Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.

EDIH padeda įmonėms tobulinti verslo ir (arba) gamybos procesus, produktus ar paslaugas naudojant skaitmenines technologijas:

  • prieigos prie techninių ekspertinių žinių ir bandymų suteikimas, taip pat galimybė išbandyti prieš investuojant
  • inovacijų paslaugų, pavyzdžiui, finansavimo konsultacijų, mokymo ir įgūdžių ugdymo, kurie yra labai svarbūs sėkmingai skaitmeninei transformacijai, teikimas
  • padėti įmonėms spręsti aplinkos klausimus, visų pirma naudoti skaitmenines technologijas tvarumui ir žiediškumui užtikrinti.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai sujungia regioninio buvimo naudą ir visos Europos tinklo teikiamas galimybes. Šis regioninis dalyvavimas suteikia joms galimybę per vietos kalbų ir inovacijų ekosistemą teikti paslaugas, kurių reikia vietos įmonėms. Europos tinklo aprėptis palengvina keitimąsi geriausia patirtimi tarp centrų skirtingose šalyse, taip pat specializuotų paslaugų teikimą regionuose, kai reikiamų įgūdžių nėra vietos lygmeniu.

Priėmus Skaitmeninės Europos programos darbo programą (DIGITAL) (.pdf), 2023 m.sausiomėn. užbaigtas pirmasis ribotas kvietimas teikti paraiškas dėl EDIH: atrinkti 136 projektai, o dauguma centrų pradėjo veikti.  Buvo paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas siekiant papildyti EDIC atranką ir užpildyti tinklo spragas, dėl kurių buvo atrinkti dar 15 centrų. Tikėtina, kad šie papildomi centrai pradės veikti iki 2023 m. vidurio.  Pagal šią programą 50 proc. finansavimo skiria DIGITAL, o kitus 50 proc. – valstybės narės, asocijuotosios šalys, jų regionai ir (arba) privatūs šaltiniai. Nacionalinės vyriausybės ir regioninės valdžios institucijos atliko pagrindinį vaidmenį EDIC atrankos procese, nes nustatė tinkamus EDIC kandidatus, kad būtų galima reaguoti į Europos kvietimus teikti pasiūlymus.

Aukštos kokybės kandidatai EDIH, kuriems nebuvo skirtas skaitmeninis finansavimas, gavo pažangumo ženklą. Kai kurias iš jų finansuos jų valstybės narės arba regionas, o pradėjus veikti, jos taip pat gali tapti EDIC tinklo dalimi.

EDIH tinklas

Europos Komisija, naudodamasi EDIH tinklu, siekia sukurti gyvybingą centrų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendruomenę, skatindama EDIC, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, viešojo sektoriaus ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir žinių perdavimą. Skaitmeninės transformacijos spartintuvas (DTA) padeda siekti šio tikslo, valdydamas tinklo buvimą internete ir priglobdamas tinkamą programinės įrangos platformą ir priemones, įskaitant EDIH internetinį katalogą.

EDIH tinklo portalas apima EDIH tinklo veiklos rezultatų vertinimo priemones, kuriomisvertinamas EDIH poveikis jų remiamų organizacijų skaitmeninei brandai. Šiuo tikslu Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras sukūrė skaitmeninio brandos vertinimo priemonę, kurią visi EDIC gali naudoti savo klientų skaitmeninio brandos pažangai įvertinti. Skaitmeninio termino vertinimo priemonę galima rasti interneto portalo dalyje, skirtoje registruotiems EDIH.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir kitos iniciatyvos

Daugelis EDIH apima organizacijas, kurios priklausoEuropos įmonių tinklui (EEN)arba Europos pramonės klasteriams (EIC). EDIC turėtų plėtoti tvirtą ryšį su kitais tinklais, įskaitant EĮT, EIC ir „Start-up Europe“, kad vietos ir regionų ekosistemose MVĮ galėtų sklandžiai teikti paslaugas. Rengiamas rekomendacinis dokumentas, kuriame pateikiama gerosios patirties ir išsamesnės informacijos apie šį bendradarbiavimą.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

Taip pat žr.

„eArchiving“ iniciatyva

Pagal e. archyvavimo iniciatyvą teikiamos pagrindinės specifikacijos, programinė įranga, mokymai ir žinios, kad žmonės galėtų ilgiau saugoti informaciją.

Skaitmeninės Europos programa. Darbo programos

Bendri tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir siektini rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai aprašyti darbo programose. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus darbo programų dokumentus ir pakeitimus, kai juos patvirtins Europos Komisija.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai skaitmeninės Europos programoje

Skaitmeninės Europos programos tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus, padedant mums pasiekti eksalygmens superkompiuterių – skaičiavimo, kurio galia prilygsta visos ES gyventojų mobiliųjų telefonų kompiuterijos...