Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nelegislatívne opatrenia na uľahčenie opätovného použitia

Európska komisia sa snaží prekonať prekážky, ktoré obmedzujú opakované použitie informácií verejného sektora prostredníctvom nelegislatívnych opatrení.

    Tablet s digitálnym svetom na vrchole obklopený ikonami

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Okrem právnych predpisov EÚ Komisia:

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Digitálne desaťročie do roku 2030: Komisia prijíma ukazovatele na monitorovanie digitálnej transformácie Európy a vydáva usmernenia pre členské štáty

Komisia dnes prijala kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s cieľom umožniť meranie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030 a vydala usmernenie o tom, ako by členské štáty mali štruktúrovať svoje vnútroštátne plány na dosiahnutie digitálnych cieľov.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Otvorené dáta

Politiky Európskej komisie sa zameriavajú na vytváranie hodnoty pre hospodárstvo a spoločnosť prostredníctvom opätovného použitia informácií verejného sektora.

Pozri aj

Portály s otvorenými údajmi

Portály s otvorenými údajmi uľahčujú prístup k informáciám verejného sektora a ich opätovné použitie. Môžu pomôcť podporiť cezhraničné využívanie opakovane použiteľných údajov v Európe.