Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

  Greklands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Grekland

The Digital Transformation Bible 2020–2025 introducerades av det grekiska ministeriet för digital styrning. Den beskriver strategin, målen, de strategiska axlarna och de åtgärder som kommer att leda den digitala omvandlingen i Grekland. Konnektivitetsaxeln bekräftar Gigabit Society-målen och listar de planerade åtgärderna och åtgärderna.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudsyften för bredbandsutveckling

Den digitala omvandlingsbibeln 2020–2025, som introducerades av det grekiska ministeriet för digital styrningår 2020, beskriver strategin, de vägledande principerna, de strategiska axlarna, de horisontella och vertikala interventionerna som kommer att leda till den digitala omvandlingen av det grekiska samhället och ekonomin. Genom samarbeten med intressenter från den offentliga och privata sektorn samt med forskningen och den akademiska världen och det civila samhället, beskriver strategin målen men också genomförandeåtgärderna för strategin för digital omvandling. Insatserna och åtgärderna i strategin är öppna och dynamiska och kommer att fortsätta att samformas och uppdateras årligen i samarbete med behöriga myndigheter inom den offentliga förvaltningen.

I strategin fastställs sju mål:

 1. Säker, snabb och pålitlig tillgång till Internet för alla
 2. En digital stat som erbjuder bättre digitala tjänster till medborgarna för alla livshändelser
 3. Utveckling av digitala färdigheter för alla medborgare
 4. Underlätta övergången till digitala företag
 5. Stöd och förstärkning av digital innovation
 6. Produktiv användning av uppgifter från den offentliga förvaltningen
 7. Införande av digital teknik i alla ekonomiska sektorer

De viktigaste insatserna inom den digitala omvandlingen omfattar en rad åtgärder och projekt som organiseras i sex strategiska områden: Konnektivitet, digital kompetens, digital stat, digital verksamhet, digital innovation, integrering av teknik i alla sektorer av ekonomin.

Konnektivitetsaxeln bekräftar målen för Gigabit Society:

 • Säkerställa gigabitkonnektivitet för alla socioekonomiska drivkrafter, t.ex. utbildningsinstitutioner och myndigheter,
 • Tillhandahålla oavbruten 5G-täckning i alla stadsområden och alla större landtransportvägar,
 • Ge tillgång till internet för alla hushåll med en minimihastighet på 100 Mbps, med möjlighet att uppgradera till 1 Gbps.

Förbättringen av mobilt och fast bredband och uppnåendet av höghastighetsinternet förväntas leda till ytterligare utveckling av den grekiska digitala ekonomin. Fiberoptik och 5G-nät är de största utmaningarna under det kommande decenniet. Det främsta målet med den nationella bredbandsstrategin är därför att uppmuntra investeringar i nästa generations nät.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

Hittills planeras 16 åtgärderoch åtgärder inom ramen för Connectivity-axeln i Digital Transformation Bible 2020–2025. Fem åtgärder håller redan på att genomföras:

 • Bredbandskupong (Supersnabbt bredband – SFBB)
 • Utveckling av ultrasnabb bredbandsinfrastruktur (Ultra-Fast Broadband – UFBB)
 • Utveckling av bredbandsnät i ”vita” landsbygdsområden – Bredband på landsbygden
 • WiFi4GR – Utveckling av offentliga trådlösa bredbandsanslutningspunkter
 • Beviljande av rättigheter till radiospektrumanvändning i frekvensbanden 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz och 26 GHz

En förberedelse av handlingsplanen för utbyggnad av femte generationens (5G) nät planeras.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik i Grekland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Nationella publikationer och pressdokument

Svenska

Grekiska

Kontaktuppgifter

BCO Grekland (nationellt bredbandskompetenskontor): Generalsekretariatet för telekommunikation och post, ministeriet för digital styrning

Adress: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Aten, Grekland Kontakt via e-post Telefon: + 30 210 909 8890 Webbplats

Greklands telekom- och postkommission

Adress: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Aten, Grekland Kontakt via e-post Telefon: + 30 210 615 1000 Webbplats

Senaste nytt

Årlig arbetsplan för 2022–23 Sammanfattning av det europeiska nätverket för bredbandskompetens

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskontor (BCO-nätverket) har offentliggjort en sammanfattning av sin årliga arbetsplan för 2022–23 och beskriver de viktigaste verksamheterna och ämnena för årets program för kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad.

EVENT |
Webbserie 10: Utbildning för bredbandskunskap

Den tionde säsongen med kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad online som erbjuds Europeiska nätverket för bredbandskompetens kommer att behandla ett antal ämnen, t.ex. följande: EU:s nya regler för statligt stöd, satellituppkoppling och framsteg i det digitala decenniet.

PRESS RELEASE |
EU:s regler för samtal inom EU skyddar medborgarna mot alltför höga priser

Både kommissionens bedömningsrapport och resultaten av en Eurobarometerundersökning om effekterna av de regler som säkerställer överkomlig kommunikation inom EU visar att EU:s regler har visat sig vara effektiva: sedan 2019 får européerna lägre slutkundspriser för samtal från en medlemsstat som terminerar i andra medlemsstater.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi införlivas i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.