Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Data finns överallt och växer snabbare än någonsin. Kommissionen har tagit fram en EU-strategi för data som ska hjälpa oss dra nytta av alla data.

    Visual representation of data

© iStock by Getty Images

Data är en viktig byggsten i moderna samhällen, och vi skapar hela tiden nya mängder: människor skapar data när de surfar, bokar resor eller köper kläder på nätet, och offentliga organ genererar data från väderobservationer och trafikövervakning. Med tanke på detta är det kanske inte så förvånande att mängden data förväntas öka femfaldigt mellan 2018 och 2025.

I den digitala tidsåldern kan vi bearbeta dessa enorma mängder data snabbare än vi någonsin trodde var möjligt och vi kan använda data för näst intill oräkneliga ändamål. Om data används på rätt sätt kan det gynna människor på många sätt, i form av individanpassad medicinering, billigare offentliga tjänster, säkrare och renare kollektivtrafik och mycket mer.

Data är en drivkraft för innovation inom industrier och små och medelstora företag, och hjälper dem att utveckla nya produkter och tjänster. Data bidrar även till den europeiska gröna given. De bidrar också till att skydda vår planet genom att optimera vår energieffektivitet och minska vårt koldioxidavtryck. Genom att samla in uppgifter om miljön kan data hjälpa oss att bekämpa klimatkriser, såsom översvämningar och skogsbränder. Och genom att övervaka energiförbrukningen i byggnader och bilar kan data hjälpa oss att minska vår koldioxidproduktion. 

För att utnyttja denna potential måste data delas på ett tillförlitligt sätt med respekt för EU: s regler och värderingar. Detta gäller till exempel för skydd av personuppgifter och respekt för immateriella rättigheter och affärshemligheter. Därför skapar vi en ny modell med tydliga regler: en europeisk inre marknad för data som är öppen men också självständig. Detta kommer att vara en stark drivkraft för innovation och kommer att skapa nya arbetstillfällen. 

2020 var ett viktigt år vad gäller data. EU: s strategi för data presenterades i februari 2020 och kommer att leda till åtgärder som säkerställer att vi kan utnyttja hela den potential som tillgången till data erbjuder. Den innebär att skydd för data kommer att införas så att dessa lagras på ett säkert och tillförlitligt sätt. Den fastställer också mål och regler för att utnyttja data på ett tydligt och tillförlitligt sätt till förmån för privatpersoner, företag, forskare och offentliga förvaltningar.

De viktigaste inslagen i EU-strategin för data omfattar följande:

  • Tillåta att data cirkulerar fritt inom EU och mellan olika sektorer.
  • Övervinna hinder för delning av data med hjälp av teknisk infrastruktur, rättsliga regler och etiska riktlinjer.
  • Främja utvecklandet av sektorsspecifika datasamlingar.
  • Säkerställa EU: s oberoende när det gäller att tillhandahålla europeiska molntjänster.

För att uppnå dessa mål föreslog kommissionen en dataförvaltningsakt i november 2020. Målet med dataförvaltningsakten är att underlätta datadelning i hela EU och mellan olika sektorer i syfte att skapa tillväxt, öka både människors och företags kontroll och förtroende när det gäller deras data och erbjuda en alternativ europeisk modell till de datahanteringsmetoder som används av de stora teknikplattformarna. Denna första milstolpe för datapolitik ger också stöd för europeiska dataområden där datadelning kommer att främjas inom flera områden, från energi till mobilitet och från hälsa till den europeiska gröna given.

Fler milstolpar väntar under Europas digitala decennium. Den föreslagna dataakten bidrar till att skapa en rättvis dataekonomi där företag och människor i EU har större kontroll över sina data, och regeringar bättre kan utnyttja stordata inom den privata sektorn till förmån för samhället. Dessutom kommer nya regler om värdefulla dataset enligt direktivet om öppna data att garantera kostnadsfri tillgång för alla i hela EU till vissa dataset, till exempel meteorologiska data och mobilitetsdata.

Läs mer

Fördjupning

Molntjänster

Europeiska kommissionen strävar efter att ge europeiska företag och offentliga myndigheter tillgång till säkra, hållbara och driftskompatibla molninfrastrukturer och molntjänster.

En europeisk strategi för data

Strategin för data fokuserar på att sätta människor i första rummet när det gäller att utveckla teknik och försvara och främja europeiska värden och rättigheter i den digitala världen.