Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Utveckling av EU:s blockkedjeekosystem

Europeiska observatoriet och forumet för blockkedjeteknik har offentliggjort en uppdaterad version av rapporten om utvecklingen av EU:s blockkedjeekosystem.

EU:s rapport om utvecklingen av blockkedjans ekosystem omfattar

Europa gör stora framsteg när det gäller att harmonisera EU-medlemsstaternas rättsliga, rättsliga och politiska ramar för kryptotillgångar.

Med tanke på det ökande intresset för kryptotillgångar och deras underliggande teknik (blockkedjeteknik eller teknik för distribuerade liggare) genomförde det europeiska observatoriet och forumet för blockkedjeteknik (EUBOF) 2020 en studie om att fånga upp den aktuella tekniska, marknadsmässiga och lagstiftningsmässiga utvecklingen i var och en av EU:s 27 medlemsstater samt i Schweiz och Förenade kungariket. 

Studien offentliggjordes för första gången 2020. För att förbättra kvaliteten och se till att allt i studien är aktuellt har EUBOF-teamet uppdaterat varje lands faktablad. Denna uppdaterade version av rapporten beskriver viktiga förändringar i det europeiska blockkedjeekosystemet under de senaste 2 åren. Dessutom presenteras två nya länder: Norge och Liechtenstein.  

För att stödja Europas ansträngningar att utveckla en harmoniserad ram i alla EU:s medlemsstater är det därför viktigt att studera den nuvarande nivån av lagstiftning och marknadsmognad i var och en av dem. Syftet med denna rapport är att göra detta genom att tillhandahålla korta faktablad på landsnivå som sammanfattar läget i varje land. 

Hämta rapporten

Tillgång till andra rapporter från EU:s observationscentrum och forum för blockkedjeteknik

Bakgrund till tvisten

EU:s observationscentrum och forum för blockkedjor är ett initiativ från kommissionen för att påskynda blockkedjetekniken och utvecklingen av blockkedjetekosystemet inom EU och på så sätt bidra till att befästa Europas ställning som global ledare inom denna omdanande nya teknik. Den information och de åsikter som presenteras i denna rapport är författarnas och återspeglar inte kommissionens officiella åsikt.