Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Информационен документ относно цифровите права и принципи

Изтеглете информационния документ за цифровите права и принципи.

Декларацията относно цифровите права и принципи ще направлява цифровата трансформация, като я оформя около ценностите на ЕС. И ще гарантира, че хората са в състояние да се възползват от възможностите, произтичащи от цифровото десетилетие.  

Декларацията беше подписана от председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета през декември 2022 г., отразявайки споделения политически ангажимент към тези права и принципи.

В настоящия информационен документ се прави кратък преглед на цифровите права и принципи, като се очертават 6-те глави, на които те се основават, заедно с ключови статистически данни и график. 

Изтегляне на информационния документ на английски език (.pdf)

Ще последват преводи.

Документи за изтегляне

BG Цифровите права и принципи
Изтегляне 
CS Digitální práva a zásady
Изтегляне 
DA Digitale rettigheder og principper
Изтегляне 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Изтегляне 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Изтегляне 
EN Digital Rights and Principles
Изтегляне 
ES Derechos y principios digitales
Изтегляне 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Изтегляне 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Изтегляне 
FR Droits et Principes Numériques
Изтегляне 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Изтегляне 
HR Digitalna prava i načela
Изтегляне 
HU Digitális jogok és elvek
Изтегляне 
IT Diritti e i principi digitali
Изтегляне 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Изтегляне 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Изтегляне 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Изтегляне 
NL Digitale rechten en beginselen
Изтегляне 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Изтегляне 
PT Direitos e princípios digitais
Изтегляне 
RO Drepturile și principiile digitale
Изтегляне 
SK Digitálne práva a zásady
Изтегляне 
SL Digitalne pravice in načela
Изтегляне 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Изтегляне