Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Arukate võrkude ja teenuste ühisettevõte

Euroopa arukate võrkude ja teenuste ühisettevõtte (SNS ühisettevõte) eesmärk on tagada Euroopa juhtpositsioon tööstuses 5G ja 6G valdkonnas.

    ühisettevõtte logo

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

2021. aasta novembris loodi nõukogu määrusega 2021/2085 ühisettevõte SNS õigus- ja rahastamisüksusena osana kümnest Euroopa partnerlusest, mille eesmärk on kiirendada rohe- ja digipööret. Ühisettevõte SNS võimaldab ELi ja tööstusressursside koondamist arukatesse võrkudesse ja teenustesse. Samuti soodustab see 6G teadusuuringute ja innovatsiooni vastavusse viimist liikmesriikidega ning arenenud 5G-võrkude kasutuselevõttu. Ühisettevõte „SNS“ näeb ajavahemikuks 2021–2027 ette ambitsioonika missiooni ja ELi eelarve summas 900 miljonit eurot.

Missioonid

Ühisettevõttel SNS on kaks peamist ülesannet:

  1. Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse edendamine 6G- s, rakendades sellega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, mis viib 2025. aasta paiku kontseptsiooni ja standardimiseni. See julgustab ettevalmistusi 6G tehnoloogiate kiireks turuleviimiseks kümnendi lõpuks. Võrgustike ja teenuste väärtusahela strateegiliste valdkondade käsitlemisel on keskse tähtsusega paljude sidusrühmade kaasamine. See ulatub serva- ja pilvepõhistest teenuste pakkumisest kuni turuvõimalusteni uutes komponentides ja seadmetes väljaspool nutitelefone. 
  2. Edendada 5G kasutuselevõttu Euroopas, et arendada juhtivaid digitaalseid turge ning võimaldada majanduse ja ühiskonna digi- ja rohepööret. Selle eesmärgi saavutamiseks koordineerib SNS ühisettevõte Euroopa ühendamise rahastu asjakohaste programmide, eelkõige 5G koridoride strateegilisi suuniseid. Samuti aitab see koordineerida riiklikke programme, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastu ning muude Euroopa programmide ja vahendite, nagu programm „Digitaalne Euroopa“ ja „ InvestEU“ raames.

Arukate võrkude ja teenuste ühisettevõte toetab ka Euroopa tehnoloogilist suveräänsust kooskõlas 5G küberturvalisuse meetmepaketi, küberturvalisuse strateegia ja tööstusstrateegiaga.

Strateegilised tegevuskavad

Partnerlus võimaldab usaldusväärset teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava ning kasutuselevõtu kava, mis on esitatud ja millele järgneb Euroopa osalejate kriitiline mass.

SRIA: Strateegilises teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavas (SRIA) „Arukad võrgud NGI kontekstis“ esitatakse kokkuvõte kommunikatsioonitehnoloogia tuleviku jaoks olulistest uurimisvaldkondadest. Seda toodab NetWorld2020 Euroopa tehnoloogiaplatvorm (ETP), mis esindab enam kui 1000 üksust. SRIA sisaldab 6G tööstusühenduse (6GIA), asjade interneti innovatsiooni liidu (AIoTI) ning Euroopa tarkvara ja teenuste võrgustiku (NESSI) panust.

SDA: 5G strateegilised kasutuselevõtukavad (SDA) käsitlevad ühendatud ja automatiseeritud liikuvustning raudteed Euroopas ning need koostasid paljud sidusrühmad. Neis on esitatud visioon, kasutuselevõtustsenaariumid, koostöömudelid ja regulatiivsed stiimulid, et stimuleerida investeeringuid 5G-koridoride kasutuselevõtuks Euroopa peamistel transporditeedel. See on esimene strateegiline samm 5G-taristu ulatusliku kasutuselevõtu suunas liiklusohutuse valdkonnas. Samuti sillutab see teed 5G kasutamisele digitaalsetes raudteevedudes ja muudes väärtuslikes äriteenustes liiklejatele ja rongireisijatele.

Liikmed

SNS ühisettevõttes on ette nähtud avaliku ja erasektori liikmed:

Avalik-õiguslikud liikmed

Euroopa Liit (esindaja komisjon).

Liikmesriigid ei ole liikmed, sest liikmesriikidelt ei ole ette nähtud täiendavat rahalist toetust. Kuid nad on tihedalt seotud juhtimisstruktuuriga. Nad võivad saada ka panustavateks partneriteks, andes märkimisväärseid mitterahalisi panuseid.

Privaatsed liikmed

6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, mis on laiendanud oma põhikirja, et võimaldada laiema hulga Euroopa sidusrühmade osalemist ja mobiliseerimist suhtlusvõrkudega seotud tegevustes. 

Eelarve

Ühisettevõtet SNS rahastavad ühiselt tööstus ja EL. Ühisettevõtte SNS eelarve aastateks 2021–27 on vähemalt 1,8 miljardit eurot. ELi toetus summas 900 miljonit eurot on vähemalt võrdne erasektori liikmetega. Ühisettevõte SNS annab osalejatele teadusuuringute ja innovatsiooni toetuste vormis rahalist toetust avatud ja konkurentsipõhiste projektikonkursside alusel.

Saada ühisettevõttele e-kiri aadressil cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Viimased uudised

DIGIBYTE |
Euroopa suurendab investeeringuid 6G teadusuuringutesse ja valib välja 35 uut projekti koguväärtusega 250 miljonit eurot

Nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) valis välja oma esimese portfelli, mis koosneb 35 teadus-, innovatsiooni- ja katseprojektist, et võimaldada 5G ökosüsteemide arengut ja edendada 6G teadusuuringuid Euroopas. Selle ligikaudu 250 miljoni euro suuruse uue portfelli kombineeritud rahastamisega programmi „Euroopa horisont“ raames on eesmärk luua arenenud 5G-süsteemide jaoks Euroopa esimese klassi tarneahel ja arendada Euroopa 6G-tehnoloogia alast suutlikkust.

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil 5G kasutuselevõtule uued strateegilised eesmärgid, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.