Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) είναι μονοαπευθυντικές θυρίδες που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Οι EDIH υποστηρίζουν τις εταιρείες για τη βελτίωση των επιχειρηματικών/παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες:

  • παροχή πρόσβασης σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και δοκιμές, καθώς και δυνατότητα «δοκιμής πριν από την επένδυση»
  • παροχή υπηρεσιών καινοτομίας, όπως η παροχή συμβουλών χρηματοδότησης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • παροχή βοήθειας στις εταιρείες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδίως της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα.

Οι EDIH συνδυάζουν τα οφέλη της περιφερειακής παρουσίας με τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτή η περιφερειακή παρουσία τους αφήνει σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι τοπικές εταιρείες, μέσω του οικοσυστήματος τοπικής γλώσσας και καινοτομίας. Η ευρωπαϊκή κάλυψη του δικτύου διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κόμβων σε διάφορες χώρες, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες, όταν οι απαιτούμενες δεξιότητες δεν είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.

Μετά την έγκριση τουπρογράμματος εργασίας τουπρογράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) (.pdf), η πρώτη περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για EDIH ολοκληρώθηκε με 136 έργα που επελέγησαν και οι περισσότεροι κόμβοι τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2023.  Μια δεύτερη πρόσκληση προκηρύχθηκε για να συμπληρωθεί η επιλογή των EDIH και να καλυφθούν τα κενά στο δίκτυο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή 15 επιπλέον κόμβων. Αυτοί οι περαιτέρω κόμβοι θα είναι πιθανόν να λειτουργήσουν μέχρι τα μέσα του 2023.  Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το 50 % της χρηματοδότησης παρέχεται από τη DIGITAL και το υπόλοιπο 50 % παρέχεται από τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες, τις περιφέρειές τους ή/και ιδιωτικές πηγές. Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι περιφερειακές αρχές διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής των EDIH, προσδιορίζοντας τους κατάλληλους υποψήφιους EDIH για να ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Οι υποψήφιοι EDIH υψηλής ποιότητας, για τους οποίους δεν ήταν διαθέσιμη ψηφιακή χρηματοδότηση, έλαβαν σφραγίδα αριστείας. Ορισμένα από αυτά θα χρηματοδοτηθούν από τα κράτη μέλη ή την περιφέρειά τους και, μόλις τεθούν σε λειτουργία, μπορούν επίσης να ενταχθούν στο δίκτυο των EDIH.

Το δίκτυο EDIH

Με το δίκτυο EDIH, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να οικοδομήσει μια δυναμική κοινότητα κόμβων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που θα προωθούν δραστηριότητες δικτύωσης, συνεργασίας και μεταφοράς γνώσεων μεταξύ EDIH, ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, του δημόσιου τομέα και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και πρωτοβουλιών. Ο Επιταχυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTA) υποστηρίζει την επίτευξη αυτού του στόχου, μέσω της διαχείρισης της διαδικτυακής παρουσίας του δικτύου και της φιλοξενίας κατάλληλης πλατφόρμας και εργαλείων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του επιγραμμικού καταλόγου των EDIH.

Η διαδικτυακή πύλη του δικτύου EDIH περιλαμβάνει εργαλεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων του δικτύου EDIH, μετρώντας τον αντίκτυπο που έχουν οι EDIH στην ψηφιακή ωριμότητα των οργανισμών που υποστηρίζουν. Για τον σκοπό αυτό, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτύξει ένα εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης της ωρίμανσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους EDIH για τη μέτρηση της προόδου της ψηφιακής ωρίμανσης των πελατών τους. Το εργαλείο Ψηφιακής Αξιολόγησης Ωρίμανσης είναι διαθέσιμο στην ενότητα της διαδικτυακής πύλης που προορίζεται για καταχωρισμένους EDIH.

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και άλλες πρωτοβουλίες

Πολλοί EDIH περιλαμβάνουν οργανισμούς που ανήκουν στο Enterprise Europe Network (EEN) ή στο European Industrial Clusters (EIC).Οι EDIH θα πρέπει να αναπτύξουν ισχυρή σύνδεση με άλλα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των EEN, EIC και Start-up Europe, ώστε να παρέχουν απρόσκοπτες υπηρεσίες στις ΜΜΕ εντός των τοπικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων. Καταρτίζεται έγγραφοκαθοδήγησης για την παροχή ορθών πρακτικών και περαιτέρω λεπτομερειών σχετικά με τη συνεργασία αυτή.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Βλ. επίσης

eArchiving

eArchiving — παρέχει βασικές προδιαγραφές, λογισμικό, εκπαίδευση και γνώση για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποθηκεύουν πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» — Προγράμματα εργασίας

Οι γενικοί στόχοι, το πεδίο εφαρμογής, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα, καθώς και οι πιστώσεις του προϋπολογισμού, για κάθε θέμα περιγράφονται στα προγράμματα εργασίας. Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα και τροποποιήσεις για τα προγράμματα εργασίας μετά την...

Δεξιότητες στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα DIGITAL Europe θα χρηματοδοτήσει τον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων και περιόδων πρακτικής άσκησης για μελλοντικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς ικανοτήτων όπως τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η κβαντική και η...

Η υπερυπολογιστική στο πρόγραμμα DIGITAL Europe

Το πρόγραμμα DIGITAL Europe αποσκοπεί στη δημιουργία και την ενίσχυση των ικανοτήτων υπερυπολογιστικής και επεξεργασίας δεδομένων της ΕΕ, βοηθώντας μας να φτάσουμε στην υπερυπολογιστική εξακλίμακας — υπολογιστική με ισχύ συγκρίσιμη με τη συγκέντρωση των υπολογιστικών δυνατοτήτων...