Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Küberturvalisuse programm DIGITAL Europe

Digitaalse Euroopa programm aitab ELil saavutada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme.

Kuna üha enam teenuseid internetis liigub, on küberjulgeolek muutunud digimaailma jaoks ülioluliseks. Küberturvalisuse tugev ühine tase kaitseb meid pahatahtliku kübertegevuse eest, mis ohustab meie majandust ja meie eluviisi.

Küberturvalisus on ka majanduslik võimalus: ülemaailmne toodete ja teenuste turg kasvab igal aastal 15–20 %. Ja see on Euroopa digitaalse suveräänsuse saavutamise eeltingimus.

Digitaalse Euroopa programm pakub võimalust tõsta küberturvalisuse ühtset taset kogu ELis, rõhutades ELi küberjulgeoleku strateegiat.

Programm „Digitaalne Euroopa“ on investeerimisprogramm, mis aitab ELil saavutada väärtustel põhinevat tehnoloogiaraamistikku. See hõlmab isikuandmete kaitse üldmäärust, uusi ettepanekuid võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi, tehisintellekti ning digiteenuste ja digiturgude õigusaktide kohta.

Ta investeerib Euroopa küberturvalisuse taristute ehk küberkilbi ehitamisse. Ning edendab tipptasemel küberturvalisuse tavade ja seadmete laialdast kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu. See on väga oluline ELi digitaalse suveräänsuse ülesehitamiseks, mis tugineb andmetaristu, -võrkude ja -side terviklikkusele ja vastupidavusele.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ küberturvalisuse sektsiooni haldab tulevane Bukarestis loodav Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute pädevuskeskus. See pädevuskeskus teeb koostööd riiklike koordineerimiskeskuste võrgustikuga. Koos koordineerivad nad ka ELi, liikmesriikide ja tööstuse küberturvalisuse investeeringuid.

Tegevuseesmärgid

Programmi „Digitaalne Euroopa“ loomist käsitleva määruse eesmärk on toetada järgmisi tegevuseesmärke:

  • täiustatud küberturvalisuse seadmed, vahendid ja andmetaristud koos liikmesriikidega;
  • küberturvalisusega seotud teadmised, suutlikkus ja oskused; parimad tavad;
  • tõhusate tipptasemel küberturvalisuse lahenduste laialdane kasutuselevõtt, pöörates erilist tähelepanu avaliku sektori asutustele ja VKEdele;
  • liikmesriikide ja erasektori võimekus võrgu- ja infoturbe direktiivi toetamiseks;
  • vastupidavus, riskiteadlikkus, vähemalt küberturvalisuse põhitasemed;
  • suurendada sünergiat ja koordineerimist küberturvalisuse tsiviil- ja kaitsevaldkonna vahel, hõlbustades teadmiste ja parimate tavade vahetamist ja palju muud.

Seotud sisu

Üldpilt

Programm „Digitaalne Euroopa“

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtetesse, kodanikesse ja haldusasutustesse.

Vaata lisaks

eArhiveerimise algatus

Algatus eArchiving pakub põhilisi spetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, et aidata inimestel teavet kauem säilitada.

Programm „Digitaalne Euroopa“ – tööprogrammid

Tööprogrammides kirjeldatakse iga teema üldisi eesmärke, ulatust, tulemusi ja tulemusi ning eelarveeraldisi. Sellelt veebilehelt leiate tööprogrammide asjakohased dokumendid ja muudatused pärast seda, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud.

Oskused DIGITAL Europe’i programmis

Programm „DIGITAL Europe“ rahastab eriprogrammide ja -praktika väljatöötamist ja pakkumist tulevastele ekspertidele sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu andmed ja tehisintellekt, küberjulgeolek, kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.

Superandmetöötlus programmis „DIGITAL Europe“

Programmi „DIGITAL Europe“ eesmärk on suurendada ja tugevdada ELi superandmetöötlus- ja andmetöötlussuutlikkust, aidates meil jõuda 2022.–2023. aastaks eksatasandi superandmetöötluseni, mille võimsus on võrreldav kogu ELi elanikkonna mobiiltelefonide andmetöötlusvõimaluste...

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis toetavad ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone digiprobleemidele reageerimisel ja konkurentsivõime suurendamisel.

Muud