Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa digikümnend

EL töötab kogu digikümnendi jooksul välja inimkeskse ja kestliku digiühiskonna visiooni, et suurendada kodanike ja ettevõtjate mõjuvõimu.

Euroopa Liit 2021
fix-empty

Digitaalühiskond ja digitaaltehnoloogia toovad endaga kaasa uusi viise, kuidas õppida, lõbustada, töötada, uurida ja täita ambitsioone. Samuti toovad nad uusi vabadusi ja õigusi ning annavad ELi kodanikele võimaluse jõuda kaugemale füüsilistest kogukondadest, geograafilistest asukohtadest ja sotsiaalsetest seisukohtadest.

Digiüleminekuga on siiski veel palju probleeme. Digitaalne maailm peaks põhinema Euroopa väärtustel – kus kedagi ei jäeta kõrvale, igaühel on vabadus, kaitse ja õiglus. Euroopa digikümnend on koht, kus igaühel on oskused igapäevase tehnoloogia kasutamiseks. Isegi väikeettevõtted kasutavad tehnoloogiat, et teha paremaid äriotsuseid, suhelda oma klientidega või parandada osa nende äritegevusest. Ühenduvus jõuab külades, mägedes ja kõrvalistes piirkondades elavate inimesteni, et igaüks saaks kasutada veebivõimalusi ja osaleda digitaalse ühiskonna eelistes. Peamised avalikud teenused ja haldusmenetlused on kodanike ja ettevõtjate mugavuse huvides internetis.

Digikümnend on kõikehõlmav raamistik, millest juhindutakse kõigis digitaalvaldkonnaga seotud meetmetes. Digikümnendi eesmärk on tagada inimestele tehnoloogia ja innovatsiooni kõik aspektid.

Digikümnendi raamistik hõlmab digikümnendi poliitikaprogrammi, digikümnendi eesmärke, eesmärke, mitut riiki hõlmavaid projekte ning digikümnendi õigusi ja põhimõtteid:

 • Digikümnendi eesmärgid on mõõdetavad eesmärgid kõigis neljas valdkonnas: ühenduvus, digioskused, digiäri ja digitaalsed avalikud teenused.
 • Digikümnendi eesmärgid suunavad liikmesriikide meetmeid. Komisjon teavitab liikmesriikide meetmetest aastaaruandes.
 • Digikümnendi poliitikaprogramm võimaldab ELil ja liikmesriikidel teha koostööd digikümnendi eesmärkide ja selle eesmärkide saavutamiseks. Selles on sätestatud mehhanism edusammude jälgimiseks 2030. aastaks. Komisjon avaldab igal aastal aruande, et teha kokkuvõte tehtud edusammudest.
 • Mitut riiki hõlmavad projektid võimaldavad liikmesriikidel koondada investeeringuid ja käivitada suuremahulisi piiriüleseid projekte.
 • Digikümnendi õigused ja põhimõtted kajastavad ELi väärtusi, mida tuleb digimaailmas austada.

püramiid, mis näitab seost digikümnendi poliitika ja algatustega

Digitaalsed oskused

Digikümnendi poliitikaprogramm põhineb digikompassil. Selles sätestatakse digitaalsed ambitsioonid järgmiseks kümnendiks selgete ja konkreetsete eesmärkide vormis. Digikompass kasutab kompassi 4 punkti, et määrata kindlaks peamised eesmärgid:

 1. digioskustega elanikkond ja kõrgelt kvalifitseeritud digispetsialistid;
 2. turvalised ja kestlikud digitaristud;
 3. ettevõtete digiüleminek;
 4. avalike teenuste digiteerimine.

eesmärgid

 

 

Lisaks eesmärkidele tagavad digikümnendi eesmärgid, et digiüleminek Euroopas toob kasu kõigile inimestele. Eesmärgid võib kokku võtta järgmiselt:

 • Turvaline ja turvaline digitaalne maailm
 • Kõik saavad osaleda digitaalsetes võimalustes/kedagi ei jäeta kõrvale
 • Väikeettevõtetel ja ettevõtetel on juurdepääs andmetele
 • Idufirmadel ja VKEdel on juurdepääs digitaaltehnoloogiale
 • Innovaatilised infrastruktuurid lähenevad koostööle
 • VKEd saavad digitaalses maailmas konkureerida õiglastel tingimustel
 • Avalikud teenused on veebis kergesti kättesaadavad
 • Teadusuuringud keskenduvad säästvate, energia- ja ressursitõhusate uuenduste mõju arendamisele ja mõõtmisele.
 • Kõik organisatsioonid saavad tagada küberturvalisuse

Digikümnendi suunas liikumisel esitavad liikmesriigid komisjonile aruande kavandatud meetmete kohta, mis toetavad kindlaksmääratud eesmärke.

Komisjoni digitaalvaldkonna meetmetes ja poliitikas juhindutakse juba nendest eesmärkidest ja põhimõtetest. Kuna meil on üha rohkem uuendusi, tagab digikümnendi raamistik, et Euroopa nägemus digiüleminekust on selge ja seda toetavad laialdaselt kõik tulevased meetmed kogu Euroopas.

Poliitikaprogramm: edusammude mõõtmine

Digikümnendi poliitikaprogrammiga 2030 luuakse järelevalve- ja koostöömehhanism Euroopa digiülemineku ühiste eesmärkide ja sihtide saavutamiseks.

