Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil 5G kasutuselevõtule uued strateegilised eesmärgid, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

Loe lähemalt digikümnendi kohta
fix-empty

COVID-19 pandeemia on suurendanud üldsuse teadlikkust vajadusest täiustatud ühenduvuse järele. Ilma sellise ühenduvuseta ei oleks paljud haldusasutused, ettevõtted ja haridusasutused suutnud tegevust jätkata. Pandeemia tõi esile ühenduvuse tohutu potentsiaali meie majanduse tuleviku jaoks.

Komisjon esitas Euroopa lähenemisviisi digiteeritud majandusele ja ühiskonnale, võttes arvesse digiülemineku strateegilist tähtsust. Seda lähenemisviisi kirjeldati 2030. aasta digitaalkompassi teatises „Euroopa tee digikümnendile“.

5G eesmärgid digitaalseks kümnendiks: vähemalt ühes suurlinnas kõigis ELi riikides 2020. aasta lõpuks; asustatud piirkondades ja transporditeedel 2025. aasta lõpuks; kõigis asustatud piirkondades 2030. aasta lõpuks

5G-l on võtmeroll digitaalse kompassiga hõlmatud ühe põhipunktini jõudmisel: turvaline ja toimiv jätkusuutlik digitaristu. Komisjon teeb ettepaneku suurendada 5G-taristu kasutuselevõtuga seotud ambitsioonikust ELi tasandil. Selle eesmärk on tagada, et kõik Euroopa majapidamised oleksid 2030. aastaks kaetud gigabitivõrguga, kus kõik asustatud alad on hõlmatud 5G-ga. Strateegia eesmärk on võtta samal ajavahemikul kasutusele vähemalt 10 000 kliimaneutraalset, väga turvalist servasõlme.

Sellega seoses vaatab komisjon läbi Euroopa 5G strateegia, mis on sätestatud 2016. aasta 5G tegevuskavas.

5G-võrke kasutatakse praegu maailma juhtivates piirkondades. Kuigi enamik ELi riike on käivitanud 5G kommertsteenused, ei ole spektri eraldamine ja võrgu kasutuselevõtt nii kiire kui juhtivates riikides, nagu Lõuna-Korea ja USA.

Kuid Euroopa on võtnud juhtrolli 5G tööstusökosüsteemide arendamisel, tehes ambitsioonikaid katseinvesteeringuid, mis pakuvad tohutuid uusi turuvõimalusi. Selles kontekstis on keskse tähtsusega 5G juhtivate turgude loomine. Ja kuna tööstuse teadus- ja innovatsiooniinvesteeringud kalduvad ümber paigutama sinna, kus turud on arenenumad.

Üks sellise juhtiva turu potentsiaaliga valdkond on 5G-põhine ühendatud ja automatiseeritud liikuvus (CAM). Euroopa ühendamise rahastu digitaalprogramm peaks toetama 5G koridoride kasutuselevõttu CAMi jaoks. See avab selle ökosüsteemi Euroopas pärast strateegilise kasutuselevõtu tegevuskava (SDA), mille on välja töötanud suur hulk sidusrühmi.

Pakkumise poolel on oluline edutegur selliste võimaluste loomine ja ärakasutamine, et Euroopa saaks olla standardite kehtestaja 6G ja sellega seotud tehnoloogiavaldkondades.

Esiteks saavad Euroopa osalejad aidata tagada, et kujunemisjärgus võrgutehnoloogia standardid määratakse kindlaks Euroopa väärtuste, näiteks andmekaitse või inimkesksete lähenemisviiside alusel.

Teiseks peavad nad kujundama peamised tehnoloogiastandardid, eelkõige raadioside valdkonnas, kuna need määravad kindlaks Euroopa osalejate positsiooni intellektuaalomandi õiguste valdkonnas.

Lõpuks peavad Euroopa osalejad kujundama järgmise põlvkonna võrguarhitektuuri, et Euroopa tarnijad jääksid konkurentsivõimeliseks ja tagaksid täiustatud teenusefunktsioonide pakkumise. Näiteks tarkvaratehnoloogiate ja avatud liideste tõhusa kasutamise kaudu, täites samal ajal energiatõhususe nõudeid. Kavandatud arukate võrkude ja teenuste Euroopa partnerlus on nende eesmärkide saavutamise peamine võimaldaja.

Kuigi 5G tegevuskava strateegilised eesmärgid on jätkuvalt asjakohased, pidades eelkõige silmas 2025. aastaks vajalikke investeeringuid, suurendab uus 2030. aasta eesmärk Euroopa püüdlusi 5G-teenuste laialdase kättesaadavuse, 5G-põhiste juhtivate turgude arendamise ja 6G teenuse hea lähtepositsiooni saavutamiseks käesoleva aastakümne lõpuks.

 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.

Rohkem infot digikümnendi kohta

Euroopa digikümnend

EL töötab kogu digikümnendi jooksul välja inimkeskse ja kestliku digiühiskonna visiooni, et...