Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

    /– „”

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Connectivity Toolbox (.pdf) to zestaw najlepszych praktyk w zakresie terminowego wdrażania sieci 5G i szybkich łączy szerokopasmowych. Z jednej strony środki te pomagają operatorom sieci zmniejszyć koszty wdrażania sieci. Z drugiej strony państwa członkowskie mogą wykorzystać te środki, aby zapewnić operatorom dostęp do widma, którego potrzebują do wdrożenia sieci 5G, oraz zachęcić operatorów do dalszego inwestowania w zasięg 5G. Zestaw narzędzi w zakresie łączności jest wynikiem wymiany między państwami członkowskimi, we współpracy z Komisją, zgodnie z zaleceniem Komisji. 

Zalecenie dotyczące zestawu narzędzi w zakresie łączności

WE wrześniu 2020 r. Komisja przyjęła zalecenie wzywające państwa członkowskie do pobudzenia inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym światłowodową i 5G. Celem zalecenia jest opracowanie przez państwa członkowskie zestawu najlepszych praktyk służących zmniejszeniu kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej i efektywnego dostępu do widma radiowego 5G. Państwa członkowskie będą dzielić się swoimi doświadczeniami, aby skoncentrować swoje działania na środkach, które najlepiej sprawdzają się w tworzeniu zaawansowanych sieci.

Specjalna grupa ds. łączności

Specjalna grupa ds. łączności, w której skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich odpowiedzialni w dziedzinie łączności elektronicznej oraz Komisja, jak określono w jej zakresie zadań (.pdf), ma na celu pomoc państwom członkowskim w określaniu i uzgadnianiu najlepszych praktyk oraz, na żądanie, we wdrażaniu i sprawozdawczości w zakresie zestawu narzędzi.

Grupa Specjalna ds. Łączności powstała w październiku 2020 r. jako platforma współpracy. Jest on wspierany przez dwie podgrupy:

  • podgrupa ds. zmniejszenia kosztów wdrożenia sieci łączności elektronicznej
  • podgrupa skupiona na dostępie do widma radiowego 5G 

Grupie specjalnej ds. łączności współprzewodniczą przedstawiciel obecnej prezydencji Rady i przedstawiciel nadchodzącej prezydencji Rady, a także przedstawiciel Komisji, która pełni również funkcję sekretariatu grupy.

Grupa Specjalna ds. Łączności współpracuje, w stosownych przypadkach, z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego (RSPG), Organem Europejskich Regulatorów i Łączności Elektronicznej (BEREC), krajowymi organami regulacyjnymi, siecią biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (sieć BCO) oraz właściwymi organami odpowiedzialnymi za funkcje pojedynczego punktu informacyjnego. Lista członków Grupy Specjalnej ds. Łączności (.pdf) jest dostępna.

Kalendarz i główne wyniki

W zaleceniu dotyczącym zestawu narzędzi łączności określono wyraźne cele pośrednie, które państwa członkowskie mają osiągnąć w ścisłej współpracy z Komisją:

  1. Do dnia 20 grudnia 2020 r.: Państwa członkowskie identyfikują i dzielą się między sobą i z Komisją najlepszymi praktykami w zakresie ograniczania kosztów i zwiększania szybkości wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, a także zapewnienia terminowego i przyjaznego dla inwestycji dostępu do widma radiowego 5G. W dniu 18 grudnia 2020 r. Grupa Specjalna ds. Łączności przyjęła sprawozdanie zawierające wszystkie informacje na temat najlepszych praktyk przedstawionych przez państwa członkowskie.
  2. Do dnia 30 marca 2021 r.: Państwa członkowskie uzgadniają unijny zestaw najlepszych praktyk w zakresie łączności.
  3. Do dnia 30 kwietnia 2021 r.: Państwa członkowskie przedstawiają Komisji plany działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi
  4. Do dnia 30 kwietnia 2022 r.: Państwa członkowskie dzielą się sprawozdaniami z realizacji środków zawartymi w zestawie narzędzi w zakresie łączności. Komisja opublikowała przegląd stanu wdrażania

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Łączność

Celem UE jest, aby Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem do 2030 r.

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i standaryzacja

Normy i specyfikacje ICT zapewniają, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współpracować ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwarte i konkurencyjne rynki ICT.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.