Esimesesammuna poliitikaprogrammi raames määrab komisjon rakendusaktis kindlaks peamised tulemusnäitajad, st peamised edunäitajad. Peamised tulemusnäitajad põhinevad olemasoleval DESI-uuringul, millega mõõdetakse igal aastal digiülemineku olukorda Euroopas. Seejärel teeb komisjon koostöös liikmesriikidega koostööd, et töötada välja ELi tasandi trajektoorid, et hinnata, kas iga eesmärgi puhul täheldatud edusammud on 2030. aasta väärtuste saavutamiseks piisavad. Komisjon avaldab igal aastal digikümnendi aruande, milles ta mõõdab ja hindab edusamme ELi tasandi trajektooride ja digikümnendi lõppeesmärkide suunas, ning soovitab vajaduse korral täiendavaid meetmeid ja jõupingutusi. Esimene digikümnendi aruanne avaldatakse 2023. aastal.

Iga liikmesriik määrab kindlaks oma riiklikud trajektoorid, mis on vajalikud ELi ühiste trajektooride ja eesmärkide saavutamiseks. Riiklikud trajektoorid määratakse kindlaks esimestes riiklikes tegevuskavades, mille liikmesriigid esitavad komisjonile. Liikmesriigid vaatavad oma riiklikud tegevuskavad läbi ja vaatavad need läbi iga kahe aasta järel, et anda teavet kavandatud tegevuste, meetmete ja investeeringute kohta, mida nad võtavad eesmärkide ja sihtide saavutamiseks.

 

poliitikaprogrammi koostöötsükkel

Mitut riiki hõlmavad projektid

Mitut riiki hõlmavad projektid on suuremahulised projektid, mis võivad aidata kaasa digikümnendi eesmärkide saavutamisele. Need võimaldavad liikmesriikidel kokku tulla ja koondada ressursse, et luua digisuutlikkust, mida nad ise ei suudaks arendada.

Komisjon on koostanud mitut riiki hõlmavate projektide valdkondade esialgse loetelu ja võib vajaduse korral loetelu iga-aastase arenguseire põhjal ajakohastada.

ühine andmetaristu ja -teenused, plokiahel, vähese energiatarbega protsessorid, 5G-koridoride üleeuroopaline kasutuselevõtt, kõrgjõudlusega andmetöötlus, turvaline kvanttaristu ja küberturvalisuse keskuste võrgustik, digitaalne avalik haldus, digitaalse innovatsiooni keskused või digioskuste kõrgtehnoloogilised partnerlused

Mitut riiki hõlmavad projektid peaksid koondama investeeringuid ELi rahastamisvahenditest, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastust, ning liikmesriikidelt. Vajaduse korral võivad projektidesse investeerida muud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud üksused.

Komisjon aitab liikmesriikidel kindlaks teha, koostada ja rakendada mitut riiki hõlmavaid projekte. Mitut riiki hõlmava projekti loomiseks, kus muud õiguslikku vahendit ei ole, nähakse poliitikaprogrammiga ette uus õiguslik struktuur – Euroopa digitaalse taristu konsortsium (EDIC), mis võimaldab kiiret ja paindlikku rakendamist.

Digitaalsed õigused ja põhimõtted

Digitaalõigusi ja -põhimõtteid käsitlevale deklaratsioonile kirjutasid kõige kõrgemal tasandil alla Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu. Deklaratsioon hõlmab digiülemineku peamisi õigusi ja põhimõtteid. See koosneb kuuest peatükist:

 1. seada inimesed ja nende õigused digiülemineku keskmesse;
 2. solidaarsuse ja kaasatuse toetamine;
 3. internetipõhise valikuvabaduse tagamine;
 4. digitaalses avalikus ruumis osalemise edendamine;
 5. üksikisikute turvalisuse, turvalisuse ja mõjuvõimu suurendamine;
 6. digitaalse tuleviku jätkusuutlikkuse edendamine

Viimased uudised

EVENT |
„EArhiving Initiative 2023–2024“

Algatusega eArchiving korraldatakse virtuaalne tutvustusüritus, mis hõlmab kogemusi, käimasolevat tööd ja tulevasi plaane.

EVENT |
2023. aasta digikümnendi aruande ettevalmistamine

Aruande avaldamise ettevalmistamiseks korraldab komisjon avatud seminari, et koguda tagasisidet digiülemineku ekspertidelt, kes töötavad Euroopa ettevõtetes, konsultatsioonifirmades ja organisatsioonides.

Seotud sisu

Mine süvitsi

DigitalEU saadikud

DigitalEU saadikud koondavad digi- ja tehnoloogiavaldkonnas tegutsevaid ajakirjanikke, toimetajaid ja mõjureid.

Digitaalse kompassi komponendid

Digioskused

EL on välja töötanud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja algatusi, et suurendada nii töötajate kui ka...

Tööstuse toetamine

EL toetab ettevõtteid kogu Euroopas digimaailmaga kohanemisel, koordineerides algatusi, keskendudes...

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.

Usaldusteenused

EL on kehtestanud eeskirjad, et tugevdada usaldusteenuseid ja tagada meie veebitegevuse turvalisus...

Tehisintellekt

ELi eesmärk on luua usaldusväärne tehisintellekt, mis seab esikohale inimese huvid.

Andmed

Andmed on kõikjal ja nende hulk kasvab enneolematu kiirusega. Komisjon on välja töötanud Euroopa...

Kõrgtasemel andmetöötlus

ELi investeeringud kõrgjõudlusega andmetöötlusse ja andmetöötlustehnoloogiasse võimaldavad Euroopal...

Rahvusvahelised suhted

Euroopa Liit teeb riikidega kõikjal maailmas ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd selle...