Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Медиен плурализъм: Комисията отправя покана за представяне на предложения за разширяване на системата за мониторинг на собствеността върху медиите във всички държави членки

Комисията отправи втора покана за представяне на предложения за системата за мониторинг на собствеността върху медиите — проект, съфинансиран от ЕС. Тази покана ще допълни отразяването на първия текущ пилотен проект и ще предостави база данни за собствеността върху медиите по държави в останалите 12 държави членки, които не са обхванати от първото издание.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Системата за мониторинг на собствеността върху медиите систематично ще оценява съответните правни рамки, както и рисковете за прозрачността на собствеността върху медиите. Тя също така ще покаже потенциални рискове за медийния плурализъм и ще предостави ценна информация за по-добро разбиране на пазара на новинарските медии. Този инструмент ще направи тази информация достъпна за всички чрез интерактивна онлайн платформа, показваща резултатите във формати, адаптирани към нуждите на различните потребители. Заинтересованите консорциуми, работещи в областта на свободата и плурализма на медиите на европейско, регионално и местно равнище, могат да кандидатстват за тази покана до 15 декември. Максималният размер на подкрепата от ЕС, отпусната за този проект, е 500,000 EUR. Тази инициатива е част от по-широки усилия в областта на свободата и плурализма на медиите, както е посочено в Плана за действие за европейската демокрация. На разположение е и повече информация за тази и други покани за представяне на предложения, свързани с медиите — текущи или в процес на подготовка.

Повече информация