Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Mediepluralism: Kommissionen utlyser en inbjudan att lämna förslag för att utvidga systemet för övervakning av medieägande till alla medlemsstater

Kommissionen har inlett en andra ansökningsomgång för systemet för övervakning av medieägande, ett projekt som samfinansieras av EU. Denna ansökningsomgång kommer att komplettera täckningen av det första pågående pilotprojektet och tillhandahålla en landsbaserad databas om medieägande i de återstående 12 medlemsstater som inte omfattas av den första utgåvan.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Systemet för övervakning av medieägande kommer systematiskt att bedöma relevanta rättsliga ramar samt risker för insynen i medieägandet. Den kommer också att visa på potentiella risker för mediepluralism och ge värdefull information för en bättre förståelse av nyhetsmediemarknaden. Detta verktyg kommer att göra denna information tillgänglig för alla via en interaktiv onlineplattform och visa resultat i format som är anpassade till de olika användarnas behov. Intresserade konsortier som arbetar med mediefrihet och mediepluralism på europeisk, regional och lokal nivå kan ansöka om denna ansökningsomgång fram till den 15 december. Det maximala EU-stödet till detta projekt är 500,000 EUR. Detta initiativ är en del av en bredare insats på området mediefrihet och mediepluralism, i enlighet med den europeiska handlingsplanen för demokrati. Mer information om detta och andra ansökningsomgångar på medieområdet, antingen pågående eller under utarbetande, finns också.

Närmare upplysningar