Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha

Is ionaid ilfhreastail iad na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIHanna) a thacaíonn le cuideachtaí agus le heagraíochtaí san earnáil phoiblí freagairt do dhúshláin dhigiteacha agus a bheith níos iomaíche.

Tacaíonn EDIHanna le cuideachtaí feabhas a chur ar phróisis ghnó/tháirgthe, ar tháirgí nó ar sheirbhísí a úsáideann teicneolaíochtaí digiteacha tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • rochtain a sholáthar ar shaineolas teicniúil agus ar thástáil, chomh maith leis an bhféidearthacht ‘tástáil a dhéanamh roimh infheistíocht’
  • seirbhísí nuálaíochta a chur ar fáil, amhail comhairle, oiliúint agus forbairt scileanna a mhaoiniú, ar seirbhísí iad atá lárnach sa chlaochlú digiteach rathúil
  • cabhrú le cuideachtaí dul i ngleic le saincheisteanna comhshaoil, go háirithe úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ar mhaithe leis an inbhuanaitheacht agus leis an gciorclaíocht.

Comhcheanglaíonn EDIHanna na buntáistí a bhaineann le láithreacht réigiúnach agus na deiseanna atá ar fáil do líonra uile-Eorpach. Fágann an láithreacht réigiúnach sin go bhfuil siad in ann na seirbhísí atá de dhíth ar chuideachtaí áitiúla a chur ar fáil, tríd an éiceachóras teanga agus nuálaíochta áitiúil. Le cumhdach Eorpach an líonra, éascaítear malartú dea-chleachtas idir moil i dtíortha éagsúla chomh maith le soláthar seirbhísí speisialaithe ar fud na réigiún nuair nach bhfuil na scileanna riachtanacha ar fáil go háitiúil.

Tar éis ghlacadhchlár oibre anChláir don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) (.pdf), tugadh chun críche an chéad ghlao srianta ar EDIHanna agus roghnaíodh 136 thionscadal agus tá formhór na mol oibríochtúil i mí Eanáir 2023.  Seoladh an dara glao chun cur le roghnú EDIHanna agus chun na bearnaí sa Líonra a líonadh, rud a d’fhág gur roghnaíodh 15 mhol eile. Is dócha go mbeidh na moil bhreise sin ag feidhmiú faoi lár 2023.  Faoin gclár seo, is iad DIGITAL a chuireann 50 % den mhaoiniú ar fáil, agus is iad na Ballstáit, na tíortha comhlachaithe, a réigiúin agus/nó a bhfoinsí príobháideacha a chuireann an 50 % eile ar fáil. Bhí ról lárnach ag na rialtais náisiúnta agus ag na húdaráis réigiúnacha i bpróiseas roghnúcháin na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha trí EDIHanna oiriúnacha a shainaithint chun freagairt do na glaonna Eorpacha ar thograí.

Tá Séala Barr Feabhais faighte ag EDIHanna iarrthóirí ar ardchaighdeán, nach raibh aon mhaoiniú DIGITAL ar fáil dóibh. Maoineoidh a mBallstáit nó a réigiún cuid díobh sin agus a luaithe a bheidh siad oibríochtúil, is féidir leo a bheith mar chuid de líonra na Mol Nuálaíochta Digití Eorpacha freisin.

Líonra EDIH

Leis an líonra EDIH, is mian leis an gCoimisiún Eorpach pobal bríomhar moil agus páirtithe leasmhara eile a chur ar bun lena gcothófar gníomhaíochtaí líonraithe, comhair agus aistrithe eolais idir EDIH, FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe, an earnáil phoiblí agus na geallsealbhóirí agus na tionscnaimh ábhartha eile. Tá an Luasaire um Chlaochlú Digiteach (DTA) ag tacú leis an sprioc sin a bhaint amach, trí láithreacht ghréasáin an líonra a bhainistiú, agus trí ardán agus uirlisí bogearraí iomchuí a óstáil, lena n-áirítear catalóg ar líne na EDIHanna.

Áirítearar thairseach ghréasáin líonraEDIH uirlisí chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht líonra EDIH, rud a léiríonn an tionchar atá ag EDIHanna ar aibíocht dhigiteach na n-eagraíochtaí a dtacaíonn siad leo. Chuige sin, d’fhorbair Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh uirlisMheasúnaithe ar Aibíocht Dhigiteachis féidir le gach EDIH a úsáid chun dul chun cinn aibíochta digití a gcustaiméirí a thomhas. Tá an uirlis um Measúnú ar Aibíocht Dhigiteach ar fáil sa roinn den tairseach ghréasáin atá curtha in áirithe do EDIHanna cláraithe.

Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha agus tionscnaimh eile

Áirítear ar goleor EDIHanna eagraíochtaí atá mar chuid denLíonra Fiontar Eorpach (EEN)nó de Bhraislí Tionsclaíocha Eorpacha (EIC). Ba cheart doEDIHanna nasc láidir a fhorbairt le líonraí eile, lena n-áirítear LFE, EIC agus Start-up Europe, chun seirbhís gan uaim a sholáthar do FBManna laistigh d’éiceachórais áitiúla agus réigiúnacha. treoirdhoiciméadá fhorbairt chun dea-chleachtais agus tuilleadh sonraí faoin gcomhar sin a chur ar fáil.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An Clár don Eoraip Dhigiteach

Is clár cistiúcháin nua de chuid an Aontais é an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus do riaracháin phoiblí.

Féach freisin

ríomh-Chartlannú

eArchiving — Soláthraíonn sonraíochtaí lárnacha, bogearraí, oiliúint agus eolas chun cabhrú le daoine faisnéis a stóráil ar feadh tréimhse níos faide.

Clár DIGITAL na hEorpa — Cláir Oibre

Déantar cur síos sna cláir oibre ar chuspóirí foriomlána, ar raon feidhme, ar thorthaí agus ar spriocanna insoláthartha chomh maith le leithdháiltí buiséid le haghaidh gach topaice. Ar an leathanach gréasáin seo, gheobhaidh tú doiciméid agus leasuithe ábhartha le haghaidh na...

Scileanna sa chlár DIGITAL Europe

Leis an gclár DIGITAL Europe, maoineofar cláir agus tréimhsí oiliúna speisialaithe a dhearadh agus a sholáthar do shaineolaithe amach anseo i bpríomhréimsí acmhainneachta amhail sonraí agus an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, candam agus an ríomhaireacht ardfheidhmíochta.

An tsár-ríomhaireacht sa chlár DIGITAL Europe

Is é is aidhm don chlár DIGITAL Europe acmhainní sár-ríomhaireachta agus próiseála sonraí an Aontais a fhorbairt agus a neartú, rud a chuideoidh linn sár-ríomhaireacht eacsascálaithe a bhaint amach — ríomhaireacht a bhfuil cumhacht aici atá inchomparáide le cumais ríomhaireachta...