestory

Spoločné európske dátové priestory sprístupnia viac údajov na prístup a opakované použitie. Uskutoční sa to v dôveryhodnom a bezpečnom prostredí v prospech európskych podnikov a občanov.

Európska dátová stratégia

Dátová stratégia sa zameriava na to, aby ľudia na prvom mieste vyvíjali technológie a chránili a presadzovali európske hodnoty a práva v digitálnom svete.