Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

    Isesõitvad autod teedel

© iStock by Getty Images -971998294 metamorworks

Mis on ühendatud ja automatiseeritud liikuvus?

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus (CAM) tähendab autonoomseid/ühendatud sõidukeid või isejuhtivaid autosid (sõidukid, mis võivad juhtida ennast ilma inimese sekkumiseta).

ELi riigid, tööstus ja komisjon teevad koostööd, et saavutada ELi ambitsioonikas visioon ühendatud ja automatiseeritud liikuvusest kogu ELis, võttes arvesse avaliku sektori asutuste, kodanike, linnade ja tööstuse huve.

Digitehnoloogia, nagu robootika, asjade internet, tehisintellekt, kõrgjõudlusega arvutid ja võimsad sidevõrgud, sõidukid üldiselt ja eriti autod, arenevad kiiresti. Seepärast on digitehnoloogiat, sealhulgas küberturvalisust, vastutust, andmete kasutamist, eraelu puutumatust ja raadiospektrit/ühenduvust käsitlevad poliitikad ja õigusaktid transpordisektori jaoks üha olulisemad. Need aspektid vajavad kooskõlastamist Euroopa tasandil, et tagada sõiduki ühenduse säilimine piiride ületamisel.

Mida komisjon teeb?

Euroopa Komisjon toetab CAMi kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu erinevatel tasanditel:

Piiriülesed koridorid

29 allakirjutanud riiki, kellele kirjutati alla 2017. aasta digipäeval, leppisid kokku määrata 5G piiriülesed koridorid, kus sõidukid saavad füüsiliselt üle piiri liikuda ning kus on võimalik katsetada ja näidata piiriülest liiklusohutust, andmetele juurdepääsu, andmete kvaliteeti ja vastutust, ühenduvust ja digitehnoloogiat.

Euroopa Komisjoni eesmärk on keskenduda nendele koridoridele tulevastes ELi automatiseeritud juhtimisprojektides digitaalpoliitika valdkonnas, kus on lingid küberturvalisusele, eraelu puutumatusele, 5G-le, asjade internetile, andmepõhisele majandusele, andmete vabale liikumisele jne.

EL toetab kolme projekti (mis viiakse ellu Euroopa Komisjoni 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames), millega luuakse 5G katsetused rohkem kui 1 000 km maanteel, sealhulgas neli piiriülest koridori: Metz-Merzig-Luxembourg, München-Bologna Brenneri kuru kaudu ning Porto-Vigo ja Evora-Merida, nii Hispaania kui ka Portugali vahel.

Muud asjakohased algatused

  • Koostoimelised intelligentsed transpordisüsteemid (C-ITS) on süsteem, mis võimaldab teabevahetust sõidukite vahel ning sõidukite ja maanteetaristu vahel. Maanteeametid/-ettevõtjad teevad tihedat koostööd C-ROADSi platvormi raames, mis võimaldab ühtlustada C-ITSi meetmete kasutuselevõttu kogu Euroopas. Eesmärk on saavutada koostalitlusvõimeliste piiriüleste C-ITS-teenuste kasutuselevõtt liiklejate jaoks.

  • Komisjon käivitas 2016. aasta jaanuaris kõrgetasemelise töörühma GEAR 2030, et tagada ühtne ELi sõidukipoliitika. Rühm kogus mitmeid volinikke, liikmesriike ja sidusrühmi, kes esindavad auto-, telekommunikatsiooni-, IT- ja kindlustustööstust.

Mida teeb tööstus?

European Automotive – Telecom Alliance (EATA)

Komisjon algatas mitmeid kõrgetasemelise ümarlaua arutelusid, et tugevdada CAMi digitaalset mõõdet. Need arutelud on toonud kokku digitaal- ja autotööstuse tööstusosalejad, et töötada välja ühised tegevuskavad ja kehtestada piiriülesed kasutuselevõtumeetmed. Ümarlaua peamisteks saavutusteks on Euroopa autotööstuse telekommunikatsiooniliidu (EATA) loomine, et edendada ühendatud ja automatiseeritud juhtimise laiemat kasutuselevõttu.

5G Automotive Alliance

Samal ajal ühines tööstus 5G Automotive Alliance (5GAA) loomisega, et edendada konkreetselt 5G-d autotööstuses. Vastastikuse mõistmise memorandum EATA ja 5GAA vahel allkirjastati Mobile World Congressil ( veebruar 2017).

CAR2CAR konsortsium

CAR2CARi konsortsium keskendub ITS-G5-l põhinevatele traadita sõiduki-sõiduki (V2V) kommunikatsioonirakendustele ning koondab kõik jõupingutused standardite loomisele, mis tagavad kõiki sõidukiklasse hõlmavate, piiriüleselt ja kaubamärke hõlmavate koostöösüsteemide koostalitlusvõime. Konsortsium teeb tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega, nagu Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut (ETSI) ja Euroopa Standardikomitee (CEN).

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil uued strateegilised eesmärgid 5G kasutuselevõtuks, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.