Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) είναι υπηρεσίες μίας στάσης που υποστηρίζουν τις εταιρείες και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Οι EDIH υποστηρίζουν εταιρείες για τη βελτίωση των επιχειρηματικών/παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με:

  • παροχή πρόσβασης σε τεχνική εμπειρογνωσία και δοκιμές, καθώς και δυνατότητα «δοκιμής πριν από την επένδυση»
  • παροχή υπηρεσιών καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού
  • παροχή βοήθειας στις εταιρείες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδίως όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα.

Οι EDIH συνδυάζουν τα οφέλη της περιφερειακής παρουσίας με τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτή η περιφερειακή παρουσία τους αφήνει σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι τοπικές επιχειρήσεις, μέσω του οικοσυστήματος τοπικής γλώσσας και καινοτομίας. Η ευρωπαϊκή κάλυψη του δικτύου διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κόμβων σε διάφορες χώρες, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες, όταν οι απαιτούμενες δεξιότητες δεν είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.

Μετά την έγκριση τουπρογράμματος εργασίας του προγράμματος «ΨηφιακήΕυρώπη» (DIGITAL) (.pdf) ,η πρώτη περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για EDIH ολοκληρώθηκε με 136 έργα που επιλέχθηκαν και οι περισσότεροι κόμβοι τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2023.  Προκηρύχθηκε δεύτερη πρόσκληση για να συμπληρωθεί η επιλογή των EDIH και να καλυφθούν τα κενά στο δίκτυο, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την επιλογή άλλων 15 κόμβων. Αυτοί οι περαιτέρω κόμβοι θα είναι πιθανό να τεθούν σε λειτουργία έως τα μέσα του 2023.  Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το 50 % της χρηματοδότησης παρέχεται από την DIGITAL και το υπόλοιπο 50 % παρέχεται από τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες, τις περιφέρειές τους και/ή ιδιωτικές πηγές. Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι περιφερειακές αρχές διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής των EDIH, προσδιορίζοντας κατάλληλους υποψήφιους EDIH για να ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Οι υψηλής ποιότητας υποψήφιοι EDIH, για τους οποίους δεν υπήρχε διαθέσιμη ΨΗΦΙΑΚΗ χρηματοδότηση, έχουν λάβει σφραγίδα αριστείας. Ορισμένα από αυτά θα χρηματοδοτηθούν από τα κράτη μέλη ή την περιφέρειά τους και μόλις τεθούν σε λειτουργία, μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος του δικτύου EDIH.

Το δίκτυο EDIH

Με το δίκτυο EDIH, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να οικοδομήσει μια ζωντανή κοινότητα κόμβων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που θα προωθούν δραστηριότητες δικτύωσης, συνεργασίας και μεταφοράς γνώσης μεταξύ του EDIH, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, του δημόσιου τομέα και των άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και πρωτοβουλιών. Ο Επιταχυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTA) υποστηρίζει την επίτευξη αυτού του στόχου, μέσω της διαχείρισης της διαδικτυακής παρουσίας του δικτύου και της φιλοξενίας κατάλληλης πλατφόρμας και εργαλείων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού καταλόγου των EDIH.

Η δικτυακή πύλη EDIH περιλαμβάνει εργαλεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων του δικτύου EDIH, μετρώντας τον αντίκτυπο που έχουν οι EDIH στην ψηφιακή ωριμότητα των οργανισμών που υποστηρίζουν. Για τον σκοπό αυτό, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτύξει ένα εργαλείοαξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους EDIH για τη μέτρηση της προόδου της ψηφιακής ωριμότητας των πελατών τους. Το εργαλείο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας διατίθεται στην ενότητα της δικτυακής πύλης που προορίζεται για τους εγγεγραμμένους EDIH.

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και άλλες πρωτοβουλίες

Πολλοί EDIH περιλαμβάνουν οργανισμούς που ανήκουν στο Enterprise Europe Network (EEN) ή στο European Industrial Clusters (EIC). Οι EDIH θα πρέπει να αναπτύξουν ισχυρή σύνδεση με άλλα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των EEN, EIC και Start-up Europe, ώστε να παρέχουν απρόσκοπτες υπηρεσίες στις ΜΜΕ εντός των τοπικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων. Εκπονείται έγγραφο καθοδήγησης για την παροχή ορθών πρακτικών και περαιτέρω λεπτομερειών σχετικά με τη συνεργασία αυτή.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Βλ. επίσης

eArchiving

eArchiving — παρέχει βασικές προδιαγραφές, λογισμικό, εκπαίδευση και γνώση για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποθηκεύουν πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» — Προγράμματα εργασίας

Οι γενικοί στόχοι, το πεδίο εφαρμογής, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα, καθώς και τα κονδύλια του προϋπολογισμού, για κάθε θέμα περιγράφονται στα προγράμματα εργασίας. Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε σχετικά έγγραφα και τροποποιήσεις για τα προγράμματα εργασίας μετά την έγκρισή...

Δεξιότητες στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα DIGITAL Europe θα χρηματοδοτήσει τον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων και περιόδων πρακτικής άσκησης για μελλοντικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς ικανοτήτων όπως τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η κβαντική και η...

Υπερυπολογιστική στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα DIGITAL Europe στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση των ικανοτήτων υπερυπολογιστικής και επεξεργασίας δεδομένων της ΕΕ, βοηθώντας μας να προσεγγίσουμε την υπερυπολογιστική εξακλίμακας —υπολογιστική με ισχύ συγκρίσιμη με τη συγκέντρωση των υπολογιστικών δυνατοτήτων...