Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Grekland

I den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjas användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

  Greklands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 syftar till att främja användningen av fast mycket hög kapacitet och 5G-nät som katalysatorer och acceleratorer för landets digitala omvandling. Bibeln för digital omvandling 2020–2025 infördes av det grekiska ministeriet för digital styrning. Den beskriver strategin, målen, de strategiska axlarna och de åtgärder som kommer att leda den digitala omvandlingen i Grekland. Konnektivitetsaxeln erkänner Gigabitsamhällets mål och listar de planerade åtgärderna och åtgärderna.

Nationell bredbandsstrategi och nationell bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudmål för bredbandsutveckling

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 har två huvudmål: påskynda privata investeringar genom att undanröja administrativa hinder för att skapa en investeringsvänlig miljö och säkerställa en bred tillgång till och införande av bredbandstjänster med mycket hög kapacitet. I den nationella bredbandsplanen fastställs följande konnektivitets- och penetrationsmål som ska uppnås senast 2027:

 • Gigabitkonnektivitet för alla viktiga socioekonomiska drivkrafter,
 • Alla byggnader (stads- eller landsbygdsområden) har tillgång till internetanslutning med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbps, som kan uppgraderas till 1 Gbps.
 • 100 % av befolkningen som bor i organiserade samhällen (stads- eller landsbygdsområden) och alla större landtransportvägar har oavbruten 5G-täckning med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbps.
 • 50 % av hushållen har internetanslutning (penetration) med nedladdningshastighet på minst 100 Mbps.

Den digitala omvandlingsbibeln 2020–2025, som infördes av det grekiska ministeriet för Digital Governance 2020, beskriver strategin, vägledande principer, de strategiska axlarna, de horisontella och vertikala interventionerna som kommer att leda till den digitala omvandlingen av det grekiska samhället och ekonomin. Genom samarbeten med intressenter från den offentliga och privata sektorn samt med forskarvärlden och det civila samhället beskriver strategin målen men också genomförandeåtgärderna för strategin för digital omvandling. Insatserna och åtgärderna i strategin är öppna och dynamiska och kommer att fortsätta att utformas och uppdateras årligen i samarbete med behöriga organ inom den offentliga förvaltningen.

I strategin fastställs sju mål:

 1. Säker, snabb och tillförlitlig tillgång till Internet för alla
 2. En digital stat som erbjuder bättre digitala tjänster till medborgarna för alla livshändelser
 3. Utveckling av digitala färdigheter för alla medborgare
 4. Underlätta omvandlingen till digitala företag
 5. Stöd och förstärkning av digital innovation
 6. Att använda data från den offentliga förvaltningen på ett produktivt sätt
 7. Integrera digital teknik i alla ekonomiska sektorer

De viktigaste insatserna för digital omvandling omfattar en rad åtgärder och projekt som organiseras i sex strategiska områden: Konnektivitet, digital kompetens, digital stat, digitalt företagande, digital innovation, integrering av teknik inom alla sektorer av ekonomin.

Konnektivitetsaxeln erkänner Gigabit Societys mål:

 • Säkerställa gigabitkonnektivitet för alla socioekonomiska drivkrafter, såsom utbildningsinstitutioner och myndigheter,
 • Tillhandahålla oavbruten 5G-täckning i alla stadsområden och alla större landtransportvägar,
 • Ge alla hushåll tillgång till internet med en lägsta hastighet på 100 Mbps, med möjlighet att uppgradera till 1 Gbps.

Förbättringen av mobilt och fast bredband och uppnåendet av ultrasnabb internetanslutning förväntas leda till ytterligare utveckling av den grekiska digitala ekonomin. Fiberoptiska och 5G-nät är de största utmaningarna under det kommande årtiondet. Därför är det främsta målet med den nationella bredbandsstrategin att uppmuntra investeringar i nästa generations nät.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

Hittills planeras 16 åtgärderoch åtgärder under Connectivity-axeln i Bibeln om digital omvandling 2020–2025. Fem åtgärder håller redan på att genomföras:

 • Bredbandskupong (Superfast Broadband – SFBB),
 • Utveckling av ultrasnabb bredbandsinfrastruktur (Ultra-snabb bredband – UFBB).
 • Utveckling av bredbandsnät i ”vita” landsbygdsområden – landsbygdsbredband,
 • WiFi4GR – Utveckling av offentliga trådlösa bredbandsanslutningspunkter.
 • Beviljande av nyttjanderätter för radiospektrum i frekvensbanden 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz och 26 GHz.
 • Handlingsplan för utveckling av femte generationens (5G) nät (planerade).

I den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen anslås 7,1 miljarder euro (23,3 %) till den digitala omvandlingen.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik i Grekland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetrationar, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, kontrollera resultattavlans rapporter och landsrapporterna för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserade spektrumtilldelningar, se Europeiska 5G-observatoriet.

Nationella publikationer och pressdokument

Engelska

Grekiska

Kontaktuppgifter

BCO Grekland (nationellt bredbandskompetenskontor): Generalsekretariatet för telekommunikation och post, ministeriet för digital styrning

Adress: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Aten, Grekland
Kontakt via e-post
Telefon: + 30 210 909 8890 Webbplats

Greklands telekommunikations- och postkommission

Adress: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Aten, Grekland Kontakt
via e-post Telefon
: + 30 210 615 1000 Webbplats

Senaste nytt

EU39 når 70 % FTTH/B-täckning enligt FTTH Council Europe

Enligt Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) Market Panorama nådde EU39 (27 EU-medlemsstater, Storbritannien, 4 OSS-länder, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet) 70 % FTTH/B-täckningsgrad, 244 miljoner bostäder passerade och 121 miljoner FTTH/B-abonnenter i september 2023.

VIDEO |
Eruf finansierar Halles gigabit-bredbandsutvidgning

Staden Halle i östra Tyskland inleder en omvälvande resa för att utöka sin bredbandsinfrastruktur, catering till sin växande befolkning och den digitala ekonomins ambitioner. Genom att öka gigabittillgången främjar detta projekt innovation och socioekonomisk utveckling i regionen och hjälper regionen att uppfylla EU:s mål för det digitala decenniet.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobil täckning och höghastighetsbredbandsanslutningar för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredbandstillgång i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden samt att stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder målen för gigabitsamhället och siktar på 100 Mbps, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland senast 2 026 ha tillgång till höghastighetsbredband.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med stöd av offentliga medel för områden med låg täckning och rådgivning till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till rikstäckande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande leveransen av Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) fram till 2030.