Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Naujos politikos programos kūrimas siekiant, kad kultūros paveldo įstaigos būtų pasirengusios skaitmeniniam amžiui

Rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo padėjo visoje ES per pastaruosius dešimt metų didinti skaitmeninimą ir internetinę prieigą prie skaitmeninių išteklių kultūros paveldo sektoriuje. Tačiau rekomendaciją reikia peržiūrėti, kad būtų galima geriau reaguoti į sektoriaus iššūkius ir poreikius ir padėti jam pasinaudoti skaitmeninės transformacijos teikiamomis galimybėmis.

 

Atsižvelgdama į tai, kad skubiai reikia apsaugoti ir išsaugoti pavojų patiriantį Europos kultūros paveldą, didelę technologinę pažangą ir besivystantį kultūros paveldo sektorių, Komisija pradėjo Rekomendacijos dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo (2011/711/ES)vertinimą.

Vertinime pabrėžiama, kad rekomendacija sėkmingai įgyvendinama didinant kultūrinės medžiagos skaitmeninimą ir internetinę prieigą prie jos, kad suskaitmenintas kultūros paveldas pasiektų visos Europos auditoriją. Rekomendacija taip pat padėjo sudaryti sąlygas Europos kultūros institucijoms bendradarbiauti ir dalytis idėjomis visame sektoriuje. Tai rodo, kad valstybių narių įsipareigojimas ir pastangos skaitmeninti daugelį objektų ir pastatų pasiteisino.

Tačiau vertinime taip pat pabrėžiami kultūros paveldo sektoriaus pokyčiai pastaraisiais metais, nes atsirado naujų poreikių ir naujų galimybių, kurios galėtų dar labiau padidinti kultūros paveldo indėlį į Europos ekonomiką. COVID-19 krizė dar kartą parodė, kad reikia ir svarbu gerinti internetinę prieigą prie suskaitmenintos kultūrinės medžiagos ir gerinti jos naudojimą ir (arba) pakartotinį naudojimą. Pažangios technologijos gali suteikti daugiau galių ir išlaisvinti kultūros paveldo sektoriaus potencialą, pavyzdžiui, plačiau taikant 3D, AR/VR, DI. Ji atveria naujų galimybių skaitmeninti kultūros paveldą siekiant išsaugoti, išsaugoti, restauruoti, vykdyti mokslinius tyrimus, taip pat suteikti piliečiams ir įvairiems sektoriams, pavyzdžiui, turizmui, platesnę internetinę prieigą ir pakartotinį naudojimą.

Vertinimas grindžiamas daugybe konsultacijų, įskaitant praėjusiais metais vykusias atviras viešas konsultacijas. Vertinimas yra pagrindas būsimai kultūros medžiagos skaitmeninimo ir internetinės prieigos prie jos, taip pat kultūros paveldo skaitmeninio išsaugojimo politikai. Pagrindinės vertinimo išvados:

  • Rekomendacijoje turi būti geriau atspindėtas didžiulis pažangiųjų skaitmeninių technologijų (pvz., 3D skaitmeninimo) arba besiformuojančių technologijų (pvz., virtualios realybės ar papildytosios realybės) potencialas.
  • Rekomendacijoje daugiau dėmesio turi būti skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos kokybei, siekiant skatinti inovacijas ir kūrybą visuose sektoriuose naudojant ir pakartotinai naudojant suskaitmenintą kultūrinę medžiagą. 
  • Toliau priėmus bendrus suskaitmeninto turinio standartus ir metodus, būtų pašalintos kelios likusios su sąveikumu susijusios kliūtys.
  • EUROPEANA turėtų toliau skatinti standartizacijos veiklą, kad būtų palengvintas kultūros paveldo įstaigų darbas. Ji turi atlikti svarbesnį vaidmenį sudarant sąlygas BTI pasinaudoti skaitmeninės transformacijos teikiamomis galimybėmis.
  • Svarbu išplėsti Rekomendacijos taikymo sritį, kad ji apimtų pagrindinį kultūros paveldą, į kurį mažai dėmesio skiriama arba į kurį dar visai nekalbama, pvz., nekilnojamąjį, skaitmeninį ir nematerialųjį paveldą.
  • Aukšto lygio skaitmeninis raštingumas ir įgūdžiai tapo itin svarbūs KKS, visų pirma pandemijos kontekste.
  • Visapusiškas kultūros paveldo duomenų naudojimas sektoriaus naudai būtų naudingas ne tik kultūros sektoriui, bet ir kitiems sektoriams (pvz., moksliniams tyrimams, tvariam turizmui, švietimui) ir padėtų kurti kultūros paveldui skirtą duomenų erdvę.
  • Aktyvesnis bendradarbiavimas su kitomis KKS tarptautiniu lygmeniu padėtų rasti bendrą atsaką į bendrus iššūkius ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, taip pat pademonstruoti ir propaguoti Europos kultūrą.

Daugiau informacijos

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: 2011 m. spalio 27 d. Komisijos rekomendacijos dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo vertinimas (SWD(2021) 15 final)