Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

„Euroopa uudistemeedia foorum: tööstuse ümberkujundamine“ lühiülevaade

29. novembril 2021 korraldas komisjon teise Euroopa uudistemeedia foorumi, mis keskendus sektori tööstuse ümberkujundamisele.

Üritus hõlmas seitset temaatilist sessiooni, milles käsitleti tööstuse vastupanuvõime ja ümberkujundamise põhiteemasid, nagu uued äri- ja tulumudelid, publiku kaasamise uued viisid, mitmekesisus, meedia lähenemine, uued formaadid ja partnerlused. 

Kõikjalt Euroopast ja mujalt ühines Euroopa meedia tippjuhtide rühm raadio-, ajakirjandus-, televisiooni- ja multimeediasektorist. Sõna võtsidka siseturu volinik Thierry Breton,Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová ja Euroopa Parlamendi liige Dace Melbārde. 

Arvamuste vahetused rõhutasid Euroopa meediaorganisatsioonide huvi innovatsiooni, jõupingutuste ühendamise ning publiku ja tulude säilitamise nimel tehtava koostöö vastu. Üle 500 inimese liitus nii Brüsselis kui ka internetis, et jälgida istungeid, vahetada kõnelejatega arvamusi ja jagada oma seisukohti. 

Saate programmiga tutvuda siin, lugeda meie ammendavat aruannet siit ja jälgida arutelusid allpool esitatud videotes.

Vaata foorumit

Avakoosolek

18 kuud pärast pandeemia puhkemist on meediamaastik muutumas. Milline on uudistemeedia tarbimine? Millised on selle perioodi peamised määravad suundumused ja millised on tulevikuväljavaated?

Kuulamise 1. osa: Uuendused tulu teenimiseks 

Seoses tulude vähenemisega on uute tugevate ärimudelite loomine äärmiselt oluline. Millised on viimased uuendused? Mis saab reklaamitulust?

Koosoleku 2. osa Jätkusuutliku ja sõltumatu mudeli loomine 

Meediaorganisatsioonid peavad rahalise sõltumatuse saavutamiseks välja töötama uued strateegiad. Mis on praegu sõltumatu meediasektor? Kuidas leida kriisi ajal kestlik mudel?

Osa – Kogukondade kaasamine 

Suurenenud konkurentsi tingimustes kohandavad ja uuendavad paljud meediaorganisatsioonid oma suhteid publikuga, et neid säilitada ja pakkuda neile kvaliteetset sisu, mis räägib nendega. Millised on nende uued lähenemisviisid?

Istung: Uudised, mis räägivad kõigile sihtrühmadele 

Arvestades kasvavat nõudlust suurema kaasatuse järele, muutuvad meediaorganisatsioonid teadlikumaks oma vastutusest ja mõjust. Kuidas käsitletakse mitmekesisust? Kuidas see sobitub nende ärimudelitesse?

Istung: Meedia lähenemine ja usaldus

Meedia ja sisu ühtlustumine internetis ning seadmete omavaheline ühendamine on kindlasti suundumused. Kuidas meediarühmad ja osalejad kohanevad? Kuidas tagatakse, et inimesed saavad internetis jagatud sisu usaldada?

Istung: Uute vormingute väljatöötamine 

Kodanikud kasutavad üha enam visuaalsemaid ja interaktiivsemaid veebivorme ning enamasti uudiste kogumise platvorme. Kuidas uudistemeedia organisatsioonid selle uue nõudlusega kohanevad? 

Istung: Partnerlused ja meedia mitmekesisus 

Mitmesugused partnerlused ja rahastamismudelid võivad pakkuda lähenemisviise innovatsioonile ja toetada uudismeediaorganisatsioonide sõltumatust. Milliste ettevõtete poole saavad meediaväljaanded pöörduda?

Tutvustama projekte

Need projektid esindavad Euroopa meedia jõupingutusi sektori tugevdamiseks. Käimas on horisontaalne uuring Euroopa sisujagamisplatvormi teostatavuse kohta ning konkreetne näide innovatsioonist ja koostööst raadiosektoris.

Viimane istung: Vaade tulevikku 

Euroopa turg on väga mitmekesine. Meedia konsolideerumise suundumuse kõrval pakuvad mitmesugused piirkondlikud ja kohalikud osalejad meie kogukondadele kvaliteetseid uudiseid. Milline on tulevik? Kuidas ühitada innovatsiooni, konsolideerimist ja mitmekesisust? 

Taustteave

Komisjon suhtleb korrapäraselt uudismeediatööstusega Euroopa uudistemeedia foorumi (ENMF) kaudu, mille eesmärk on töötada välja uuenduslik uudismeedia tegevuskava, mis võib aidata sektoril digitaalmajanduses ja -ühiskonnas jõudsalt areneda. Dialoog algas 2021. aasta märtsis esimese ajakirjanike turvalisuse teemalise väljaandega.

Related content

Euroopa uudistemeedia foorum: tööstuse ümberkujundamine – koondaruanne

Report / Study | 21 jaanuar 2022

Teine Euroopa uudistemeedia foorum (ENMF) keskendus Euroopa uudistemeedia organisatsioonide väljakutsetele ja uuendustele, uurides tööstuse põhiteemasid: tuluvood, ärimudelid, kogukonna kaasamine, mitmekesisus, meedia lähenemine, uued formaadid ja partnerlused.