Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitálna integrácia

Digitálna integrácia je celoúnijne úsilie o zabezpečenie toho, aby každý mohol prispieť k digitálnemu svetu a mať z neho prospech.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Každý deň využívame digitálny svet na plnenie celého radu úloh. S nástupom pandémie COVID-19 sa to len zintenzívnilo. Internet a nové technológie používame na prácu z domovov, učenie sa novým zručnostiam pozeranie televízie a filmov a vyhľadávanie najnovších správ jedným kliknutím.  

Prechod do digitálneho sveta nám nepochybne priniesol mnoho nových a vzrušujúcich príležitostí. Nie každý má však rovnaký prístup k týmto príležitostiam. Pre niektorých ľudí ešte nie je digitálny svet úplne prístupný. Pre iných nie je cenovo dostupný. A niektorí zas nezískali zručnosti potrebné na to, aby sa mohli v plnej miere zapojiť.  

EÚ pracuje na tom, aby bol internet prístupnejší. Zaviedla činnosti, ako napríklad:  

  • prístupné IKT: zlepšenie prístupnosti IKT pre všetkých a podpora rozvoja dostupných technológií; 
  • asistenčné technológie: podpora vývoja IKT, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím v digitálnom svete; 
  • zručnosti a digitálne kompetencie: posilnenie postavenia občanov v boji proti marginalizácii a sociálnemu vylúčeniu, a to aj v kariére, prostredníctvom IKT v oblasti vzdelávania
  • sociálne začlenenie: zvýšenie miery účasti znevýhodnených osôb na verejných, sociálnych a hospodárskych činnostiach prostredníctvom projektov sociálneho začlenenia. 

Ďalšou prekážkou online účasti je jazyk. V EÚ je 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych a menšinových jazykov. Nie je možné osloviť všetkých občanov EÚ naraz iba jedným jazykom a na internete to musí byť vidieť.  

EÚ prijíma opatrenia na podporu viacjazyčnosti online. Za posledné desaťročie investovala do tejto oblasti viac ako 200 miliónov EUR. Takisto spustila Nástroj na prepájanie Európy so službou eTranslation, ktorá poskytuje viacjazyčnú podporu digitálnym službám a verejnej správe v celej EÚ.  

EÚ podporuje digitálnu integráciu prostredníctvom ďalších oblastí politiky, ako sú digitálne kompetencie, aktívny a asistenčný život a sociálne začlenenie. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 pre výskum a inovácie s cieľom podporiť cestu k zelenej, digitálnej a odolnej budúcnosti

Začiatkom tohto týždňa Komisia prijala druhý strategický plán pre program Horizont Európa. V pláne, ktorý bol oznámený počas hlavnej iniciatívy Dní výskumu a inovácií, sa stanovujú tri kľúčové strategické usmernenia pre financovanie výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027).

PRESS RELEASE |
Zlepšenie prístupu k online verejným službám a informáciám v EÚ od roku 2018

Komisia uverejnila preskúmanie smernice o prístupnosti webových sídel štyri roky po jej transpozícii členskými štátmi do vnútroštátneho práva. Preskúmanie zahŕňa výsledky verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila v roku 2021, na ktorej sa zhromaždili názory na uplatňovanie smernice v praxi, správy členských štátov o monitorovaní prístupnosti a podpornú štúdiu.

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Ženy v digitálnej oblasti

EÚ chce zabezpečiť, aby mal každý bez ohľadu na pohlavie spravodlivú šancu využívať výhody digitálneho veku a prispievať k nemu.

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Learn more

Digitálne zručnosti

EÚ vypracovala celý rad politík a iniciatív na zvýšenie digitálnych zručností pracovníkov aj...