Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Mot en ny politisk ram för att göra kulturarvsinstitutionerna redo för den digitala tidsåldern

Rekommendationen om digitalisering av och elektronisk tillgång till kulturellt material och digitalt bevarande har bidragit till att öka digitaliseringen och onlinetillgången till digitala resurser inom kulturarvssektorn i hela EU under de senaste tio åren. Rekommendationen behöver dock ses över för att bättre möta sektorns utmaningar och behov och hjälpa den att ta vara på de möjligheter som den digitala omvandlingen ger upphov till.

 

Mot bakgrund av ett akut behov av att skydda och bevara det europeiska kulturarvet i riskzonen, av stora tekniska framsteg och av en framväxande kulturarvssektor, inledde kommissionen en utvärdering av rekommendationen om digitalisering av, elektronisk tillgång till och digitalt bevarande av kulturellt material (2011/711/EU).

Utvärderingen belyser hur framgångsrik rekommendationen är när det gäller att öka digitaliseringen av och tillgången online till kulturellt material som gör det digitaliserat kulturarvet tillgängligt för en alleuropeisk publik. Rekommendationen har också bidragit till att möjliggöra samarbete mellan europeiska kulturinstitutioner och utbyta idéer inom sektorn. Det visar att medlemsstaternas engagemang och insatser för att digitalisera ett stort antal föremål och byggnader har gett resultat.

Utvärderingen understryker dock också kulturarvssektorns förändringar under de senaste åren, med nya behov och nya möjligheter som ytterligare skulle kunna öka kulturarvets bidrag till den europeiska ekonomin. Covid-19-krisen har än en gång visat på behovet och vikten av att förbättra tillgången online till digitaliserat kulturellt material och förbättra dess användning/återanvändning. Avancerad teknik kan stärka och frigöra kulturarvssektorns potential genom en mer utbredd användning av exempelvis 3D, AR/VR och AI. Det öppnar nya möjligheter att digitalisera kulturarvet för bevarande, bevarande, restaurering och forskning samt för bredare tillgång till och återanvändning online för medborgare och olika sektorer, såsom turism.

Utvärderingen bygger på ett stort antal samråd, bland annat ett öppet offentligt samråd som ägde rum förra året. Utvärderingen lägger grunden för den framtida politiken på området digitalisering och elektronisk tillgång till kulturellt material samt digitalt bevarande av kulturarvet. De viktigaste slutsatserna av utvärderingen är följande:

  • Rekommendationen måste bättre återspegla den enorma potentialen hos avancerad digital teknik (t.ex. 3D-digitalisering) eller ny teknik (t.ex. virtuell verklighet eller förstärkt verklighet).
  • Rekommendationen måste fokusera mer på kvaliteten på digitaliserat kulturellt material för att främja innovation och skapande genom användning och återanvändning av digitaliserat kulturellt material i alla sektorer. 
  • Ytterligare antagande av gemensamma standarder och metoder för digitaliserat innehåll skulle undanröja flera av de återstående interoperabilitetsrelaterade hindren.
  • Europeana bör fortsätta att driva på standardiseringsarbetet för att underlätta kulturarvsinstitutionernas arbete. Den måste spela en mer framträdande roll när det gäller att göra det möjligt för CHI att utnyttja de möjligheter som den digitala omvandlingen erbjuder.
  • Det är viktigt att utvidga rekommendationens tillämpningsområde till att omfatta viktiga kulturarv som behandlas marginellt eller som ännu inte behandlas, såsom fast, bildat digitalt och immateriellt kulturarv.
  • Avancerad digital kompetens och avancerade digitala färdigheter har blivit av yttersta vikt för CHI, särskilt i samband med pandemin.
  • Att fullt ut utnyttja kulturarvsdata till förmån för sektorn skulle vara till nytta inte bara för kultursektorn utan även för andra sektorer (t.ex. forskning, hållbar turism och utbildning) och skulle bidra till att bygga upp dataområdet för kulturarvet.
  • Ökat samarbete med andra CHI på internationell nivå skulle bidra till att hitta gemensamma svar på gemensamma utmaningar och utbyta bästa praxis samt lyfta fram och främja europeisk kultur.

Närmare upplysningar

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Utvärdering av kommissionens rekommendation av den 27 oktober 2011 om digitalisering av och elektronisk tillgång till kulturellt material samt digitalt bevarande (SWD (2021) 15 final)