Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Andmed on kõikjal ja nende hulk kasvab enneolematu kiirusega. Komisjon on välja töötanud Euroopa andmestrateegia, et aidata meil nendest kasu saada.

    Visual representation of data

© iStock by Getty Images

Andmed on tänapäeva ühiskonna oluline alustala ja me toodame neid järjest rohkem: kodanikud loovad andmeid internetis surfamise, reisi broneerimise või rõivaste ostmise käigus ning avaliku sektori asutused näiteks ilma jälgimise ja liiklusseire ajal. Seega ei pruugi teid üllatada tõsiasi, et olemasolevate andmete hulk peaks aastatel 2018–2025 viiekordistuma.

Digiajastul saame töödelda neid tohutuid andmehulki kiiremini, kui oleksime eales osanud ette kujutada, ja leida neile peaaegu lõputult kasutusviise. Kui andmeid õigesti kasutada, võivad need tuua kodanikele kasu, näiteks personaliseeritud ravimid, odavamad avalikud teenused, ohutuma ja puhtama ühistranspordi ning palju muud.

Andmed on tööstuse ja VKEde jaoks innovatsiooni liikumapanev jõud, mis aitab luua uusi tooteid ja teenuseid. Andmed aitavad saavutada ka Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. Need aitavad kaitsta meie planeeti, optimeerides energiatõhusust ja vähendades CO2-jalajälge. Andmete kogumine keskkonna kohta aitab meil võidelda kliimakriiside, näiteks üleujutuste ja metsatulekahjude vastu. Hoonete ja autode energiatarbimise kohta kogutud andmed võivad aidata vähendada CO2 teket. 

Andmete potentsiaali ärakasutamiseks tuleb neid usaldusväärselt jagada, järgides ELi eeskirju ja väärtusi. Seda näiteks andmekaitse ning intellektuaalomandi ja ärisaladuste austamise valdkonnas. Seepärast loomegi uue mudeli, mis sisaldab selgeid eeskirju: Euroopa ühtne andmeturg, mis on avatud, kuid suveräänne. Sellest saab võimas innovatsiooni ja uute töökohtade loomise mootor. 

2020. aasta oli andmete jaoks otsustava tähtsusega. Euroopa andmestrateegiaga, mida tutvustati 2020. aasta veebruaris, kehtestatakse meetmed, millega tagatakse, et saame kasutada kõiki võimalusi, mida andmed pakuvad. Strateegia sisaldab andmekaitsemeetmeid, mis aitavad tagada, et andmeid säilitatakse turvaliselt ja usaldusväärselt. Samuti sätestatakse selles eesmärgid ja eeskirjad, mis aitavad kasutada andmeid selgelt ja usaldusväärselt kodanike, ettevõtjate, teadlaste ja haldusasutuste hüvanguks.

Euroopa andmestrateegia põhieesmärgid on järgmised:

  • võimaldada andmete vaba liikumist ELis ja sektorite vahel;
  • ületada jagamisega seotud tõkked tehnilise taristu, õigusnormide ja eetikasuuniste abil;
  • edendada sektoripõhiste andmete kogumist;
  • tagada ELi autonoomia Euroopa pilveteenuste  pakkumisel.

Nende eesmärkide saavutamiseks esitas komisjon 2020. aasta novembris Euroopa andmehaldust käsitleva määruse ettepaneku. Andmehaldust käsitleva määruse eesmärk on hõlbustada andmete jagamist ELis ja eri sektorite vahel, et suurendada majanduskasvu, tagada kodanikele ja ettevõtetele parem kontroll andmete üle ja suurem usaldusväärsus ning pakkuda Euroopa mudeli näol alternatiivi suurte tehnoloogiaplatvormide andmekäitlustavadele. Selle andmepoliitika vahe-eesmärgiga toetatakse ka Euroopa andmeruume, kus tõhustatakse andmete jagamist mitmes valdkonnas energiast liikuvuseni ning tervishoiust Euroopa rohelise kokkuleppeni.

Digikümnendi jooksul on kavas saavutada veel teisigi vahe-eesmärke. Esildatud andmealane õigusakt aitab luua õiglast andmepõhist majandust, kus Euroopa ettevõtjatel ja kodanikel on suurem kontroll oma andmete üle ning valitsused saavad paremini kasutada erasektori valduses olevaid suurandmeid ühiskonna hüvanguks. Lisaks tagatakse avaandmete direktiivi kohaste väärtuslike andmestike alaste uute eeskirjadega kogu ELis tasuta juurdepääs teatavatele andmestikele, näiteks meteoroloogilistele ja liikuvusandmetele.

Seotud sisu

Mine süvitsi

Pilvandmetöötlus

Euroopa Komisjoni eesmärk on anda Euroopa ettevõtjatele ja ametiasutustele juurdepääs turvalisele, jätkusuutlikule ja koostalitlusvõimelisele pilvetaristule ja -teenustele.

Euroopa andmestrateegia

Andmestrateegia keskendub inimeste esikohale seadmisele tehnoloogia arendamisel ning Euroopa väärtuste ja õiguste kaitsmisele ja edendamisele digitaalmaailmas.