Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.

EDIH padeda įmonėms tobulinti verslo ir (arba) gamybos procesus, produktus ar paslaugas naudojant skaitmenines technologijas:

  • galimybė naudotis techninėmis žiniomis ir bandymais, taip pat galimybė „išbandyti prieš investuojant“
  • inovacijų paslaugų, pvz., konsultavimo finansavimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo, kurie yra labai svarbūs sėkmingai skaitmeninei transformacijai, teikimas;
  • padėti įmonėms spręsti aplinkosaugos klausimus, visų pirma skaitmeninių technologijų naudojimą tvarumui ir žiediškumui užtikrinti.

Europos inovacijų centrai derina regioninio dalyvavimo naudą ir visos Europos tinklo teikiamas galimybes. Dėl šio regioninio dalyvavimo vietos kalbų ir inovacijų ekosistemoje jie gali teikti paslaugas, kurių reikia vietos įmonėms. Tinklo aprėptis Europoje sudaro palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais tarp įvairių šalių centrų ir teikti specializuotas paslaugas regionuose, kai vietos lygmeniu nėra reikiamų įgūdžių.

Priėmus Skaitmeninės Europos programos darbo programą (DIGITAL) (.pdf), 2023 m. sausio mėn. buvo užbaigtas pirmasis ribotas Europos inovacijų centrų kvietimas teikti paraiškas – atrinkti 136 projektai, o dauguma centrų veikė 2023 m. sausio mėn.  Buvo paskelbtas antras kvietimas teikti paraiškas, siekiant papildyti EDIH atranką ir užpildyti tinklo spragas, dėl kurių buvo atrinkti dar 15 centrų. Tikėtina, kad šie papildomi centrai pradės veikti iki 2023 m. vidurio.  Pagal šią programą 50 % finansavimo skiria DIGITAL, o kitus 50 % – valstybės narės, asocijuotosios šalys, jų regionai ir (arba) privatūs šaltiniai. Nacionalinės vyriausybės ir regioninės valdžios institucijos atliko pagrindinį vaidmenį EDIH atrankos procese, nustatydamos tinkamus kandidatus Europos kvietimams teikti pasiūlymus.

Aukštos kokybės kandidatai į EDIH, kuriems nebuvo skirtas DIGITAL finansavimas, gavo pažangumo ženklą. Kai kuriuos iš jų finansuos jų valstybės narės arba regionai, o pradėjus veikti, jie taip pat gali tapti EDIH tinklo dalimi.

EDIH tinklas

Kartu su EDIH tinklu Europos Komisija nori sukurti gyvybingą centrų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendruomenę, skatinančią tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir žinių perdavimą tarp EDIH, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, viešojo sektoriaus ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir iniciatyvų. Skaitmeninės transformacijos greitintuvas (DTA) padeda pasiekti šį tikslą, valdydamas tinklo buvimą internete ir priglobdamas tinkamą programinės įrangos platformą ir priemones, įskaitant internetinį EDIH katalogą.

EDIH tinklo interneto portale yra priemonių, skirtų įvertinti EDIH tinklo veikimą, įvertinant EDIH poveikį jų remiamų organizacijų skaitmeninei brandai. Šiuo tikslu Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras sukūrė skaitmeninio brandumo vertinimo priemonę, kurią visi EDIH gali naudoti savo klientų skaitmeninio brandumo pažangai įvertinti. Skaitmeninio brandumo vertinimo priemonę galima rasti interneto portalo, skirto registruotiems EDIH, skyriuje.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir kitos iniciatyvos

Daugelis EDIH apima organizacijas, kurios priklausoEuropos įmonių tinklui (EEN)arba Europos pramonės grupėms (EIC).Europos inovacijų centrai turėtų užmegzti tvirtą ryšį su kitais tinklais, įskaitant EĮT, EIC ir „Start-up Europe“, kad vietos ir regionų ekosistemose MVĮ būtų teikiamos sklandžios paslaugos. Šiuo metu rengiamas rekomendacinisdokumentas, kuriame bus pateikta gerosios patirties pavyzdžių ir išsamesnė informacija apie šį bendradarbiavimą.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

Taip pat žr.

eArchiving

eArchiving – suteikia pagrindines specifikacijas, programinę įrangą, mokymą ir žinias, kad padėtų žmonėms saugoti informaciją ilgiau.

DIGITAL Europe programa. Darbo programos

Darbo programose aprašyti bendrieji tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus dokumentus ir darbo programų pakeitimus, kai juos priims Europos Komisija.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai DIGITAL Europe programoje

Programos „DIGITAL Europe“ tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus ir taip padėti mums pasiekti eksalygmens superkompiuteriją, t. y. skaičiavimą, kurio galia būtų panaši į visų ES gyventojų mobiliųjų telefonų...