Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európska dátová stratégia

Dátová stratégia sa zameriava na to, aby ľudia na prvom mieste vyvíjali technológie a chránili a presadzovali európske hodnoty a práva v digitálnom svete.

  Vizuálna reprezentácia údajov

Údaje sú základným zdrojom hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, inovácie, tvorby pracovných miest a spoločenského pokroku vo všeobecnosti. Vývoj aplikácií založených na údajoch prinesie v budúcnosti občanom aj podnikom rôzne výhody: 

 • zlepšiť zdravotnú starostlivosť
 • vytvoriť bezpečnejšie a čistejšie dopravné systémy
 • vytváranie nových produktov a služieb
 • znížiť náklady na verejné služby
 • zlepšiť udržateľnosť a energetickú efektívnosť

Európska dátová stratégia sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu Európy. To povedie k vytvoreniu spoločných európskych dátových priestorov. Zabezpečia, aby bolo k dispozícii viac údajov na použitie v hospodárstve a spoločnosti, pričom spoločnosti a jednotlivci, ktorí generujú údaje, budú mať kontrolu.

S cieľom ďalej zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnom dátovom hospodárstve má Európska dátová stratégia za cieľ:

 • prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia. Napríklad na výmenu údajov medzi podnikmi a verejnou správou vo verejnom záujme;
 • sprístupniť údaje vo väčšej miere otvorením verejne prístupných súborov údajov s vysokou hodnotou v celej EÚ a umožnením ich bezplatného opakovaného použitia;
 • investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s veľkým vplyvom na rozvoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na výmenu údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prosperujúce zdieľanie údajov a na federáciu energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • umožniť prístup k bezpečným, spravodlivým a konkurencieschopným cloudovým službám uľahčením vytvorenia trhu verejného obstarávania pre služby spracovania údajov a vytvorením zrozumiteľnosti uplatniteľného regulačného rámca pre cloudový rámec pravidiel týkajúcich sa cloudu.

V roku 2020 Komisia uverejnila správu o zdieľaní údajov medzi podnikmi a verejnou správou (B2G). Správa, ktorá vychádza z expertnej skupiny na vysokej úrovni, obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní zameraných na uľahčenie rozširovania, zodpovedného a udržateľného vykonávania spoločného využívania údajov medzi skupinami B2G vo verejnom záujme v rámci EÚ.

Zaviedli sa dva kritické právne predpisy na ochranu práv a záujmov občanov a zároveň na podporu priemyselného a technologického rozvoja. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri položení základov pre dosiahnutie cieľov uvedených v európskej dátovej stratégii:

 • Akt o správe údajov (DGA) je komplexný nástroj určený na dohľad nad opakovaným použitím verejne alebo chránených údajov v rôznych odvetviach. Jeho cieľom je uľahčiť výmenu údajov reguláciou nových subjektov známych ako sprostredkovatelia údajov a podporou zdieľania údajov z altruistických dôvodov. DGA sa vzťahuje na osobné aj iné ako osobné údaje, pričom všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) sa uplatňuje vždy, keď ide o osobné údaje. Začlenenie vstavaných záruk okrem všeobecného nariadenia o ochrane údajov má za cieľ posilniť dôveru v zdieľanie a opakované použitie údajov. Toto budovanie dôvery má zásadný význam pre zvýšenie dostupnosti údajov na trhu.
 • Zákon o údajoch nadobudol účinnosť 11. januára 2024. Je pilierom európskej dátovej stratégie. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť, aby sa Európa stala lídrom v dátovom hospodárstve využitím potenciálu stále rastúceho množstva priemyselných údajov v prospech európskeho hospodárstva a spoločnosti. 

Prečítajte si o európskej dátovej stratégii vrátane otázok a odpovedía informačného listu.

Otvorená konzultácia

Otvorená verejná konzultácia o európskej dátovej stratégii prebiehala od 19. februára do 31. mája 2020. Súhrnná správa hodnotí príspevky a uvádza predbežné trendy, ktoré z nich vyplývajú, so zameraním na kvantitatívne aspekty.

Komisia takisto uskutočnila otvorenú verejnú konzultáciu o akte o údajoch, ktorá je kľúčovou súčasťou dátovej stratégie. Súhrnná správa poskytuje prehľad príspevkov. 

Podobne Komisia po uverejneníUsmernení prespoločné využívanie údajov v súkromnom sektore začala v roku 2019panel pre MSPo spoločnom využívaní údajov medzi podnikmi.

Pozadia 

Oznámenie zroku 2018 s názvom Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru bolo komplexným prístupom k opakovanej použiteľnosti údajov vo všetkých odvetviach. Týka sa otvorených údajov z verejného sektora, vedeckých výskumných údajov a zdieľania údajov medzi podnikmi (B2B) a medzi podnikmi (B2G) a medzi podnikmi (B2G). Výsledkydialógu zainteresovaných strán o budovaní európskeho dátového hospodárstva vroku 2017 boli zohľadnené v oznámení z roku 2018.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia vyhlásila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Údaje

Údaje sú všade a rastú bezprecedentným tempom. Komisia vypracovala európsku dátovú stratégiu, ktorá nám pomôže uvoľniť jej výhody.

Hlbší pohľad

Akt o údajoch

Akt o údajoch je komplexnou iniciatívou na riešenie výziev a uvoľnenie príležitostí, ktoré ponúkajú údaje v Európskej únii, pričom sa kladie dôraz na spravodlivý prístup a práva používateľov a zároveň zabezpečuje ochranu osobných údajov.

Voľný tok iných ako osobných údajov

EÚ chce zabezpečiť voľný tok údajov v Európe, čo spoločnostiam a orgánom verejnej správy umožní uchovávať a spracúvať iné ako osobné údaje, kdekoľvek sa rozhodnú.

Európsky akt o správe údajov

Európsky akt o správe údajov, ktorý je plne v súlade s hodnotami a zásadami EÚ, prinesie občanom a podnikom EÚ značné výhody.

Veľké dáta

Údaje sa stali kľúčovým prínosom pre hospodárstvo a naše spoločnosti a potreba mať zmysel pre „veľké údaje“ vedie k inováciám v oblasti technológií.

Pozri aj

Spoločné európske dátové priestory

Spoločné európske dátové priestory sprístupnia viac údajov na účely prístupu a opätovného použitia. Uskutoční sa to v dôveryhodnom a bezpečnom prostredí v prospech európskych podnikov a občanov.

Cloud computing

Cieľom Európskej komisie je poskytnúť európskym podnikom a verejným orgánom prístup k bezpečným, udržateľným a interoperabilným cloudovým infraštruktúram a službám.

Iné