Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Pluralizm mediów: Komisja ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu rozszerzenia systemu monitorowania własności mediów na wszystkie państwa członkowskie

Komisja ogłosiła drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczące systemu monitorowania własności mediów, projektu współfinansowanego przez UE. Niniejsze zaproszenie uzupełni relacje z pierwszego trwającego projektu pilotażowego i zapewni krajową bazę danych na temat własności mediów w pozostałych 12 państwach członkowskich nieobjętych pierwszą edycją.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

System monitorowania własności mediów będzie systematycznie oceniał odpowiednie ramy prawne, a także zagrożenia dla przejrzystości własności mediów. Będzie on również pokazał potencjalne zagrożenia dla pluralizmu mediów i zapewni cenne informacje umożliwiające lepsze zrozumienie rynku mediów informacyjnych. Narzędzie to zapewni wszystkim dostęp do tych informacji za pośrednictwem interaktywnej platformy internetowej, wyświetlającej wyniki w formatach dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników. Zainteresowane konsorcja działające w dziedzinie wolności i pluralizmu mediów na szczeblu europejskim, regionalnym i lokalnym mogą ubiegać się o to zaproszenie do 15 grudnia. Maksymalna kwota wsparcia UE przeznaczona na ten projekt wynosi 500,000 EUR. Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań w dziedzinie wolności i pluralizmu mediów, jak określono w europejskim planie działania na rzecz demokracji. Więcej informacji na temat tego i innych zaproszeń do składania wniosków związanych z mediami, zarówno w toku, jak i w przygotowaniu, jest również dostępnych.

Więcej informacji