Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implementácia nariadenia o geografickom blokovaní na Slovensku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav implementácie Geoblockingu na Slovensku a miestne kontaktné miesta.

  vlajka Slovenska

Orgán presadzovania práva 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovenská obchodná inšpekcia)

Poštová adresa: Slovenská obchodná inšpekcia

Po Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovensko

Telefón: + 421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Pomoc pre spotrebiteľské orgány

Európske Spotrebiteľské centrum v SR (Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike)

Poštová adresa: Európske Spotrebiteľské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Telefón: + 421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Opatrenia uplatniteľné na porušenia predpisov

 • Zákon o dohľade a pomoci v prípadoch neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníkov na vnútornom trhu a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov • § 2 (orgán presadzovania práva) • § 3 (sankcie v prípade porušenia nariadenia)

 • Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu s otázkami ochrany spotrebiteľa
  • Právomoci a postupy orgánu presadzovania práva v prípadoch B2C: § 6 a § 9 (sankcie v prípade porušenia)
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa
  • Ochrana a porušenia len v prípadoch B2C: § 20a, § 21 a § 24 (sankcie a sankcie v prípade porušenia
 • Zákon o službách na vnútornom trhu
  • § 10 (zákaz geodiskriminácie v prípadoch B2C a B2B),
  • § 17 (subjekt presadzovania práva aj pre § 10)
  • § 18 (pokuty v prípade porušenia § 10) 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj