Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

    ""

Værktøjskassen til forbindelse

Connectivity Toolbox (.pdf) er et sæt af bedste praksis for rettidig udrulning af 5G og hurtigt bredbånd. På den ene side hjælper foranstaltningerne netoperatørerne med at reducere omkostningerne ved etablering af net. På den anden side kan medlemsstaterne anvende disse foranstaltninger til at give operatørerne adgang til de frekvenser, de har brug for til at udrulle 5G, og tilskynde operatørerne til yderligere at investere i 5G-dækning. Konnektivitetsværktøjskassen er resultatet af udvekslinger mellem medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens henstilling. 

Anbefalingen af Connectivity Toolbox

I september 2020 vedtog Kommissionen en henstilling, hvori medlemsstaterne opfordres til at fremme investeringer i bredbåndsinfrastruktur med meget høj kapacitet, herunder fiber og 5G. Formålet med henstillingen er, at medlemsstaterne skal udvikle en værktøjskasse med bedste praksis til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske kommunikationsnet og effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser. Medlemsstaterne vil udveksle erfaringer med hinanden med henblik på at fokusere deres foranstaltninger på foranstaltninger, der fungerer bedst i forbindelse med udrulning af avancerede net.

Konnektivitetsgruppe

Den særlige konnektivitetsgruppe, der består af repræsentanter for medlemsstaterne med ansvar for elektronisk kommunikation, og Kommissionen som nedsat i dens mandat (.pdf) har til formål at bistå medlemsstaterne med at identificere og nå til enighed om bedste praksis og efter anmodning i forbindelse med gennemførelsen og rapporteringen af værktøjskassen.

Connectivity Special Group blev oprettet i oktober 2020 som en samarbejdsplatform. Den støttes af to undergrupper:

  • en undergruppe om nedbringelse af omkostningerne ved etablering af elektroniske kommunikationsnet
  • en undergruppe med fokus på adgang til 5G-radiospektrum 

Den særlige konnektivitetsgruppe ledes i fællesskab af en repræsentant for det nuværende formandskab for Rådet og en repræsentant for det kommende formandskab for Rådet samt af en repræsentant for Kommissionen, som også fungerer som gruppens sekretariat.

Den særlige gruppe for konnektivitet samarbejder, hvor det er relevant, med Frekvenspolitikgruppen (RSPG), Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder eller Elektronisk Kommunikation (BEREC), de nationale tilsynsmyndigheder, netværket af bredbåndskompetencekontorer (BCO-netværket) og de kompetente myndigheder med ansvar for det fælles informationscenters funktioner. Listen over medlemmer af Connectivity Special Group (.pdf) er tilgængelig.

Kalender og vigtigste leverancer

Henstillingen om konnektivitetsværktøjskasse fastsætter klare milepæle, som medlemsstaterne skal opfylde i tæt samarbejde med Kommissionen:

  1. Senest den 20. december 2020: Medlemsstaterne identificerer og udveksler indbyrdes og med Kommissionen bedste praksis med hensyn til at reducere omkostningerne og øge hastigheden ved udrulning af net med meget høj kapacitet samt sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser. Den 18. december 2020 vedtog den særlige gruppe for konnektivitet en rapport, der samler alle oplysninger om bedste praksis fra medlemsstaterne.
  2. Senest den 30. marts 2021: Medlemsstaterne er enige om en EU-værktøjskasse med bedste praksis for konnektivitet.
  3. Senest den 30. april 2021: Medlemsstaterne forelægger Kommissionen køreplaner for gennemførelsen af værktøjskassen
  4. Senest den 30. april 2022: Medlemsstaterne udveksler gennemførelsesrapporter om foranstaltningerne i forbindelsesværktøjskassen. Kommissionen har offentliggjort en oversigt over status for gennemførelsen

Seneste nyheder

EVENT |
Workshop on Open Source key areas for Digital Autonomy

Three Directorate-Generals from the European Commission (Connect, DIGIT and GROW) are joining forces to organize a physical event in Brussels to discuss Open Source in four key areas for Digital Autonomy.

PRESS RELEASE |
Kommissionen godkender op til 1.2 mia. EUR i statsstøtte fra syv medlemsstater til et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse inden for cloud- og edge computing-teknologier

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse ("IPCEI") til støtte for forskning, udvikling og første industrielle udbredelse af avancerede cloud- og edge computing-teknologier på tværs af flere udbydere i Europa.

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest netforbundne kontinent senest i 2030.

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-specifikationer sikrer, at produkter kan forbindes og fungere sammen, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.