Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európska dátová stratégia

Stratégia pre údaje sa zameriava na to, aby sa ľudia dostali na prvé miesto pri vývoji technológií a obhajovali a presadzovali európske hodnoty a práva v digitálnom svete.

  Vizuálna reprezentácia údajov

Údaje sú základným zdrojom hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, inovácie, tvorby pracovných miest a spoločenského pokroku vo všeobecnosti.

Európska dátová stratégia sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí globálnu konkurencieschopnosť a suverenitu údajov v Európe. Spoločné európske dátové priestory zabezpečia, aby bolo k dispozícii viac údajov na použitie v hospodárstve a spoločnosti, pričom podniky a jednotlivci, ktorí generujú údaje, budú mať pod kontrolou.

Aplikácie založené na údajoch budú prínosom pre občanov a podniky v mnohých ohľadoch. Môžu:

 • zlepšiť zdravotnú starostlivosť
 • vytvoriť bezpečnejšie a čistejšie dopravné systémy
 • vytváranie nových produktov a služieb
 • znížiť náklady na verejné služby
 • zlepšiť udržateľnosť a energetickú účinnosť

Komisia navrhla nariadenie o európskej správe údajov ako súčasť svojej dátovej stratégie. Toto nové nariadenie bude zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní vedúceho postavenia EÚ v globálnom dátovom hospodárstve.

Komisia 23. februára 2022 navrhla nariadenie o harmonizovaných pravidlách spravodlivého prístupu k údajom a ich využívania (akt o údajoch). Akt o údajoch je kľúčovým pilierom európskej dátovej stratégie. Jej hlavným cieľom je, aby sa Európa stala lídrom v dátovom hospodárstve využívaním potenciálu neustále sa zvyšujúceho množstva priemyselných údajov v prospech európskeho hospodárstva a spoločnosti. 

S cieľom ďalej zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnom dátovom hospodárstve je cieľom európskej stratégie pre údaje:

 • prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia. Napríklad na výmenu údajov medzi podnikmi a verejnou správou vo verejnom záujme;
 • sprístupniť údaje vo väčšej miere otvorením verejne vlastnených súborov údajov s vysokou hodnotou v celej EÚ a umožnením ich bezplatného opätovného použitia;
 • investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s vysokým vplyvom na vývoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na výmenu údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prosperujúce zdieľanie údajov a na federáciu energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • umožniť prístup k bezpečným, spravodlivým a konkurenčným cloudovým službám uľahčením zriadenia trhu verejného obstarávania pre služby spracovania údajov a zabezpečením jasnosti o uplatniteľnom regulačnom rámci pre cloudový rámec pravidiel týkajúcich sa cloudu.

Podniky budú mať k dispozícii viac údajov na inováciu v dôsledku dátovej stratégie. Európska komisia už uverejnila správu o spoločnom využívaní údajov medzi podnikmi a verejnou správou (B2G). Správa pochádzajúca od expertnej skupiny na vysokej úrovni obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní, ktoré prispejú k tomu, aby sa spoločné využívanie údajov B2G vo verejnom záujme stalo rozšíriteľným, zodpovedným a udržateľným postupom v EÚ.

Otvorená konzultácia

Otvorená verejná konzultácia o európskej dátovej stratégii prebiehala od 19. februára do 31. mája 2020. V súhrnnej správe sa hodnotia príspevky a uvádzajú sa predbežné trendy, ktoré z nich vyplývajú, so zameraním na kvantitatívne aspekty.

Komisia tiež uskutočnila otvorenú verejnú konzultáciu o zákone o údajoch, ktorý je kľúčovou súčasťou stratégie pre údaje. Súhrnná správa poskytuje prehľad príspevkov. 

Užitočné odkazy

Najnovšie správy

Related Content

Big Picture

Data

Data is everywhere and growing at an unprecedented pace. The Commission has developed a European data strategy to help us unlock its benefits.

Dig deeper

Zákon o údajoch

Zákon o údajoch je kľúčovým opatrením na sprístupnenie väčšieho množstva údajov na použitie v súlade s pravidlami a hodnotami EÚ.

Voľný tok iných ako osobných údajov

EÚ chce zabezpečiť voľný tok údajov v Európe, čo spoločnostiam a orgánom verejnej správy umožní uchovávať a spracúvať iné ako osobné údaje všade, kde sa rozhodnú.

Európsky akt o správe údajov

Európsky akt o správe údajov, ktorý je plne v súlade s hodnotami a zásadami EÚ, prinesie občanom a spoločnostiam EÚ značné výhody.

Veľké dáta

Údaje sa stali kľúčovým prínosom pre hospodárstvo a naše spoločnosti a potreba mať zmysel pre „veľké údaje“ vedie k inováciám v oblasti technológií.

See Also

Cloud computing

Cieľom Komisie je umožniť európskym podnikom prístup k bezpečnej, udržateľnej a interoperabilnej cloudovej infraštruktúre a službám.

Ostatné