Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä asiointipisteitä, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään.

    ”MINÄ”

Tarjoamalla teknisen asiantuntemuksen ja testauksen sekä mahdollisuuden ”testata ennen investointeja” EDIH:t tukevat yrityksiä parantamaan digitaalisia teknologioita käyttäviä liiketoiminta-/tuotantoprosesseja, tuotteita tai palveluja. Ne tarjoavat myös innovointipalveluja, kuten rahoitusneuvontaa, koulutusta ja osaamisen kehittämistä, jotka ovat keskeisiä onnistuneen digitalisaation kannalta. Huomioon otetaan myös ympäristökysymykset, erityisesti digitaaliteknologioiden käyttö kestävyyden ja kiertotalouden edistämiseksi.

EDIH:t yhdistävät alueellisen läsnäolon edut yleiseurooppalaisen verkoston tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä alueellinen läsnäolo antaa niille hyvät mahdollisuudet tarjota paikallisten yritysten tarvitsemia palveluja paikallisen kielen ja innovaatioekosysteemin kautta. Verkoston eurooppalainen kattavuus helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa eri maiden keskusten välillä sekä erikoistuneiden palvelujen tarjoamista eri alueilla, kun tarvittavaa osaamista ei ole saatavilla paikallisesti.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman (DIGITAL) työohjelman (.pdf) hyväksymisenjälkeen ensimmäinen rajoitettu ehdotuspyyntö on jo saatu päätökseen 136 apurahalla, jotka on tarkoitus allekirjoittaa ja ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. DIGITAL myöntää 50 prosenttia rahoituksesta ja loput 50 prosenttia jäsenvaltioista ja/tai niiden alueilta. Jäsenvaltioiden hallituksilla ja alueviranomaisilla oli keskeinen rooli Euroopan digitaali-innovaatiokeskittymien valintaprosessissa, sillä ne määrittelivät sopivia ehdolla olevia EDIH:iä vastaamaan eurooppalaiseen ehdotuspyyntöön.

Euroopan digitaali-innovaatiokeskittymien alkuperäistä valintaa täydennetään toisella rajoitetulla ehdotuspyynnöllä, joka on tarkoitus käynnistää 29. syyskuuta ja joka päättyy 16. marraskuuta 2022.

Laadukkaat eurooppalaiset digitaali-innovaatiokeskittymät, joihin ei ollut saatavilla EU:n rahoitusta, ovat saaneet huippuosaamismerkin.  Osa niistä rahoitetaan niiden jäsenvaltioilta tai alueilta, ja kun ne ovat toiminnassa, niistä voi tulla myös osa Euroopan digitaali-innovaatiokeskittymien verkostoa.

Digitaalinen muutos kiihdytin

EDIH-verkkoa tukee Digital Transformation Accelerator (Digital Transformation Accelerator, DTA). DTA tukee Euroopan komissiota elinvoimaisen keskusten ja muiden sidosryhmien yhteisön rakentamisessa. Tätä varten DTA-sopimuksella edistetään verkostoitumista, yhteistyötä ja tietämyksen siirtoa EDIH:n, pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten, julkisen sektorin ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien ja aloitteiden välillä. DTA hallinnoi verkon läsnäoloa, isännöi asianmukaista ohjelmistoalustaa ja työkaluja ja sisältää ajantasaisen verkkoluettelon EDIH-keskuksista.

Lisäksi DTA-arvioinnissa arvioidaan EDIH-verkoston suorituskykyä ja arvioidaan EDIH:n vaikutusta niiden tukemien organisaatioiden digitaaliseen kypsyyteen. Tätä varten Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt digitaalisen kypsyyden arviointivälineen, jota kaikki EDIH:t käyttävät mittaamaan EDIH-asiakkaiden digitaalista kypsyyttä. DTA tukee EDIH:tä tämän välineen käyttöönotossa ja käytössä.

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ja muut aloitteet

YTKon myös laatinut käytännön käsikirjan, jossa on hyviä käytäntöjä digitaali-innovointikeskittymiin tehtäviä investointeja varten. Käsikirjan tavoitteena on tukea alueellista, kansallista ja RIS3-strategian (Regional Strategy for Research and Innovation for Smart Specialisation) täytäntöönpanoa ja päätöksentekoa.

Monet Euroopan digitaali-innovointikeskittymät (EDIH) perustuvat olemassa oleviin klustereihin tai sisältävät organisaatioita, jotka ovat osa Yritys-Eurooppa-verkoston konsortioita. Pk-yritysstrategiassa sitoudutaan myös laajentamaan digitaali-innovointikeskittymiä Startup Europen ja EEN:n yhteydessä ja tarjoamaan saumatonta palvelua paikallisissa ja alueellisissa ekosysteemeissä. Ohjeasiakirjassa (.pdf) annetaan tarkempia tietoja yhteistyöstä.

Related Content

Big Picture

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on uusi EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.

See Also

eArchiving

eArchiving – tarjoaa ydinspesifikaatioita, ohjelmistoja, koulutusta ja tietoa, jotka auttavat ihmisiä tallentamaan tietoja pidempään.

DIGITAL Europe -ohjelma – työohjelmat

Työohjelmissa kuvataan kunkin aihealueen yleiset tavoitteet, soveltamisala, tulokset ja tuotokset sekä talousarviomäärärahat. Tältä verkkosivulta löydät asiaankuuluvat asiakirjat ja muutokset työohjelmiin sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt ne.

Taidot DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelmasta rahoitetaan erityisohjelmien ja harjoittelujaksojen suunnittelua ja toteuttamista tuleville asiantuntijoille keskeisillä valmiuksien aloilla, kuten datan ja tekoälyn, kyberturvallisuuden, kvantti- ja suurteholaskennan aloilla.

DIGITAL Europe -ohjelman supertietokoneet

DIGITAL Europe -ohjelman tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n suurteholaskenta- ja tietojenkäsittelyvalmiuksia ja auttaa meitä saavuttamaan eksa-luokan supertietokoneet, joiden teho on verrattavissa EU:n koko väestön matkapuhelimien laskentavalmiuksien yhdistämiseen, vuoteen...