Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.

    „“

Suteikdami prieigą prie techninių žinių ir bandymų, taip pat galimybę išbandyti prieš investuodami, EDIH padeda įmonėms tobulinti verslo ir (arba) gamybos procesus, produktus ar paslaugas naudojant skaitmenines technologijas. Jie taip pat teikia inovacijų paslaugas, pavyzdžiui, finansavimo konsultacijas, mokymą ir įgūdžių ugdymą, kurie yra labai svarbūs sėkmingai skaitmeninei transformacijai. Taip pat atsižvelgiama į aplinkos klausimus, visų pirma susijusius su skaitmeninių technologijų naudojimu tvarumui ir žiediškumui užtikrinti.

Europos inovacijų centrai derina regioninio dalyvavimo naudą ir visos Europos tinklo teikiamas galimybes. Dėl šio regioninio dalyvavimo vietos kalbų ir inovacijų ekosistemoje jie gali teikti paslaugas, kurių reikia vietos įmonėms. Tinklo aprėptis Europoje sudaro palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais tarp įvairių šalių centrų ir teikti specializuotas paslaugas regionuose, kai vietos lygmeniu nėra reikiamų įgūdžių.

Priėmus Skaitmeninės Europos programos darbo programą (DIGITAL) (.pdf), jau užbaigtas pirmasis ribotas kvietimas teikti paraiškas dėl EDIH – tikimasi, kad iki 2022 m. pabaigos bus pasirašytos ir pradės veikti 136 dotacijos. 50 % finansavimo skiria DIGITAL, o kitus 50 % – valstybės narės ir (arba) jų regionai. Nacionalinės vyriausybės ir regioninės valdžios institucijos atliko pagrindinį vaidmenį EDIH atrankos procese, nustatydamos tinkamus kandidatus į Europos kvietimus teikti paraiškas.

Šią pradinę EDIH atranką papildys antrasis riboto naudojimo kvietimas, kuris turėtų būti paskelbtas rugsėjo 29 d. ir baigsis 2022 m. lapkričio 16 d.

Aukštos kokybės kandidatai į EDIH, kuriems nebuvo skirtas Europos finansavimas, gavo pažangumo ženklą.  Kai kuriuos iš jų finansuos jų valstybės narės arba regionai, o pradėjus veikti, jie taip pat gali tapti EDIH tinklo dalimi.

Skaitmeninis transformacijos greitintuvas

EDIH tinklą rems skaitmeninės transformacijos greitintuvas (DTA). DTA padeda Europos Komisijai kurti gyvybingą centrų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendruomenę. Šiuo tikslu DTA skatina tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir žinių perdavimą tarp EDIH, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, viešojo sektoriaus ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir iniciatyvų. DTA valdys tinklo buvimą žiniatinklyje, talpins tinkamą programinės įrangos platformą ir priemones, įskaitant naujausią internetinį EDIH katalogą.

Be to, DTA įvertins EDIH tinklo veiklos rezultatus ir įvertins EDIH poveikį jų remiamų organizacijų skaitmeninei brandai. Šiuo tikslu Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras sukūrė skaitmeninio brandumo vertinimo priemonę, kurią naudos visi EDIH klientų skaitmeninio brandumo pažangai įvertinti. DTA padės EDIH įdiegti ir naudoti šią priemonę.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir kitos iniciatyvos

JTCtaip pat parengė praktinį investicijų į skaitmeninių inovacijų centrus gerosios patirties vadovą. Vadovo tikslas – remti regioninį, nacionalinį ir RIS3 (Regioninė mokslinių tyrimų ir inovacijų pažangiajai specializacijai strategija) įgyvendinimą ir politikos formavimą.

Daugelis Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) yra grindžiami esamais klasteriais arba apima organizacijas, kurios priklauso Europos įmonių tinklo (EEN) konsorciumams. MVĮ strategijoje taip pat įsipareigojama plėsti skaitmeninių inovacijų centrus, susijusius su „Startup Europe“ ir EĮT, ir teikti sklandžias paslaugas vietos ir regionų ekosistemose. Daugiau informacijos apie šį bendradarbiavimą pateikiama rekomendaciniame dokumente (.pdf).

Related Content

Big Picture

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

See Also

eArchiving

eArchiving – suteikia pagrindines specifikacijas, programinę įrangą, mokymą ir žinias, kad padėtų žmonėms saugoti informaciją ilgiau.

DIGITAL Europe programa. Darbo programos

Darbo programose aprašyti bendrieji tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus dokumentus ir darbo programų pakeitimus, kai juos priims Europos Komisija.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai DIGITAL Europe programoje

Programos „DIGITAL Europe“ tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus ir taip padėti mums pasiekti eksalygmens superkompiuteriją, t. y. skaičiavimą, kurio galia būtų panaši į visų ES gyventojų mobiliųjų telefonų...