Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Mod en ny politisk ramme for at gøre kulturarvsinstitutioner klar til den digitale tidsalder

Henstillingen om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring har bidraget til at øge digitaliseringen af og onlineadgangen til digitale ressourcer i kulturarvssektoren i hele EU i de seneste ti år. Henstillingen skal imidlertid revideres for bedre at kunne reagere på sektorens udfordringer og behov og for at hjælpe den med at udnytte de muligheder, som den digitale omstilling skaber.

 

I en kontekst, der er drevet af et presserende behov for at beskytte og bevare den europæiske kulturarv, der er i fare, af store teknologiske fremskridt og af en kulturarvssektor under udvikling, iværksatte Kommissionen en evaluering af henstillingen om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring (2011/711/EU).

Evalueringen fremhæver henstillingens succes med hensyn til at øge digitaliseringen af og onlineadgangen til kulturelt materiale, der bringer digitaliseret kulturarv til et paneuropæisk publikum. Henstillingen har også bidraget til at muliggøre samarbejde mellem europæiske kulturinstitutioner og udveksle idéer på tværs af sektoren. Den viser, at medlemsstaternes engagement og bestræbelser på at digitalisere et stort antal genstande og bygninger har betalt.

Evalueringen understreger imidlertid også ændringerne i kulturarvssektoren i de seneste år med nye behov og nye muligheder, der yderligere kan øge kulturarvens bidrag til den europæiske økonomi. Covid-19-krisen har endnu en gang understreget behovet for og betydningen af at forbedre onlineadgangen til digitaliseret kulturelt materiale og forbedre brugen/genanvendelsen heraf. Avancerede teknologier kan styrke og frigøre kulturarvssektorens potentiale gennem en mere udbredt anvendelse af f.eks. 3D, AR/VR, AI. Det åbner nye muligheder for at digitalisere kulturarven med henblik på bevarelse, bevarelse, restaurering, forskning samt bredere onlineadgang og -genanvendelse for borgere og forskellige sektorer såsom turisme.

Evalueringen er baseret på en lang række høringsaktiviteter, herunder en åben offentlig høring, der fandt sted sidste år. Evalueringen danner grundlag for den fremtidige politik inden for digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale samt digital bevarelse af kulturarven. De vigtigste konklusioner af evalueringen er:

  • Henstillingen skal i højere grad afspejle det enorme potentiale i avancerede digitale teknologier (f.eks. 3D-digitalisering) eller fremspirende teknologier (f.eks. virtual reality eller udvidet virkelighed).
  • Henstillingen skal fokusere mere på kvaliteten af digitaliseret kulturelt materiale for at fremme innovation og skabelse gennem anvendelse og genbrug af digitaliseret kulturelt materiale på tværs af sektorerne. 
  • Yderligere vedtagelse af fælles standarder og tilgange til digitaliseret indhold vil fjerne flere af de resterende interoperabilitetsrelaterede hindringer.
  • Europeana bør fortsat fremme standardiseringsaktiviteter for at lette kulturarvsinstitutionernes arbejde. Det skal spille en mere fremtrædende rolle med hensyn til at gøre det muligt for CHI'er at udnytte de muligheder, som den digitale omstilling giver.
  • Det er vigtigt at udvide henstillingens anvendelsesområde til at omfatte den centrale kulturarv, der kun er blevet behandlet marginalt, eller som endnu ikke er behandlet, såsom fast ejendom, digital og immateriel kulturarv, der er født.
  • Avancerede digitale færdigheder og færdigheder er blevet afgørende for CHI'er, navnlig i forbindelse med pandemien.
  • Fuld udnyttelse af kulturarvsdata til gavn for sektoren vil være til gavn ikke blot for den kulturelle sektor, men også for andre sektorer (f.eks. forskning, bæredygtig turisme, uddannelse) og vil bidrage til at opbygge dataområdet for kulturarv.
  • Øget samarbejde med andre CHI 'er på internationalt plan vil bidrage til at finde fælles svar på fælles udfordringer og udveksle bedste praksis samt demonstrere og fremme europæisk kultur.

Flere oplysninger

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Evaluering af Kommissionens henstilling af 27. oktober 2011 om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring (SWD (2021) 15 final)