Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālās inovācijas centri

Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH) ir vienas pieturas aģentūras, kas palīdz uzņēmumiem un publiskā sektora organizācijām reaģēt uz digitālajām problēmām un kļūt konkurētspējīgākām.

EDIH atbalsta uzņēmumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības/ražošanas procesus, produktus vai pakalpojumus, izmantojot digitālās tehnoloģijas:

  • piekļuves nodrošināšana tehniskajai kompetencei un testēšanai, kā arī iespēja “testēt pirms ieguldījuma”
  • sniegt inovācijas pakalpojumus, piemēram, konsultācijas par finansējumu, apmācību un prasmju attīstību, kas ir būtiski sekmīgai digitālajai pārveidei;
  • palīdzēt uzņēmumiem risināt vides jautājumus, jo īpaši digitālo tehnoloģiju izmantošanu ilgtspējai un apritīgumam.

EDIH apvieno priekšrocības, ko sniedz reģionāla klātbūtne, ar iespējām, kas pieejamas Eiropas tīklam. Pateicoties vietējai valodu un inovācijas ekosistēmai, tās ir labi piemērotas, lai sniegtu pakalpojumus, kas vajadzīgi vietējiem uzņēmumiem. Tīkla pārklājums Eiropā atvieglo paraugprakses apmaiņu starp centriem dažādās valstīs, kā arī specializētu pakalpojumu sniegšanu reģionos, ja nepieciešamās prasmes nav pieejamas vietējā līmenī.

Pēcprogrammas “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) (.pdf) pieņemšanaspirmais ierobežotais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus EDIH tika pabeigts ar 136 projektiem, un lielākā daļa centru sāka darboties 2023. gada janvārī.  Otrais uzaicinājums tika izsludināts, lai papildinātu EDIH atlasi un novērstu tīkla nepilnības, kā rezultātā tika atlasīti vēl 15 centri. Šie citi centri, visticamāk, sāks darboties 2023. gada vidū.  Saskaņā ar šo programmu 50 % finansējuma nodrošina DIGITAL, bet pārējos 50 % nodrošina dalībvalstis, asociētās valstis, to reģioni un/vai privāti avoti. Valstu valdībām un reģionālajām iestādēm bija galvenā loma EDIH atlases procesā, nosakot piemērotus EDIH kandidātus, lai atbildētu uz Eiropas uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Augstas kvalitātes kandidāti EDIH, kuriem nebija pieejams DIGITAL finansējums, ir saņēmuši izcilības zīmogu. Dažas no tām finansēs to dalībvalstis vai reģioni, un, tiklīdz tās sāks darboties, tās var arī kļūt par daļu no EDIH tīkla.

EDIH tīkls

Ar EDIH tīklu Eiropas Komisija vēlas veidot dinamisku centru un citu ieinteresēto personu kopienu, veicinot tīklu veidošanu, sadarbību un zināšanu pārneses pasākumus starp EDIH, MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, publisko sektoru un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām un iniciatīvām. Digitālās pārveides paātrinātājs (DTA) atbalsta šā mērķa sasniegšanu, pārvaldot tīkla klātbūtni tīmeklī un mitinot atbilstošu programmatūras platformu un rīkus, tostarp EDIH tiešsaistes katalogu.

EDIH tīkla tīmekļa portāls ietver rīkus EDIH tīkla darbības novērtēšanai, novērtējot EDIH ietekmi uz to organizāciju digitālo briedumu, kuras tās atbalsta. Šajā nolūkā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs ir izstrādājis digitālā termiņa novērtēšanas rīku, ko var izmantot visi EDIH, lai novērtētu savu klientu digitālās gatavības progresu. Digitālā termiņa novērtēšanas rīks ir pieejams tīmekļa portāla sadaļā, kas rezervēta reģistrētiem EDIH.

Eiropas digitālās inovācijas centri un citas iniciatīvas

Daudzi EDIH ietver organizācijas, kas ir daļa no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) vai Eiropas rūpniecības klasteriem (EIC). EDIH būtu jāveido cieša saikne ar citiem tīkliem, tostarp EEN, EIC un Start-up Europe, lai nodrošinātu vienotu pakalpojumu MVU vietējās un reģionālajās ekosistēmās. Tiek izstrādāts vadlīniju dokuments, lai nodrošinātu labu praksi un sīkāku informāciju par šo sadarbību.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir ES finansēšanas programma, kas vērsta uz digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Skatīt arī

E-arhivēšanas iniciatīva

E-arhivēšanas iniciatīva nodrošina galvenās specifikācijas, programmatūru, apmācību un zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem uzglabāt informāciju ilgāk.

Programma “DIGITĀLĀ Eiropa” — darba programmas

Vispārējie mērķi, darbības joma, rezultāti un nodevumi, kā arī budžeta piešķīrumi katram tematam ir aprakstīti darba programmās. Šajā tīmekļa vietnē atradīsiet darba programmu attiecīgos dokumentus un grozījumus pēc tam, kad tos būs pieņēmusi Eiropas Komisija.

Prasmes programmā DIGITAL Europe

Programma DIGITAL Europe finansēs specializētu programmu un stažēšanās izstrādi un nodrošināšanu nākamajiem ekspertiem tādās svarīgās spēju jomās kā dati un mākslīgais intelekts, kiberdrošība, kvantu un HPC.

Superdatošana programmā DIGITAL Europe

Programmas DIGITAL Europe mērķis ir līdz 2022./2023. gadam izveidot un stiprināt ES superdatošanas un datu apstrādes spējas, palīdzot mums sasniegt eksalīmeņa superdatošanas — datošanas — skaitļošanas jaudu, kuras jauda ir salīdzināma ar visu ES iedzīvotāju mobilo tālruņu...