Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Незаконодателни мерки за улесняване на повторната употреба

Европейската комисия работи за преодоляване на пречките, ограничаващи повторното използване на информация от обществения сектор чрез незаконодателни мерки.

    Таблет с дигитален глобус отгоре, заобиколен от икони

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

В допълнение към законодателството на ЕС Комисията:

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията мобилизира финансиране за научни изследвания и иновации за екологичния и цифровия преход

Комисията прие изменение на работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2024 г. — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. С изменението се мобилизира неразпределено по-рано финансиране по „Хоризонт Европа“ за увеличаване на бюджета за 2024 г. с близо 1,4 милиарда евро до общо 7,3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
Влиза в сила Законодателен акт за оперативно съвместима Европа за по-добре свързани обществени услуги за хората и предприятията

Законът за оперативно съвместима Европа, който влезе в сила на 11 април 2024 г., ще улесни трансграничния обмен на данни и ще ускори цифровата трансформация на публичния сектор.

PRESS RELEASE |
Комисията отправя покани за представяне на предложения за инвестиране на над 176 милиона евро в цифров капацитет и технологии

Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС. Тези покани са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Бюджетът за този набор от покани за представяне на предложения е над 176 милиона евро.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Съдържание по темата

Обща картина

Свободно достъпни данни

Свободно достъпните свободно достъпни данни са ценен ресурс за подхранване на икономическата и обществената стойност. Директивата относно отворените данни и повторното използване на информацията в обществения сектор гарантира прозрачност на правителството и лоялна конкуренция за...

Вижте също

Портали за отворени данни

Отворените портали за данни улесняват достъпа и повторното използване на информация от обществения сектор. Те могат да спомогнат за насърчаване на трансграничното използване на данни за многократна употреба в Европа.

От Директивата за информацията в обществения сектор (ИОС) до Директивата за свободно достъпните данни

Повторното използване на свободно достъпни данни може да спомогне за растежа на европейската икономика, за развитието на изкуствения интелект и за оказването на помощ за преодоляване на обществените предизвикателства.