Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil uued strateegilised eesmärgid 5G kasutuselevõtuks, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

Lisateave digikümnendi kohta
fix-empty

COVID-19 pandeemia on suurendanud üldsuse teadlikkust täiustatud ühenduvuse vajadusest. Ilma sellise ühenduvuseta ei oleks paljud haldusasutused, ettevõtjad ja haridusasutused suutnud tegevust jätkata. Pandeemia tõi esile ühenduvuse tohutu potentsiaali meie majanduse tuleviku jaoks.

Komisjon esitas Euroopa lähenemisviisi digimajandusele ja -ühiskonnale, võttes arvesse digiülemineku strateegilist tähtsust. Seda lähenemisviisi kirjeldati 2030. aasta digikompassi teatises „Euroopa tee digikümnendil“.

Digikümnendi 5G eesmärgid: vähemalt ühes suurlinnas kõigis ELi riikides 2020. aasta lõpuks; asustatud piirkondades ja transporditeedel 2025. aasta lõpuks; kõigis asustatud piirkondades 2030. aasta lõpuks

5G-l on võtmeroll digikompassi sihtpunktini jõudmisel: turvaline ja toimiv jätkusuutlik digitaristu. Komisjon teeb ettepaneku suurendada 5G-taristu kasutuselevõtu ambitsioone ELi tasandil. Selle eesmärk on tagada, et 2030. aastaks on gigabitivõrguga kaetud kõik Euroopa kodumajapidamised, kusjuures kõik asustatud alad on hõlmatud 5G-ga. Strateegia eesmärk on võtta sama aja jooksul kasutusele vähemalt 10,000 kliimaneutraalset, väga turvalist servasõlme.

Sellega seoses vaatab komisjon läbi Euroopa 5G strateegia, mis on sätestatud 2016. aasta 5G tegevuskavas.

5G-võrke kasutatakse praegu maailma juhtivates piirkondades. Kuigi enamik ELi riike on käivitanud 5G kommertsteenused, ei ole spektri eraldamine ja võrgu kasutuselevõtt nii kiire kui juhtivates riikides, nagu Lõuna-Korea ja USA.

Euroopa on siiski võtnud juhtrolli 5G tööstusökosüsteemide arendamisel ambitsioonikate katseinvesteeringutega, mis pakuvad tohutuid uusi turuvõimalusi. 5G juhtivate turgude ülesehitamine on selles kontekstis keskse tähtsusega. Ja kuna tööstuse teadus- ja innovatsiooniinvesteeringud kalduvad paigutama ümber sinna, kus turud on arenenumad.

Üks sellise juhtiva turu suure potentsiaaliga valdkond on 5G-põhine ühendatud ja automatiseeritud liikuvus (CAM). Euroopa ühendamise rahastu digitaalprogramm peaks toetama CAMi 5G koridoride kasutuselevõttu. See käivitab selle ökosüsteemi Euroopas pärast seda, kui paljud sidusrühmad on välja töötanud strateegilise kasutuselevõtu tegevuskava.

Pakkumise poolel on oluline edutegur selliste võimaluste loomine ja ärakasutamine, et Euroopa saaks olla 6G standardi kehtestaja ja sellega seotud tehnoloogiavaldkonnad.

Esiteks võivad Euroopa osalejad aidata tagada, et kujunemisjärgus võrgutehnoloogia standardid määratakse kindlaks vastavalt Euroopa väärtustele, nagu andmekaitse või inimkesksed lähenemisviisid.

Teiseks peavad nad kujundama olulisi tehnoloogiastandardeid, eelkõige raadioside valdkonnas, kuna need määravad kindlaks Euroopa osalejate positsiooni intellektuaalomandi õiguste valdkonnas.

Lõpuks peavad Euroopa osalejad kujundama järgmise põlvkonna võrguarhitektuuri, et Euroopa tarnijad jääksid konkurentsivõimeliseks ja tagaksid täiustatud teenuste pakkumise. Näiteks tarkvaratehnoloogiate ja avatud liideste tõhusa kasutamise kaudu, täites samal ajal energiatõhususe nõudeid. Kavandatud arukaid võrke ja teenuseid käsitlev Euroopa partnerlus on peamine tegur nende eesmärkide saavutamisel.

Kuigi 5G tegevuskava strateegilised eesmärgid on endiselt asjakohased, pidades eelkõige silmas vajalikke investeeringuid 2025. aastaks, suurendab uus 2030. aasta eesmärk Euroopa püüdlusi seoses 5G-teenuste laialdase kättesaadavusega, 5G-põhiste juhtivate turgude arendamisega ja 6G-teenuse hea lähtepositsiooniga, mida eeldatakse selle aastakümne lõpuks.

 

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.

Rohkem digikümnendi kohta

Euroopa digikümnend

EL järgib digiühiskonna inimkeskset ja kestlikku visiooni kogu digikümnendi jooksul, et suurendada...