Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālās inovācijas centri

Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH) ir vienas pieturas aģentūras, kas palīdz uzņēmumiem un publiskā sektora organizācijām reaģēt uz digitālajām problēmām un kļūt konkurētspējīgākiem.

EDIH palīdz uzņēmumiem uzlabot uzņēmējdarbības/ražošanas procesus, produktus vai pakalpojumus, izmantojot digitālās tehnoloģijas:

  • nodrošināt piekļuvi tehniskajām zināšanām un pārbaudēm, kā arī iespēju “testēt pirms ieguldījumu veikšanas”;
  • sniegt inovācijas pakalpojumus, piemēram, finansēšanas konsultācijas, apmācību un prasmju pilnveidošanu, kas ir būtiska sekmīgai digitālajai pārveidei.
  • palīdzēt uzņēmumiem risināt vides jautājumus, jo īpaši digitālo tehnoloģiju izmantošanu ilgtspējai un apritīgumam.

EDIH apvieno reģionālās klātbūtnes priekšrocības ar iespējām, kas pieejamas Eiropas mēroga tīklam. Šī reģionālā klātbūtne padara tos piemērotus, lai sniegtu pakalpojumus, kas nepieciešami vietējiem uzņēmumiem, izmantojot vietējo valodu un inovācijas ekosistēmu. Tīkla Eiropas pārklājums veicina paraugprakses apmaiņu starp centriem dažādās valstīs, kā arī specializētu pakalpojumu sniegšanu visos reģionos, ja vajadzīgās prasmes nav pieejamas vietējā līmenī.

PēcDigitālās Eiropas programmas darba programmas (DIGITAL) (.pdf) pieņemšanaspirmaisierobežotais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus EDIH tika pabeigts ar 136 projektiem, un lielākā daļa centru sāka darboties 2023. gada janvārī.  Tika izsludināts otrs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, lai papildinātu EDIH atlasi un novērstu trūkumus tīklā, kā rezultātā tika atlasīti vēl 15 centri. Šie papildu centri, visticamāk, sāks darboties līdz 2023. gada vidum.  Saskaņā ar šo programmu 50 % finansējuma nodrošina DIGITAL, bet pārējos 50 % nodrošina dalībvalstis, asociētās valstis, to reģioni un/vai privātie avoti. Valstu valdībām un reģionālajām iestādēm bija galvenā loma EDIH atlases procesā, identificējot piemērotus EDIH kandidātus, kas atbild uz Eiropas uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Augstas kvalitātes kandidāti EDIH, kuriem nebija pieejams DIGITAL finansējums, ir saņēmuši izcilības zīmogu. Dažas no tām finansēs attiecīgās dalībvalstis vai reģions, un, tiklīdz tās sāks darboties, tās var kļūt arī par daļu no EDIH tīkla.

EDIH tīkls

Ar EDIH tīklu Eiropas Komisija vēlas izveidot dinamisku centru un citu ieinteresēto personu kopienu, veicinot tīklu veidošanu, sadarbību un zināšanu pārneses pasākumus starp EDIH, MVU un vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, publisko sektoru un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām un iniciatīvām. Digitālās transformācijas paātrinātājs (DTA) atbalsta šā mērķa sasniegšanu, pārvaldot tīkla klātbūtni tīmeklī un mitinot piemērotu programmatūras platformu un rīkus, tostarpEDIH tiešsaistes katalogu.

EDIH tīkla tīmekļa portāls ietver rīkus EDIH tīkla darbības novērtēšanai, novērtējot EDIH ietekmi uz to atbalstīto organizāciju digitālo briedumu. Šajā nolūkā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs ir izstrādājis digitālā termiņa novērtēšanas rīku,ko var izmantot visi EDIH, lai novērtētu savu klientu digitālā termiņa progresu. Digitālā termiņa novērtēšanas rīks ir pieejams tīmekļa portāla sadaļā, kas rezervēta reģistrētiem EDIH.

Eiropas digitālās inovācijas centri un citas iniciatīvas

Daudzi EDIH ir organizācijas, kas ir daļa noEiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN)vai Eiropas rūpniecības kopu (EIC).EDIH būtu jāizveido cieša saikne ar citiem tīkliem, tostarp EEN, EIC un Start-up Europe, lai nodrošinātu netraucētu pakalpojumu MVU vietējās un reģionālajās ekosistēmās. Tiek izstrādātas vadlīnijas, lai sniegtu labu praksi un sīkāku informāciju par šo sadarbību.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Programma “Digitālā Eiropa”

The Digital Europe Programme (DIGITAL) is a new EU funding programme focused on bringing digital technology to businesses, citizens and public administrations.

Skatīt arī

eArhivēšana

eArchiving — nodrošina galvenās specifikācijas, programmatūru, apmācību un zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem uzglabāt informāciju ilgāk.

Programma “DIGITAL Europe” — darba programmas

Vispārējie mērķi, darbības joma, rezultāti un sasniedzamie rezultāti, kā arī budžeta piešķīrumi katram tematam ir aprakstīti darba programmās. Šajā tīmekļa vietnē ir atrodami attiecīgie darba programmu dokumenti un grozījumi pēc tam, kad tos būs pieņēmusi Eiropas Komisija.

Prasmes programmā DIGITAL Europe

Programma DIGITAL Europe finansēs specializētu programmu un stažēšanās izstrādi un nodrošināšanu nākamajiem ekspertiem tādās svarīgās spēju jomās kā dati un mākslīgais intelekts, kiberdrošība, kvantu un HPC.

Superdatošana programmā DIGITAL Europe

Programmas DIGITAL Europe mērķis ir līdz 2022./2023. gadam veidot un stiprināt ES superdatošanas un datu apstrādes spējas, palīdzot mums sasniegt eksalīmeņa superdatošanu — datošanu ar jaudu, kas pielīdzināma visu ES iedzīvotāju mobilo tālruņu skaitļošanas spēju apkopošanai. Tās...