Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

    ””

Verktygslådan för konnektivitet

Connectivity Toolbox (.pdf) är en uppsättning bästa praxis för snabb utbyggnad av 5G och snabbt bredband. Å ena sidan hjälper åtgärderna nätoperatörerna att minska kostnaderna för utbyggnad av nät. Å andra sidan kan medlemsstaterna använda dessa åtgärder för att ge operatörerna tillgång till det spektrum de behöver för att bygga ut 5G och uppmuntra operatörerna att ytterligare investera i 5G-täckning. Verktygslådan för konnektivitet är resultatet av utbyten mellan medlemsstaterna, i samarbete med kommissionen, i enlighet med kommissionens rekommendation. 

Rekommendationen för Connectivity Toolbox

I september 2020 antog kommissionen en rekommendation där medlemsstaterna uppmanas att öka investeringarna i infrastruktur för bredbandskonnektivitet med mycket hög kapacitet, inklusive fiber och 5G. Syftet med rekommendationen är att medlemsstaterna ska utveckla en verktygslåda med bästa praxis för att minska kostnaderna för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät och för effektiv tillgång till 5G-radiospektrum. Medlemsstaterna kommer att dela med sig av sina erfarenheter med varandra för att inrikta sina insatser på åtgärder som fungerar bäst när det gäller att bygga ut avancerade nät.

Särskild konnektivitet

Den särskilda konnektivitetsgruppen, som består av företrädare för medlemsstaterna med ansvar för elektronisk kommunikation och kommissionen i enlighet med dess mandat (.pdf), syftar till att hjälpa medlemsstaterna att identifiera och komma överens om bästa praxis och, på begäran, i genomförandet och rapporteringen av verktygslådan.

Connectivity Special Group bildades i oktober 2020 som en samarbetsplattform. Den stöds av två undergrupper:

  • en undergrupp om minskade kostnader för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät
  • en undergrupp inriktad på tillgång till 5G-radiospektrum 

Den särskilda konnektivitetsgruppen leds gemensamt av en företrädare för det nuvarande rådsordförandeskapet och en företrädare för det kommande rådsordförandeskapet samt av en företrädare för kommissionen, som också fungerar som gruppens sekretariat.

Den särskilda konnektivitetsgruppen samarbetar, där så är lämpligt, med gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), Organet för europeiska regleringsmyndigheter eller elektronisk kommunikation (Berec), de nationella tillsynsmyndigheterna, nätverket för bredbandskompetenskontor (BCO-nätverket) och behöriga myndigheter som ansvarar för den gemensamma informationspunktens funktioner. Listan över medlemmar i gruppen Connectivity Special Group (.pdf) finns tillgänglig.

Kalender och huvudresultat

I rekommendationen om konnektivitetsverktyg fastställs tydliga milstolpar som medlemsstaterna ska uppnå i nära samarbete med kommissionen:

  1. Senast den 20 december 2020: Medlemsstaterna identifierar och delar sin bästa praxis sinsemellan och med kommissionen för att minska kostnaderna och öka hastigheten i utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet, samt säkerställa snabb och investeringsvänlig tillgång till 5G-radiospektrum. Den 18 december 2020 antog den särskilda gruppen för konnektivitet en rapport som sammanställer all information om bästa praxis från medlemsstaterna.
  2. Senast den 30 mars 2021: Medlemsstaterna enas om en unionsverktygslåda med bästa praxis för konnektivitet.
  3. Senast den 30 april 2021: Medlemsstaterna ska förse kommissionen med färdplaner för genomförandet av verktygslådan
  4. Senast den 30 april 2022: Medlemsstaterna delar med sig av genomföranderapporter om åtgärderna i verktygslådan för konnektivitet. Kommissionen offentliggjorde en översikt över genomförandet

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Konnektivitet

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade kontinenten senast 2030.

Se också

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

IKT och standardisering

IKT-standarder och IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan anslutas och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang...

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutbyggnad

EU-kommissionen hjälper företag, projektledare och myndigheter i EU att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s mål för gigabitsamhället.