Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

ЕС ще инвестира 13.5 милиарда евро в научни изследвания и иновации за периода 2023—2024 г.

Комисията прие основната работна програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—24 г. с около 13.5 милиарда евро в подкрепа на изследователите и новаторите в Европа да търсят революционни решения за екологичните, енергийните, цифровите и геополитическите предизвикателства.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Като част от по-широката програма на ЕС за научни изследвания и иновации в размер на 95.5 милиарда евро — „Хоризонт Европа“, това финансиране ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата, повишаването на енергийната устойчивост и разработването на основни цифрови технологии. В него ще бъдат разгледани и целенасочени действия в подкрепа на Украйна, повишаване на икономическата устойчивост и принос за устойчивото възстановяване от пандемията от COVID-19.

Пълен текст на съобщението за печата